Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STENDÖRREN FASTIGHETER AB

11:05 / 29 May 2015 Stendörren Press release

Stendörren Fastigheter AB
Pressmeddelande

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STENDÖRREN FASTIGHETER ABStendörren Fastigheter AB, org.nr 556825-4741, har kallat till extra
bolagsstämma torsdagen den 2 juli 2015, kl. 10.00 hos Advokatfirman Glimstedt,
Strandvägen 7A i Stockholm. Aktieägare som vill delta på stämman ska vara
upptagen i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena
fredagen den 26 juni 2015. Kallelsen finns publicerad på bolagets hemsida
(www.stendorren.se) samt kungjord i Post- och Inrikes Tidningar. Kallelse
skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.
Beställning av kallelse sker till bolaget på adress Strandvägen 5A, 114 51
Stockholm. Kallelsen i sin helhet återfinns nedan.               Stockholm i juni 2015

            STENDÖRREN FASTIGHETER AB (PUBL)

                  Styrelsen

För ytterligare information kontakta

Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 08-121 317 01, 070-8886665,
fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA ISTENDÖRREN FASTIGHETER ABAktieägarna i Stendörren Fastigheter AB, org.nr 556825-4741, kallas härmed till
extra bolagsstämma torsdagen den 2 juli 2015, kl. 10.00 hos Advokatfirman
Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm. Rätt att delta i stämman

Aktieägare som vill delta i stämman ska vara upptagen i den av Euroclear Sweden
AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 26 juni 2015. Ombud samt företrädare för juridiska personer ombedes att i god tid före
bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att
delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear
Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering,
måste vara verkställd senast fredagen den 26 juni 2015, vilket innebär att
aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom. 


Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Beslut om ändring av bolagsordning.
 8. Beslut om bemyndigande att emittera preferensaktier.
 9. Stämmans avslutande.Förslag till beslut

Styrelsen föreslår:

 -- att ovanstående dagordning godkänns (p. 6),
 -- att ny bolagsordning, enligt vad som närmare anges nedan, ska antas (p. 7),
 -- att stämman beslutar om att bemyndigande styrelsen att emittera
   preferensaktier enligt styrelsens förslag nedan (p. 8).Beslut om ändring av bolagsordning (p. 7)

 -- Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så (i) att avstämningsdagar
   för utbetalningar ska vara den femte juli och den femte oktober efter
   årsstämman samt den femte januari och den femte april året efter
   årsstämman. För det fall sådan dag inte är bankdag, ska avstämningsdagen
   vara närmast föregående bankdag, (ii) att första avstämningsdagen för
   utbetalning inte kan infalla tidigare än den femte januari 2016, (iii) att
   Innestående belopp (enligt definition i nuvarande bolagsordning) ska räknas
   upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om tio (10) procent,
   tidigare sju (7) procent, (iv) att fördelningen av vilka preferensaktier
   som ska inlösas ska ske pro rata i förhållande till det antal
   preferensaktier som varje preferensaktieägare äger vid tidpunkten för
   bolagsstämmans beslut om inlösen. Om fördelningen enligt ovan inte går
   jämnt ut ska styrelsen besluta om fördelningen av överskjutande
   preferensaktier som ska inlösas. (v) att preferensaktierna vid bolagets
   upplösning ska medföra rätt att ur bolagets behållna tillgångar erhålla ett
   belopp per aktie beräknat som summan av den initiala teckningskursen för
   preferensaktien uppräknad med 20 procent, tidigare trettio (30) kronor,
   samt (vi) att inlösen av preferensaktie ska ske till ett belopp om den
   initiala teckningskursen för preferensaktien uppräknad med 20 procent,
   tidigare 350 kronor. Vidare föreslås att bolagsordningen föreskriver att en
   aktieägare får delta i bolagsstämma endast om denne anmäler detta i förväg
   till bolaget. Sistnämnda förslag innebär att bolagsordningen ändras enligt
   följande:

                   § 7

Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av
bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex (6) och senast
fyra (4) veckor före stämman. 

Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) och senast
två (2) veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes
Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska
information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Rätt att delta i stämman har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på
sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig
hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får
inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller
nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Beslut om bemyndigande att emittera preferensaktier (p. 8)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, besluta om nyemission av preferensaktier. Bemyndigandet får
högst omfatta emission av preferensaktier till en sammanlagd teckningskurs om 1
000 000 000 kronor. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller
kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket
6. Styrelsen bemyndigas även att i övrigt bestämma villkoren för emission. Om
styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska
skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning
av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller
anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid
beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen
vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Styrelsen bemyndigas
att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i
samband med registrering därav. Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag inför stämman framgår ovan. Fullmaktsformulär
kommer att hållas tillgängligt för aktieägare på bolagets hemsida
(www.stendorren.se) från och med tre veckor före stämman samt kommer även att
finnas tillhanda hos bolaget. Handlingarna kommer även att sändas till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna informeras om
sin rätt att begära upplysningar vid stämman om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömning av bolagets
ekonomiska situation. 

               Stockholm i juni 2015

            STENDÖRREN FASTIGHETER AB (PUBL)

                  Styrelsen

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet
lager och lätt industri. Stendörren är noterat på First North Premier, Nasdaq
Stockholm (Ticker: STEF B). Certified Adviser är Remium Nordic AB
(www.remium.com). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se
www.stendorren.se

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/