Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Stendörren Fastigheter AB (publ) offentliggör bolagsbeskrivning

15:35 / 21 January 2015 Stendörren Press release

Stendörren Fastigheter AB
Bolagsbeskrivning

Stendörren Fastigheter AB (publ) offentliggör bolagsbeskrivning

Stendörren Fastigheter AB (publ) offentliggör bolagsbeskrivning

Stendörren Fastigheter AB (publ) ("Stendörren Fastigheter"), då med firman
Header Compression Sweden AB (publ), offentliggjorde den 22 september 2014 ett
pressmeddelande med information om att bolaget planerade att ändra
verksamhetsinriktning, byta firma till Stendörren Fastigheter AB (publ), genom
kvittningsemission förvärva Stendörren Fastigheter AB samt dela ut den gamla
verksamheten till aktieägarna. Med anledning av verksamhetsbytet beslutade
såsom brukligt Nasdaq Stockholm AB (”Nasdaq”) om en observationsnotering av
aktierna i Stendörren Fastigheter intill dess att Stendörren Fastigheter
inkommit med en bolagsbeskrivning som godkänts av Nasdaq. Förslaget till ny
verksamhetsinriktning och övriga åtgärder godkändes vid extra bolagsstämma den
5 november 2014. 

Stendörren Fastigheter har upprättat en bolagsbeskrivning som idag har godkänts
av Nasdaq, vilken finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.stendorren.se. 

I bolagsbeskrivningen anges nedanstående, icke tidigare offentliggjorda,
information. 

Kompletterande fastighetsförvärv
Stendörren Fastigheter har via pressmeddelanden tidigare kommunicerat att
bolaget avtalat om ytterligare fastighetsförvärv om totalt cirka 3 miljarder
kronor. Merparten av fastighetsförvärven är villkorade bland annat av Bolagets
finansiering för dessa förvärv och tillträde av fastigheterna beräknas ske
löpande under första kvartalet 2015. Genomförs samtliga avtalade
fastighetsförvärv kommer värdet på Stendörren Fastigheters fastighetsbestånd
att uppgå till cirka 5 miljarder kronor. Den genomsnittliga direktavkastningen
för de avtalade fastighetsförvärven uppgår till cirka 7 procent baserat på
befintliga hyresnivåer och historiska drifts- och underhållskostnader. 

Balans- och resultaträkning proforma för Stendörren Fastigheter
I bolagsbeskrivningen återfinns resultaträkning proforma för perioden januari
till september 2014 samt balansräkning per 30 september 2014.
Proformaräkenskaperna utgår från bolagets fastighetsbestånd per 1 december 2014
om cirka 2 miljarder kronor. Proforma koncernens balansräkning                        
                                        
tkr                                  2014-09-30
                                        
Tillgångar                                   
                                        
Förvaltningsfastigheter 1)                       1 962 500
Övriga materiella anläggningstillgångar                  1 673
Finansiella anläggningstillgångar                      527
Omsättningstillgångar                           48 209
Likvida medel                               37 398
                                        
Summa tillgångar                            2 050 307
                                        
Eget kapital och skulder                            
                                        
Eget kapital                               724 580
Avsättningar                                 241
Räntebärande skulder långfristiga                   1 111 362
Räntebärande skulder kortfristiga                    114 654
Ej räntebärande skulder                          99 470
                                        
Summa eget kapital och skulder                     2 050 307
                                        
Detaljerade förklaringar till avvikelser i denna proforma balansräkning jämfört 
 med tidigare offentliggjort material återfinns i Bolagsbeskrivningen      Proforma koncernens resultaträkning 2)         
                      1 jan- 30 sep
                          2014
Hyresintäkter                  124 137
Övriga rörelseintäkter               7 600
Fastighetskostnader               -36 016
Övriga rörelsekostnader              -2 779
Driftnetto                    92 942
                            
Central administration              -3 321
Finansiella intäkter                 21
Finansiella kostnader              -35 948
Förvaltningsresultat               53 693
                            
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter    245 795
Skatt                       -6 735
Årets resultat                  292 753

.

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet
lager- och lätta industrifastigheter. Stendörren är noterat på First North
(Ticker: STEF B). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com).

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/