Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Stendörren Fastigheter till börsen

08:00 / 22 September 2014 Stendörren Press release

Header Compression Sweden Holding AB skapar tillsammans med Kvalitena AB ett nytt noterat fastighetsbolag och delar ut teknikrörelsen till aktieägarna Header Compression Sweden Holding AB (publ), hädanefter ”Moderbolaget”, blir fastighetsbolag och byter namn till Stendörren Fastigheter AB, hädanefter ”Stendörren Fastigheter”

 • Moderbolaget, som är noterat på First North, förvärvar samtliga aktier i det privatägda bolaget Stendörren Fastigheter AB, med affärsidén att långsiktigt äga, förvalta och utveckla industrifastigheter i Stockholmsregionen.  Stendörren Fastigheters huvudägare är idag Kvalitena AB (publ).
 • Stendörren Fastigheters fastighetsbestånd är idag värderat till ca 2 miljarder SEK och är belånat till drygt 60 procent.
 • Förvärvet av aktierna i Stendörren Fastigheter sker genom en kvittningsemission om ca 68,6 miljoner aktier i Moderbolaget.

Moderbolagets teknikrörelse delas ut till aktieägarna

 • Teknikrörelsen i Effnet AB skiftas ut till aktieägarna genom tillämpning av Lex Asea och bolaget kommer att ansöka om notering på First North.
 • Teknikrörelsen, som har god lönsamhet och ett positivt kassaflöde, och dess nya moderbolag, Platform Invest AB, hädanefter ”Plattformsbolaget”, tillförs inför utdelningen en likviditet som skapar en betryggande plattform för fortsatt expansion såväl organiskt som genom förvärv.
 • Teknikrörelsen behåller sin nuvarande inriktning.

Bakgrund och motiv

Affären är ett led i Moderbolagets strategi att jämte teknikrörelsen skapa värden baserade på sin noteringsplattform och sin investeringskapacitet. Styrelsen bedömer att affären kommer att skapa ett lönsamt och välkonsoliderat noterat fastighetsbolag med god utvecklingspotential inom ett intressant segment av fastighetsmarknaden. Samtidigt drivs Moderbolagets nuvarande teknikrörelse vidare inom ramen för ett separat noterat bolag som också kan utgöra plattform för framtida liknande affärer. Bakgrund och motiv finns även beskrivna i strategiavsnittet i det informationsmemorandum som utgavs i samband med Moderbolagets företrädesemission i februari 2014 (se www.hcholding.se). Efter transaktionens genomförande blir Moderbolagets nuvarande aktieägare ägare till 100 procent av det nya Plattformsbolaget som i sin tur äger Effnet AB till 100 procent samt ägare till 7 procent av det nya fastighetsbolaget Stendörren Fastigheter.

Genomförandet

Under förutsättning av erforderliga beslut på en extra bolagsstämma, som äger rum den 5 november 2014, kommer huvuddragen i transaktionen att vara följande:

 • Moderbolaget delar, genom tillämpning av Lex Asea, ut samtliga aktier i det nyskapade helägda dotterbolaget Plattformsbolaget, som blivit ny helägare till Effnet AB. En aktie i Moderbolaget berättigar till en aktie i Plattformsbolaget. Förfarandet sker per automatik och kommer inte att kräva någon aktiv åtgärd från aktieägarna.
 • Genom transaktionen investeras 20 miljoner SEK av Moderbolagets likviditet i det nya fastighetsbolaget Stendörren Fastigheter medan övriga likvida medel i Moderbolaget om ca 8 miljoner SEK följer med Plattformsbolaget.
 • Plattformsbolaget kommer att ansöka om notering på First North.
 • Moderbolaget förvärvar samtliga aktier i Stendörren Fastigheter. Förvärvet sker genom en kvittningsemission om totalt ca 68,6 miljoner aktier motsvarande 93 % av aktiekapitalet och rösterna efter emissionen. Det totala antalet aktier i Moderbolaget uppgår efter den föreslagna kvittningsemissionen till ca 73,8 miljoner aktier.

 

FASTIGHETSRÖRELSEN

Verksamhet och strategi

Stendörren Fastigheter utgör ett av tidigare två verksamhetsområden inom Kvalitena AB (publ).

Det andra, med inriktning mot bostadsfastigheter, noterades under våren 2014 som D. Carnegie & Co AB. Stendörren Fastigheter fokuserar på att äga och utveckla industriella fastigheter inom Storstockholmsområdet, ett marknadssegment med betydande potential. Bolaget utvecklar och förvaltar i egen regi vilket under åren har visat sig vara en mycket lyckosam strategi. Den förvärvade kunskapen inom dessa viktiga funktioner kommer nu att genom noteringen kunna kombineras med en utökad tillgång till kapitalmarknaden. Kvalitena AB (publ) grundades för 20 år sedan.

Fastighetsbeståndet

Stendörren Fastigheters fastighetsbestånd består av 29 fastigheter inom segmenten lager och lättindustri. Samtliga fastigheter är belägna i Stockholmsregionen och totalt marknadsvärde, enligt externa värderingar, uppgår till ca 2 miljarder SEK inklusive avtalade men ej tillträdda fastigheter. Mer information finns på www.stendorren.se.

 

TEKNIKRÖRELSEN

Verksamhet

Teknikrörelsen kommer inledningsvis att bestå av det noterade Plattformsbolaget med sitt helägda dotterbolag Effnet AB. Effnet AB utvecklar och säljer programvaran Header Compression som ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten för IP-trafik i mobila, fasta och satellitbaserade nätverk. Mer information finns på www.effnet.com.

Organisation

Styrelsen för såväl Plattformsbolaget som dess helägda dotterbolag Effnet AB kommer att bestå av Hans Runesten, ordförande, Göran E Larsson, ledamot och Erik Nerpin, ledamot.

Nuvarande VD i Moderbolaget, Aniruddha Kulkarni, kommer att bli VD i såväl Plattformsbolaget som Effnet AB.

”I linje med vår tidigare kommunicerade ambition att utveckla Header Compression Sweden Holding AB såväl organiskt som genom förvärv är vi nu glada att kunna meddela denna mycket spännande affär som initialt och över tiden kommer att skapa stora värden för våra aktieägare” kommenterar Hans Runesten, styrelseordförande i Header Compression Sweden Holding AB. Han fortsätter

”Genom att ge namnet Platform Invest AB till Effnet AB:s nya moderbolag hoppas vi också att ytterligare tydliggöra dess framtida roll och ser fram emot att framgent skapa ytterligare aktieägarvärde genom nya investeringar och transaktioner”.

”Vi kommer att genom noteringen och bättre tillgång till kapitalmarknaden kunna expandera vår verksamhet inom industrifastigheter väsentligt snabbare än vad vi kunnat klara av på egen hand. Det  är vår övertygelse att detta kommer att gynna såväl nya som gamla aktieägare” säger Knut Pousette,  verkställande direktör i Kvalitena AB (publ).

Villkor

Förvärvet av Stendörren Fastigheter är villkorat av godkännande av bolagsstämma. Därutöver krävs att berörda kreditgivare lämnar sitt godkännande samt att Aktiemarknadsnämnden ger Kvalitena AB dispens från budplikt.

Preliminär tidplan

 • Informationsmemorandum till aktieägarna i Header Compression Sweden Holding AB avses hållas tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida från den 22 oktober 2014.
 • Extra bolagsstämma i Header Compression Sweden Holding AB hålls den 5 november 2014.
 • Styrelsen föreslås bli bemyndigad besluta om avstämningsdag för utdelning av aktierna i dotterbolaget Platform Invest AB. Avstämningsdagen beräknas infalla under vecka 46.
 • Platform Invest AB avses noteras på First North under vecka 46.

 

Stockholm den 22 september 2014
Header Compression Sweden Holding AB (publ)
Styrelsen

 

För ytterligare information kontakta

Hans Runesten, styrelseordförande, Header Compression Sweden Holding AB (publ), mobil 0702-80 26 26
Knut Pousette, verkställande direktör, Kvalitena AB (publ), mobil 070-733 80 00