Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast resultat april-juni 2019

07:59 / 22 August 2019 SinterCast Press release

Serieproduktionen ökar 25 % under första halvåret

Andra kvartalet 2019
 • Periodens omsättning: 33,5 MSEK (26,8 MSEK)
 • Rörelseresultat: 12,9 MSEK (11,0 MSEK)
 • Resultat per aktie: 2,0 SEK per aktie (1,6 SEK per aktie)
 • Kassaflöde från verksamheten: 7,2 MSEK (3,2 MSEK)
 • Rekordhög serieproduktion på 3,4 miljoner motorekvivalenter i årstakt under det andra kvartalet
 • Rekordhög månadsproduktion på 3,5 miljoner motorekvivalenter i årstakt i maj
 • Under det andra kvartalet överträffade installationsintäkterna det tidigare genomsnittet för helåret
Första halvåret 2019
 • Periodens omsättning: 56,4 MSEK (43,4 MSEK)
 • Rörelseresultat: 21,8 MSEK (15,9 MSEK)
 • Resultat per aktie: 3,2 SEK per aktie (2,2 SEK per aktie)
 • Kassaflöde från verksamheten: 14,4 MSEK (10,9 MSEK)
 • 55 installationer i 14 länder: 24 (24) helautomatiska system, 26 (21) mini-system och fem (tre) spårbarhetssystem

Serieproduktion*

[image]

Serieproduktionen fortsatte att växa under det andra kvartalet och uppnådde rekordnivån på 3,4 miljoner motorekvivalenter i årstakt under kvartalet innebärande en ökning på 25 % jämfört med samma period föregående år. Serieproduktionen uppnådde en rekordnivå på 3,5 miljoner motorekvivalenter i maj.

* Kvartalets genomsnittliga produktion av motorekvivalenter, uppräknat till årstakt (1 motorekvivalent = 50 kg)

Vd:s kommentarer

Rekordproduktion under första halvåret, positiva utsikter för andra halvåret

Tack vare rekordhög serieproduktion i maj på 3,5 miljoner motorekvivalenter, nådde serieproduktionen 3,4 miljoner motorekvivalenter i årstakt under andra kvartalet 2019, vilket innebär ett nytt kvartalsrekord och 25 % i tillväxt gentemot samma period föregående år. Totalt har fyra av de sex senaste kvartalen genererat nya rekord för serieproduktion, vilket resulterar i att serieproduktionstakten i det första halvåret ligger nära 30 % över helåret 2018 och 55 % över helåret 2017. Utsikterna för serieproduktionen är fortsatt positiva med hög efterfrågan på dieselmotorer i SinterCast-CGI som används i Ford- och Ram-pickuper, fortsatt stark efterfrågan på tunga fordon, och med nya program som kommer i drift under den femåriga planeringshorisonten.

Med intäkter från både processtyrning för CGI och spårbarhetsteknologier uppgick installationsintäkterna under första halvåret till 7,1 miljoner kronor och överträffade det historiska helårsgenomsnittet på cirka 6,5 miljoner kronor. Tillsammans resulterade den högre serieproduktionen och den starka installationsaktiviteten i en ökning av intäkterna med 30 % och en ökning med 37 % av rörelseresultatet under första halvåret. De positiva utsikterna för serieproduktionen innebar också att ytterligare 5,3 miljoner kronor av de ackumulerade skattemässiga underskotten beaktades i beräkningen av uppskjuten skattefordran, vilket resulterade i att ytterligare 1 miljon kronor aktiverades som uppskjuten skattefordran.

Positiva utsikter för installationsintäkter

Installationskampanjen för 2019 gynnades av ett starkt andra kvartal med fem nya installationer på fältet, inklusive den första fullständiga installationen av Cast Tracker-teknologin vid Tupy-gjuteriet i Mexiko och den första Ladle Tracker-installationen för tillverkning av segjärn vid Poitras-gjuteriet i Kanada. Ytterligare intäkter härleddes från installationer av Mini-System 3000 vid China Shipbuilding Industries Corporation för industriella kraftkomponenter och vid Kimura-gjuteriet för snabb prototypframtagning i USA, samt från kapacitets- och funktionsuppgraderingar av befintliga System 3000-installationer. Ett Mini-System 3000 installerades även vid Jönköpings tekniska högskola i Sverige under andra kvartalet, som en del av ett bidrag till ett långsiktigt högskoleindustriprojekt för utveckling av kompaktgrafitjärn, delvis finansierat av den svenska regeringen. Under juni avvecklades verksamheten på Motor Castings-gjuteriet i USA. Den största delen av produktionen i SinterCast-CGI överfördes till gjuteripartners till SinterCast i USA, Mexiko och Kina, utan någon negativ effekt för SinterCast. Centrala komponenter i SinterCast-utrustningen återvanns och kommer att renoveras för återförsäljning.

Med pågående installationsdiskussioner och nya möjligheter som etablerades under internationella gjuterifackmässan GIFA i juni är utsikterna för installationsintäkterna för helåret positiva, med möjlighet att utmana det tidigare rekordet från 2013 på 10,1 miljoner kronor. Med installationen av System 4000 Plus på det nya Scania-gjuteriet i Sverige, planerad till mitten av 2020, ser utsikterna för helårsinstallationsintäkterna för 2020 lika positiva ut.

Flera andra installationsdiskussioner pågår gällande processtyrningssystem för CGI, kapacitetsuppgraderingar, och spårbarhetsteknologiinstallationer i gråjärns-, CGI- och segjärnsgjuterier. Utöver dessa installationsmöjligheter undersöker SinterCast även utvecklingen av annan unik teknik - inom och utanför ramen för termisk analys - för att förbättra kvaliteten och produktionseffektiviteten inom metallindustrin och för att bredda företagets produktportfölj och produktionsbas.

Information

Delårsrapporter        Publiceringsdatum 
Juli-september 2019 13 november 2019
Oktober-december 2019 och bokslutskommuniké 2019 19 februari 2020
Januari-mars 2020 22 april 2020
April-juni 2020 19 augusti 2020

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av verksamheten, utsikter, finansiell ställning och resultat i bolaget och koncernen, samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget och bolag i koncernen står inför.

Stockholm 22 augusti 2019

Jan Åke Jonsson     Robert Dover Caroline Sundewall
Styrelseordförande   Styrelseledamot Styrelseledamot
 
Jun Arimoto Lars Hellberg Steve Dawson
Styrelseledamot Styrelseledamot      Vd & Styrelseledamot

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCast-teknologin används för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för personvagnar, motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon, samt motorkomponenter inom industriell kraft för användning inom lantbruk, marint, lokomotiv, off-road och stationära motorer. SinterCast stödjer serieproduktion av komponenter som gjuts i vikter från 2.7 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även en serie spårbarhetsteknologier, SinterCast Ladle Tracker®, Cast Tracker™ och Operator Tracker™, för att förbättra processtyrning, produktivitet och spårbarhet inom flera olika applikationer. SinterCast har 55 installationer i 14 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

                                                                                              SLUT

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/