Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast resultat januari-mars 2019

08:00 / 24 April 2019 SinterCast Press release

Serieproduktionsrekord - positiva utsikter för 2019 

Första kvartalet 2019
  • Periodens omsättning: 22,9 MSEK (16,6 MSEK)
  • Rörelseresultat: 8,9 MSEK (4,9 MSEK)
  • Resultat per aktie: 1,2 SEK per aktie (0,6 SEK per aktie)
  • Kassaflöde från verksamheten: 6,9 MSEK (7,7 MSEK), på grund av ökade rörelsefordringar
  • Rekordhög serieproduktion med 3,4 miljoner motorekvivalenter i mars
  • Rekordhög serieproduktion med 3,1 miljoner motorekvivalenter; en ökning på 24 % mot första kvartalet 2018
  • Installationsåtagande för högvolymsproduktion för tunga fordon i det nya Scania-gjuteriet
  • Installation av Mini-System 3000 för CGI-utveckling vid Tekniska Högskolan i Jönköping
  • Befintliga installationer: 25 (24) helautomatiska system, 23 (21) mini-system och fyra (ett) spårningssystem i 14 (13) länder

Serieproduktion*

[image]

Till följd av produktionsstarten av Cummins 6,7 liter raddieselmotor som används i Ram Super Duty-pickup ökade serieproduktionen till rekordnivån på 3,1 miljoner motorekvivalenter under första kvartalet 2019, vilket innebär en tillväxt på 24 % jämfört med samma period föregående år.

* Kvartalets genomsnittliga produktion av motorekvivalenter, uppräknat till årstakt (1 motorekvivalent = 50 kg)

Vd:s kommentarer

Andra året i rad med stark serieproduktionsstart 

Efter en tillväxt på 25 % under första kvartalet 2018 jämfört med första kvartalet 2017 tog serieproduktionen ytterligare ett betydande steg framåt under första kvartalet 2019 med en ökning på 24 %, vilket gav ett nytt kvartalsrekord på 3,1 miljoner motorekvivalenter i årstakt. Tillväxten i produktionen under första kvartalet berodde främst på den ökade produktionstakten av Cummins 6,7 liter raddieselmotor, vars produktion påbörjades i Tupy-gjuteriet i Mexico under fjärde kvartalet 2018. Med ett utgångsläge på 2,6 miljoner motorekvivalenter under fjärde kvartalet 2018 nådde serieproduktionen milstolpen 3,0 miljoner motorekvivalenter i februari och ökade ytterligare till det nya månadsrekordet på 3,4 miljoner motorekvivalenter i mars. Volymen under första kvartalet drevs särskilt av marsproduktionens V-dieselmotorer för personvagnar, dieselmotorblock och cylinderhuvuden för tunga fordon.

Den ökade serieproduktionen, plus en ökning med 13 % av mätkoppsleveranserna resulterade i en intäktsökning på 38 % under första kvartalet till 22,9 miljoner kronor och en rörelseresultatsökning med 82 % till 8,9 miljoner kronor, jämfört med samma period föregående år. Helårsutsikterna är fortsatt positiva med stabilt bidrag från den etablerade serieproduktionsbasen och möjligheter till nya installationer för både CGI-teknologin och för de nya spårbarhetsteknologierna.

Positiva utsikter för installationsintäkter

Installationskampanjen 2019 främjades av en stark start med två nya säkrade installationer i januari. Den första var ett Mini-System 3000 för industriell kraftproduktion i gjuteriet hos China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) i Shaanxi, Kina. CSIC-installationen och utbildning pågår och systemet förväntas vara helt installerat före slutet av andra kvartalet. Den andra installationen innebär installation av ett komplett System 4000 Plus vid det nya Scania-gjuteriet under 2020. Med ett initialt ordervärde på cirka 5 miljoner kronor, med serieproduktionsstart under 2021 och genom en möjlig produktionsökning som kan generera cirka 20 miljoner kronor i tillkommande årliga intäkter före 2025, representerar Scania-ordern ett betydande steg i våra långsiktiga tillväxtplaner och ger möjlighet för SinterCast att fortsätta leverera tvåsiffrig tillväxt. Tillsammans med två spårbarhetsteknologiinstallationer som beställdes under 2018 med installation under 2019, möjliggör CSIC- och Scania-installationerna installationsintäkter över genomsnitt under 2019 och 2020.  Installationsaktiviteten 2019 tog ytterligare fart i början av april genom installationen av ett Mini-System 3000 vid Institutionen för material och tillverkning vid Tekniska Högskolan i Jönköping. Installationen är en del av bidraget från SinterCast till ett långsiktigt högskoleprojekt som inkluderar fler industriella partners för utveckling av kompaktgrafitjärn (CGI), delvis finansierad av den svenska regeringen. Bidraget innebär att SinterCast tillhandahåller hårdvaran för Mini-System 3000, förbrukningsmaterial, tillsammans med tekniskt stöd för användningen av systemet och tekniska råd till projektet. Målet med projektet är att utveckla ny teknik och nya användningsområden för CGI samt att ytterligare stärka den svenska industrins position.  Flera andra installationsdiskussioner pågår gällande processtyrningssystem för CGI, kapacitetsuppgraderingar, och spårbarhetsteknologiinstallationer i gråjärns-, CGI- och segjärnsgjuterier. Utöver dessa installationsmöjligheter undersöker SinterCast även utvecklingen av annan unik teknik - inom och utanför ramen för termisk analys - för att förbättra kvaliteten och produktionseffektiviteten inom metallindustrin och för att bredda företagets produktportfölj och produktionsbas.

Information

Delårsrapporter        Publiceringsdatum 
April-juni 2019 22 augusti 2019
Juli-september 2019 13 november 2019
Oktober-december 2019 och bokslutskommuniké 2019 19 februari 2020
Januari-mars 2020  22 april 2020

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCast-teknologin används för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för personvagnar, motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon, samt motorkomponenter inom industriell kraft för användning inom lantbruk, marint, lokomotiv, off-road och stationära motorer. SinterCast stödjer serieproduktion av komponenter som gjuts i vikter från 2.7 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även en serie spårbarhetsteknologier, SinterCast Ladle Tracker®, Cast Tracker™ och Operator Tracker™, för att förbättra processtyrning, produktivitet och spårbarhet inom flera olika applikationer. SinterCast har 52 installationer i 14 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

                                                                                              SLUT

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/