Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

Förslag från Valberedningen i SinterCast

08:43 / 4 March 2019 SinterCast Press release

Stockholm, 4 mars 2019

Ordförande för stämman
Beslutades att föreslå Hans-Erik Andersson som årsstämmans ordförande.

Antal ledamöter
Valberedningen beslutade att föreslå att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara sex, inklusive styrelseordföranden.

Styrelseordförande
Valberedningen beslutade att föreslå Jan Åke Jonsson som styrelsens ordförande.

Jan Åke Jonsson (född 1951) har en ekonomexamen från Uppsala Universitet. Han var verksam inom Saab-Scania AB 1973-1990 och Saab Automobile AB 1990-1997. Efter att ha varit verksam inom General Motors Europe 1997-2003, återvände han till Saab Automobile AB 2003 och var dess Verställande Direktör 2005-2011. Jan Åke Jonsson är Styrelseordförande i Polstiernan Industry AB, DataChassie AB, Västkustens AffärsänglarAB och i Intervex AB.

Övriga styrelseledamöter
Valberedningen beslutade att föreslå omval av styrelsens nuvarande ledamöter, Robert Dover, Caroline Sundewall, Jun Arimoto, Lars Hellberg och Steve Dawson som ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Nuvarande styrelseordföranden Hans-Erik Andersson och styrelsesuppleanten Andrea Fessler har avböjt omval.

Styrelsearvode
Valberedningen beslutade att föreslå ett styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall utgå med 390 000 kronor till styrelseordföranden och 180 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna med undantag för verkställande direktören, Steve Dawson som är anställd av bolaget.

Revisor
Valberedningen beslutade att föreslå omval av bolagets nuvarande revisor, det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Tobias Stråhle som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Tobias Stråhle har varit bolagets revisor den 5 november 2013.

Revisorsarvode
Valberedningen beslutade att föreslå arvode till revisorn skall utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

Ledamöter i valberedning
Valberedningen beslutade att föreslå att valberedningen skall bestå av fyra ledamöter och föreslår omval av Ulla-Britt Fräjdin Hellqvist, Andrea Fessler och Aage Figenschou och nyval av Jan Åke Jonsson som ledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist föreslås vara valberedningens ordförande.

Valberednings förslag av val av ny ledamot vid förtida avgång
För det fall en ledamot av valberedningen väljer att avgå innan dess uppdrag är slutfört skall valberedningens ordförande ges i uppdrag att kontakta den störste aktieägaren som inte redan utsett ledamot och be denne att utse ledamot. Önskar denne aktieägare inte utse ledamot tillfrågas den näst störste osv.

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCast-teknologin används för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för personvagnar, motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon, samt motorkomponenter inom industriell kraft för användning inom lantbruk, marint, lokomotiv, off-road och stationära motorer. SinterCast stödjer serieproduktion av komponenter som gjuts i vikter från 2.7 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även en serie spårbarhetsteknologier, SinterCast Ladle Tracker®, Cast Tracker™ och Operator Tracker™, för att förbättra processtyrning, produktivitet och spårbarhet inom flera olika applikationer. SinterCast har 52 installationer i 14 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

                                                                                              SLUT

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/