Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast resultat juli-september 2019

08:00 / 13 November 2019 SinterCast Press release

Serieproduktion ökar 52 % jämfört med samma period föregående år

Rörelseresultatet fortsatt starkt

Tredje kvartalet 2019
 • Periodens omsättning: 30,8 MSEK (19,7 MSEK)
 • Rörelseresultat: 14,5 MSEK (6,0 MSEK)
 • Resultat per aktie: 2,0 SEK per aktie (1,0 SEK per aktie)
 • Kassaflöde från verksamheten: 16,2 MSEK (9,9 MSEK)
 • Rekordhög serieproduktion på 3,5 miljoner motorekvivalenter i årstakt under det tredje kvartalet
 • Rekordhög månadsproduktion på 3,9 miljoner motorekvivalenter i årstakt i september
 • WHB Automotive beställer utökad kunddemonstration för SinterCast processtyrningsteknologi
Niomånadersperioden 2019
 • Periodens omsättning: 87,2 MSEK (63,1 MSEK)
 • Rörelseresultat: 36,3 MSEK (21,9 MSEK)
 • Resultat per aktie: 5,2 SEK per aktie (3,2 SEK per aktie)
 • Kassaflöde från verksamheten: 30,6 MSEK (20,8 MSEK)
 • 56 installationer i 14 länder: 25 (24) helautomatiska system, 26 (22) mini-system och fem (fyra) spårbarhetssystem

 

Serieproduktion*

[image]

Serieproduktionen fortsatte att öka under det tredje kvartalet och uppnådde rekordnivån på 3,5 miljoner motorekvivalenter i årstakt under kvartalet, vilket innebär en ökning på 52 % jämfört med samma period föregående år.  Serieproduktionen uppnådde 3,9 miljoner motorekvivalenter i september, den högsta nivån någonsin.

* Kvartalets genomsnittliga produktion av motorekvivalenter, uppräknat till årstakt (1 motorekvivalent = 50 kg

Vd:s kommentarer

Rekordhög produktion - intäkterna för niomånadersperioden uppnår samma nivå som för helåret 2018

Tack vare rekordhög serieproduktion i september på 3,9 miljoner motorekvivalenter i årstakt uppgick serieproduktionen under tredje kvartalet 2019 till 3,5 miljoner motorekvivalenter, vilket innebär 52 % i tillväxt jämfört med samma period föregående år och ett nytt kvartalsrekord. Tredje kvartalet gynnades även av stark produktion i juli och augusti genom fortsatt hög efterfrågan på pickuper och tunga fordon, vilket minimerade den traditionella nedgången under sommaruppehållet. Totalt har fem av de sju senaste kvartalen markerat nya rekord för serieproduktion, vilket ger att serieproduktionstakten under niomånadersperioden ligger 32 % över helåret 2018. Tillväxten genererade en omsättning på 87,2 miljoner kronor, vilket tangerar helårsintäkterna för 2018 på 87,7 miljoner kronor.

Den starka serieproduktionen resulterade i en ökning av levererade mätkoppar med 30 %, då 55 700 enheter levererades under det tredje kvartalet; den näst högsta kvartalsvolymen någonsin. Den högre mätkoppsvolymen gynnades av den betydande produktionsökningen inom kärnverksamheten motorblock och cylinderhuvuden, och påverkades även positivt av timingen för orderläggningar. Dessa faktorer kompenserade för den lägre efterfrågan på mätkoppar från produktion av avgaskomponenter i Kina. Mätkoppskonsumtionen på 144 100 enheter för niomånadersperioden är endast 1,5 % lägre än volymen för samma period 2018. Tredje kvartalet gynnades också av stark installationsaktivitet med installationsintäkter som uppgick till 9,5 miljoner kronor för niomånadersperioden, vilket är cirka 45 % högre än det historiska helårsgenomsnittet på cirka 6,5 miljoner kronor. Tillväxten i serieproduktion, mätkoppsleveranser och installationsaktivitet resulterade tillsammans i en ökning av intäkterna med 38 % och en ökning av rörelseresultatet med 65 % under årets tre första kvartal.

Positiva utsikter för installationsintäkter

Under andra kvartalet beställde WHB-gjuteriet i Brasilien en utökad kunddemonstration med SinterCast processtyrningsteknologi för produktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Idriftsättningen av System 4000 är planerad till det fjärde kvartalet 2019, och kunddemonstrationen förväntas avslutas under första halvåret 2020. WHB förbehåller sig rätten att utnyttja en köpoption för att förvärva System 4000 vid kunddemonstrationens slut, vilket ger möjligheter till ytterligare installationsintäkter under 2020. Utsikterna för installationsintäkterna för 2020 drivs också av den tidigare tillkännagivna installationen av System 4000 Plus vid det nya Scania-gjuteriet i Sverige, planerad till mitten av 2020.

Fler installationsdiskussioner pågår gällande processtyrningssystem för CGI, kapacitetsuppgraderingar och installationer av spårbarhetsteknologier i gjuterier för gråjärn, CGI och segjärn. Utöver dessa installationsmöjligheter undersöker SinterCast även utvecklingen av annan unik teknologi - inom och utanför ramen för termisk analys - för att förbättra kvaliteten och produktionseffektiviteten i metallindustrin och för att bredda produktportföljen och produktionsbasen.

Valberedning

Valberedningen, vald på årsstämman 2019, består av Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, ordförande, Andrea Fessler, Jan Åke Jonsson, styrelsens ordförande och Aage Figenschou. Aktieägare som önskar att ge valberedningen synpunkter eller förslag skall inkomma med skriftligt förslag till valberedningen (e-post: nomination.committee@sintercast.com)senast sju veckor innan årsstämman för att förslaget ska kunna ingå i kallelsen till årsstämman.

Årsstämma

SinterCast AB (publ) årsstämma 2020 kommer att hållas tisdagen den 19 maj 2020. Aktieägare som önskar att få ett ärende behandlat på årsstämman skall inkomma med skriftligt förslag till agm.registration@sintercast.com (http://file:///C:/Users/Daphner/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/BGWPXRZQ/agm.registration@sintercast.com)eller till bolaget: SinterCast AB (publ), Kungsgatan 2, 641 30 Katrineholm, minst sju veckor innan årsstämman för att förslaget ska kunna ingå i kallelsen till årsstämman. Ytterligare information om hur och när man ska registrera sig till stämman kommer att offentliggöras innan årsstämman.

Information

Delårsrapporter       Publiceringsdatum
Oktober-december 2019 and bokslutskommuniké 2019   19 februari 2020
Januari-mars 2020   21 april 2020
April-juni 2020   19 augusti 2020
Juli-september 2020   28 oktober 2020

Denna rapport har granskats av bolagets revisorer.

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCast-teknologin används för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för personvagnar, motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon, samt motorkomponenter inom industriell kraft för användning inom lantbruk, marint, lokomotiv, off-road och stationära motorer. SinterCast stödjer serieproduktion av komponenter som gjuts i vikter från 2.7 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker® för att förbättra processtyrning, produktivitet och spårbarhet inom flera olika applikationer. SinterCast har 56 installationer i 14 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

SLUT

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/