Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast resultat april-juni 2016

07:59 / 24 August 2016 SinterCast Press release

Serieproduktion på rekordnivå, positiva installationsutsikter

Andra kvartalet 2016
 • Periodens omsättning: 18,3 MSEK (15,8 MSEK)
 • Rörelseresultat:5,8 MSEK (2,9 MSEK)
 • Resultat per aktie: 0,8 SEK per aktie (0,5 SEK per aktie)
 • Kassaflöde från verksamheten: 4,4 MSEK (4,8 MSEK)
 • Serieproduktionen tangerar rekordnivån på 2,2 miljoner motorekvivalenter
 • Ford F-150 med CGI-motor får US Automotive Science GroupTM utmärkelse "Best Environmental Performance"
 • Ladle TrackerTM-teknologin lanserad; första installationen i drift
 • Teksid System 3000 Plus-system levererades till Brasilien i juli
Första halvåret 2016
 • Periodens omsättning: 34,4 MSEK (34,6 MSEK)
 • Rörelseresultat:10,4 MSEK (8,8 MSEK)
 • Resultat per aktie: 1,5 SEK per aktie (1,3 SEK per aktie)
 • Kassaflöde från verksamheten: 7,4 MSEK (9,3 MSEK)
 • Befintliga installationer:24 helautomatiska system och 20 mini-system i Europa, Asien och Amerika
Serieproduktion*

För grafisk kurva, se PDF

Serieproduktionen uppräknat till årstakt ökade till 2,2 miljoner motorekvivalenter, vilket tangerar den högsta nivån någonsin.

* Kvartalets genomsnittliga produktion av motorekvivalenter, uppräknat till årstakt (1 motorekvivalent = 50 kg)

Vd:s kommentarer Stark serieproduktion ger stabil plattform

Efter att flera nya program har ökat i volym är serieproduktionen fortsatt hög och jämn, vilket ger sex kvartal i följd med över två miljoner motorekvivalenter. Under det andra kvartalet var produktionen 2,2 miljoner motorekvivalenter, vilket tangerar den högsta produktionsnivån någonsin. Även mätkoppsleveranserna under det första halvåret 2016 var rekordhöga med 82 900 utlevererade koppar, vilket är 10 % högre än det tidigare halvårshögsta som togs 2015. Medan de flesta serieproduktionsprogrammen har givit stabila eller ökade volymer, har några få program minskat under det första halvåret 2016. Dessa minskningar kompenserades av ökningar i övriga program. Sammantaget var produktionstakten 3 % högre än helårsproduktionen för 2015. Bilar gav den största ökningen tack vare god försäljning i Europa och Nordamerika i kombination med bidrag från försäljningsökningen av Cummins 5.0 liter V8 till Nissan. Produktionsvolymen av tunga fordon var också högre, främst tack vare att marknaden för tunga fordon ökade med över 10 % i Västeuropa, jämfört med föregående år. De övergripande utsikterna är fortsatt positiva med en stabil plattform och med möjligheter att nya motorprogram startar, både för bilar och tunga fordon.

Även utsikterna för installationer är de fortsatt positiva. Halvårsinstallationsintäkterna är lägre än i det första halvåret 2015 beroende på tidpunkten för installationer. Under det andra kvartalet gjordes en kapacitetsuppgradering för en nordamerikansk kund. Flera andra kapacitets- och funktionalitetsutökningar samt nya installationer är under förhandling för den andra halvan av 2016. Efter att den brasilianska tullen godkänt införsel av Teksid System 3000 Plus, utlevererades systemet under juli och systemet kommer därför att redovisas i det tredje kvartalet. Driftsättning av Teksid-installationen planeras till hösten.

I USA har Automotive Science GroupTMtilldelat Ford F-150, utrustad med en 2.7 liter SinterCast-CGI bensinmotor, utmärkelsen "best environmental performance" i kategorin stora lastbilar. Detta bekräftar ännu en gång de miljöfördelar som SinterCast-CGI bidrar till i nedskalade motorer.  Utmärkelsen kompletterar den tidigare under 2016 erhållna utmärkelsen "the Green Truck of the Year" som F-150 (Nordamerikas bästsäljande fordon) fick. Detta innebär att motorer med SinterCast-CGI har vunnit utmärkelsen "the Green Truck of the Year" två år i rad.

Lanseringen av den nya Ladle TrackerTM-teknologin på SinterCast årsstämma den 19 maj, ger möjligheter till ytterligare installationsintäkter. Marknadsföring av den nya produkten förstärktes av en gemensam Tupy-SinterCast Ladle TrackerTM-teknologipresentation vid Mexican Foundry Congress i juni. En artikel om det presenterade materialet förväntas att publiceras i den mexikanska gjuteritidningen Fundidoresseptembernummer. Efter den initiala installationen i Tupy Saltillo-gjuteriet av Ladle TrackerTM, har Tupy beställt en utbyggd Ladle TrackerTM-mätstation som planeras att installeras under det tredje kvartalet. En fristående version av Ladle TrackerTM-teknologin utvecklas nu så att teknologin kan säljas som en oberoende produkt som inte kräver en SinterCast-CGI-installation. Den fristående versionen förväntas vara tillgänglig innan slutet av 2016. Fokus inom forskning och utveckling är fortsatt inom kärnteknologin för CGI. Samtidigt arbetar SinterCast kontinuerligt med utveckling av andra unika teknologier - både inom och utanför ramen för termisk analys - för att förbättra kvalitet och produktionseffektivitet inom gjutjärnsindustrin.

Finansiell sammanfattning

Intäkter

Intäkterna för SinterCast-koncernen härrör sig huvudsakligen från intäkter av utrustning, serieproduktion och kundservice.

Nettoomsättning per intäktsslag April-Juni Januari-Juni
(Belopp i miljoner kronor om inte annat anges) 2016 2015 2016 2015
Antal levererade mätkoppar 46 800 34 900 82 900 75 100
Utrustning1 0,7 0,2 0,8 2,3
Serieproduktion2 16,9 15,4 32,7 31,7
Service 3 0,7 0,2 0,9 0,5
Övrigt 0,0 0,0 0,0 0,1
Summa 18,3 15,8 34,4 34,6
Noter: 1. Intäkter från försäljning och leasing av system och reservdelar
2. Intäkter från produktionsavgifter, förbrukningsmaterial och avgifter för programvarulicenser
3. Intäkter från teknisk support, kunddemonstrationer och försäljning av testbitar

                                                                                                                                             
Under april-juni 2016 uppgick intäkterna till 18,3 MSEK (15,8 MSEK). Intäkter från serieproduktion ökade med 10 % till 16,9 MSEK (15,4 MSEK) till följd av ökat antal levererade mätkoppar, 46 800 stycken (34 900 stycken). Produktionen mätt i motorekvivalenter uppgick till cirka 2,2 miljoner (2,2 miljoner) i årstakt. Intäkter från utrustning uppgick till 0,7 MSEK (0,2 MSEK) efter försäljning av utrustning för utökad produktionskapacitet till en befintlig nordamerikansk kund. Serviceintäkter uppgick till 0,7 MSEK (0,2 MSEK) avseende kundstöd till olika kunder världen över samt försäljning av testbitar.

Under januari-juni 2016 uppgick intäkterna till 34,4 MSEK (34,6 MSEK). Intäktsminskningen beror främst på tidpunkten för installationer, då inga nya installationer levererades under den första halvan av 2016, jämfört med samma period förra året, då två Mini-System 3000-installationer levererades. Intäkter från utrustning uppgick till 0,8 MSEK (2,3 MSEK). Intäkter från serieproduktion ökade med 3 % till 32,7 MSEK (31,7 MSEK), till följd av högre serieproduktion och ökat antal levererade mätkoppar, 82 900 stycken (75 100 stycken). Serviceintäkter uppgick till 0,9 MSEK (0,5 MSEK) avseende kundstöd till olika kunder världen över.

Resultat

SinterCasts affärsverksamhet återspeglas bäst av rörelseresultatet. Detta beror på att "Periodens resultat efter skatt" och "Resultat per aktie" påverkas av finansiella intäkter och kostnader samt omvärdering av skattefordran.

Resultatsammanfattning April-Juni Januari-Juni
(Belopp i miljoner kronor om inte annat anges) 2016 2015 2016 2015
Rörelseresultat 5,8 2,9 10,4 8,8
Periodens resultat efter skatt 6,0 3,5 10,7 9,3
Resultat per aktie (SEK) 0,8 0,5 1,5 1,3

Rörelseresultatet för perioden april-juni 2016 på 5,8 MSEK (2,9 MSEK) ökade med 2,9 MSEK genom en förbättrad bruttomarginal på 1,4 MSEK vilket i huvudsak beror på högre intäkter i kombination med högre övriga rörelseintäkter (kursvinster) på 0,6 MSEK samt lägre övriga rörelsekostnader (kursförluster) på 0,9 MSEK. Resultat efter skatt för perioden uppgick till 6,0 MSEK (3,5 MSEK). Förbättringen på 2,5 MSEK beror främst på det förbättrade rörelseresultatet på 2,9 MSEK och det försämrade finansnettot på 0,4 MSEK (främst orealiserade kursförluster från utestående valutaterminskontrakt). Skatteintäkter uppgick till 1,0 MSEK (1,0 MSEK) som en följd av omvärderingen av uppskjuten skattefordran.

Rörelseresultatet för perioden januari-juni 2016 på 10,4 MSEK (8,8 MSEK) förbättrades med 1,6 MSEK genom en högre bruttomarginal på 0,1 MSEK vilket i huvudsak beror på lägre intäkter i kombination med högre övriga rörelseintäkter (kursvinster) på 0,6 MSEK samt lägre övriga rörelsekostnader (kursförluster) på 0,9 MSEK.

Resultat efter skatt för perioden uppgick till 10,7 MSEK (9,3 MSEK), ökade med 1,4 MSEK vilket främst härrör sig till det högre rörelseresultatet på 1,6 MSEK och det reducerade finansnettot på 0,2 MSEK (främst orealiserade kursförluster från omvärdering av utestående valutaterminskontrakt).

Uppskjuten skattefordran

Skatt under perioden april-juni 2016 uppgick till 1,0 MSEK (1,0 MSEK). Den bedömda framtida beskattningsbara vinsten och uppskjuten skattefordran omvärderas varje kvartal. Per den 30 juni 2016 gav den uppdaterade beräkningen att 142,3 MSEK (137,8 MSEK) av SinterCasts totala underskott kan beaktas, vilket resulterade i att 31,3 MSEK (30,3 MSEK) har aktiverats som uppskjuten skattefordran.

Kassaflöde, likviditet och investeringar
Översikt kassaflöde Januari-Juni Kassaflödesförändringar
(Belopp i miljoner kronor om inte annat anges) 2016 2015 2016 mot 2015
Kassaflöde från verksamheten, före förändring i rörelsekapital 10,5 8,4 2,1
Förändring av rörelsekapital -3,1 0,9 -4,0
Kassaflöde från verksamheten 7,4 9,3 -1,9
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
-1,0
-24,8
-1,0
-15,6
0,0
-9,2
Valutakursdifferens i likvida medel 0,0 0,0 0,0
Summa kassaflöde -18,4 -7,3 -11,1
Likviditet 29,6 37,6

Under januari-juni 2016 försämrades kassaflödet från verksamheten med 1,9 MSEK jämfört med samma period föregående år. Detta beror främst på en förbättring på 2,1 MSEK i kassaflödet från verksamheten, före förändring i rörelsekapital, plus en försämring från rörelsekapital (-4,0 MSEK), som kan härledas till ökat varulager (0,4 MSEK), minskade fordringar (-1,2 MSEK) och minskade rörelseskulder (-3,2 MSEK).

Det totala kassaflödet minskade med 11,1 MSEK efter utdelningen på 24,8 MSEK (15,6 MSEK).  Investeringar uppgick till 1,0 MSEK, vilket huvudsakligen beror på aktiverad utveckling (0,4 MSEK), investeringar i patent (0,2 MSEK) samt produktionsutrustning (0,4 MSEK). Det totala kassaflödet uppgick till -18,4 MSEK (-7,3 MSEK). Likviditeten den 30 juni 2016 var 29,6 MSEK (37,6 MSEK). SinterCast har inga lån.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Osäkerhetsfaktororer för SinterCast inkluderar tidpunkten för när OEM-företagen beslutar om nya motorer och komponenter i CGI, på den globala nybilsförsäljningen och på individuella försäljningsframgångar för de fordon som har utrustats med komponenter i SinterCast-CGI.

Den ekonomiska utvecklingen i Europa, Asien och i Amerika har utvecklats åt olika håll under de senaste åren. Den europeiska marknaden för bilar, tunga fordon samt anläggningsmaskiner har börjat att visa en viss återhämtning, men osäkerheten kvarstår på marknaden. I Asien karaktäriseras den dominerande kinesiska marknaden av överkapacitet inom sektorerna för tunga fordon och anläggningsmaskiner, vilka utgör den främsta möjligheten för CGI. Denna överkapacitet, tillsammans med den nuvarande ekonomiska osäkerheten i Kina, påverkar produktutvecklingscykler och produktionsvolymer. Däremot har konsumenternas förtroende i Nordamerika ökat och SinterCast har dragit nytta av den ökade fordonsförsäljningen där. SinterCasts geografiska diversifiering hjälper till att lindra markoekonomiska förändringar i olika regioner.

För mer information om risker och osäkerhetsfaktorer, se not 26 på sidorna 46 och 47 i SinterCasts årsredovisning 2015

Organisation

SinterCast har etablerat en global organisation med medarbetare i Sverige, Storbritannien, USA, Kina och Korea, med framgångsrik CGI-produktion i stora volymer hos gjuterier belägna i Europa, Asien och Amerika. Per den 30 juni 2016 hade koncernen 20 (19) anställda, varav fyra (fyra) kvinnor. Bolaget är väl förberett för att stödja globala marknadsaktiviteter och att driva fram SinterCasts framtida tillväxt.

Moderbolaget

SinterCast AB (publ) är moderbolaget i SinterCast-koncernen, som har sitt säte i Stockholm, Sverige. Den 30 juni 2016 hade moderbolaget 15 (14) anställda. Merparten av verksamheten leds från moderbolaget medan verksamheterna i Storbritannien, USA, Korea och Kina leds av de lokala bolagen. Den information som lämnats i denna rapport för koncernen gäller i allt väsentligt även för moderbolaget. Dock kan periodens resultat skilja sig mellan koncernen och moderbolaget beroende på interna transaktioner mellan moderbolaget och dess dotterbolag.

Redovisningsprinciper

Informationen avgiven för koncernen i denna delårsrapport har upprättats i enlighet med den svenska Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering. Rapporterna för moderbolaget har upprättats i enlighet med den svenska Årsredovisningslagen och RFR 2. De redovisningsprinciper som har använts för koncernen och moderbolaget överensstämmer med de redovisningsprinciper som har använts vid upprättandet av företagets senaste årsredovisning. Datum för genomförande av IFRS 15 har ändrats från 1 januari 2017 till 1 januari 2018.

Under perioden har inga materiella transaktioner förekommit mellan SinterCast och styrelsen eller ledningen.
 

Händelser efter balansdagen

Inga händelser av väsentlig betydelse har inträffat efter balansdagen per den 30 juni 2016 som i sak påverkar denna rapport.

Information

Delårsrapport juli-september 2016 kommer att publiceras den 23 november 2016
Delårsrapport oktober-december och bokslutskommuniké 2016 kommer att publiceras den 22 februari 2017
Delårsrapport januari-mars 2017 kommer att publiceras den 26 april 2017
Delårsrapport april-juni 2017 kommer att publiceras den 23 augusti 2017

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av verksamheten, utsikter, finansiell ställning och resultat i bolaget och koncernen, samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget och bolag i koncernen står inför.

Stockholm 24 augusti 2016

Hans-Erik Andersson
Styrelseordförande
Aage Figenschou
Vice Styrelseordförande
Robert Dover
Styrelseledamot


Laurence Vine-Chatterton
Styrelseledamot
Carina Andersson
Styrelseledamot
Jason Singer
Styrelseledamot


Steve Dawson
Vd & Styrelseledamot

För mer information kontakta:

 

Dr Steve Dawson
Vd
SinterCast AB (publ)
Telefon: +46 8 660 7750
Mobil: +44 771 002 6342
E-post: steve.dawson@sintercast.com
Webbplats: www.sintercast.com

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. Med 44 installationer i 13 länder, används SinterCasts teknologi främst för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för bilar; motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon; samt industrimotorkomponenter till marin-, lokomotiv-, off-road samt stationära motorapplikationer. SinterCasts komponenter i serieproduktion gjuts i vikter från 2 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. SinterCast-aktien är noterad hos NASDAQ OMX Stockholm på Small Cap-listan (Stockholmsbörsen: SINT). För mer information: www.sintercast.com

SLUT

Press Release PDF

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: SinterCast via Globenewswire

HUG#2036545
GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/