Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast resultat januari-mars 2016

08:00 / 27 April 2016 SinterCast Press release

Serieproduktionen fortsatt stark, installationsutsikterna positiva Första kvartalet 2016
  • Periodens omsättning: 16,1 MSEK (18,8 MSEK)
  • Rörelseresultat:4,6 MSEK (5,9 MSEK)
  • Resultat per aktie: 0,7 per aktie (0,8 per aktie)
  • Kassaflöde från verksamheten: 3,0 MSEK (4,5 MSEK)
  • Serieproduktion på 2,1 miljoner motorekvivalenter: en ökning på 5 % mot föregående år
  • Goda utsikter för nya installationer och kapacitetsuppgraderingar av befintliga system
  • Befintliga installationer: 24 helautomatiska system och 20 mini-system i Europa, Asien och Amerika
Serieproduktion*

För grafisk kurva se PDF

Serieproduktionen uppräknat till årstakt var fortsatt stabil på 2,1 miljoner motorekvivalenter, vilket innebär en ökning på 5 % jämfört mot föregående år.

* Kvartalets genomsnittliga produktion av motorekvivalenter, uppräknat till årstakt (1 motorekvivalent = 50 kg)

Vd:s kommentarer Stabil serieproduktion, trots minskningar i några program

Första kvartalet gav blandade verksamhetsresultat. Inom serieproduktionen gav de flesta program fortsatt stabila eller ökande volymer. För några få program rapporterades minskningar, vilket sammantaget resulterade i en serieproduktionsökning på 5 % jämfört med föregående år. De huvudsakliga tillväxtsbidragen kom från Fords bensinmotor, som under första kvartalet 2015 fortfarande var i produktionsstartsfasen och från Nissans 5.0-litersdieselmotor efter säljstarten nyligen av deras pick-up i Nordamerika. Fler av de tunga fordonsprogrammen bidrog också till tillväxten, men som en följd av minskad efterfrågan globalt inom industriell kraft minskade produktionen av kraftindustrikomponenter under kvartalet, jämfört mot föregående år. Mätkoppsleveranserna gick ned under det första kvartalet 2016. Det är dock normalt att mätkoppsleveranserna varierar mellan kvartalen beroende på när beställningarna kommer in. Fortsatta ökningar av mätkoppsleveranserna förväntas.

Tidpunkten för beställningar påverkar även installationsåtaganden och intäkter. Första kvartalet 2015 var ett relativt bra kvartal för installationer, med tre nya åtaganden och med två levererade och resultatavräknade system. Jämförelsen mot föregående år påverkas av att det under första kvartalet 2016 inte gjordes några installationsleveranser. Utsikterna för nya installationer och installationsintäkter är fortsatt positiva, med flera pågående förhandlingar om nya installationer och av kapacitetsuppgradering av befintliga system. Installationen av System 3000 Plus i Teksid-gjuteriet i Brasilien, beställd under fjärde kvartalet 2015, har blivit fördröjd och systemet finns hos SinterCast Technical Centre i Sverige, i väntan på att tullhanteringen i Brasilien ska bli klar. Installationen kommer att resultatföras enligt leveransvillkoret "fritt fabrik".

Utveckling av nya produkter

SinterCast utvärderar ständigt nya koncept och utvecklar nya teknologier. För närvarande utvecklar SinterCast sitt kunnande inom termisk analys för att styra produktion av segjärn, innefattande mätanordningen för den skräddarsydda termiska analysen av segjärn, samt optimering av de metallurgiska sambanden. SinterCast utvecklar även andra teknologier, inom området för den termiska analysen och där utöver, för att förbättra kvalitet och produktionseffektivitet inom järngjuteriindustrin.

Finansiell sammanfattning

Intäkter

Intäkterna för SinterCast-koncernen härrör sig huvudsakligen från intäkter av utrustning, serieproduktion och kundservice.

Nettoomsättning per intäktsslag Januari-Mars Januari-December
(Belopp i miljoner kronor om inte annat anges) 2016 2015 2015 2014
Antal levererade mätkoppar 36 100 40 500 152 700 133 000
Utrustning1 0,1 2,1 7,7 4,9
Serieproduktion2 15,8 16,3 63,6 47,8
Service 3 0,2 0,3 1,0 1,4
Övrigt 0,0 0,1 0,1 0,4
Summa 16,1 18,8 72,4 54,5
Noter: 1. Intäkter från försäljning och leasing av system och reservdelar
2. Intäkter från produktionsavgifter, förbrukningsmaterial och avgifter för programvarulicenser
3. Intäkter från teknisk support, kunddemonstrationer och försäljning av testbitar

Under januari-mars 2016 uppgick intäkterna till 16,1 MSEK (18,8 MSEK). Serieproduktionen ökade med 5 % till cirka 2,1 miljoner (2,0 miljoner) motorekvivalenter i årstakt. På grund av periodiseringseffekter minskade dock intäkterna då det inte levererades någon utrustning under det första kvartalet 2016 jämfört med de två Mini-System 3000 som levererades under samma period föregående år. Intäkter från serieproduktion minskade med 3 % till 15,8 MSEK (16,3 MSEK) till följd av minskade leveranser av mätkoppar till 36 100 stycken (40 500 stycken). Serviceintäkter uppgick till 0,2 MSEK (0,3 MSEK) avseende kundstöd till olika kunder världen över.

Resultat

SinterCasts affärsverksamhet återspeglas bäst av rörelseresultatet. Detta beror på att "Periodens resultat efter skatt" och "Resultat per aktie" påverkas av finansiella intäkter och kostnader samt omvärdering av skattefordran.

Resultatsammanfattning Januari-Mars Januari-December
(Belopp i miljoner kronor om inte annat anges) 2016 2015 2015 2014
Rörelseresultat 4,6 5,9 20,3 10,2
Periodens resultat efter skatt 4,7 5,8 25,2 12,3
Resultat per aktie (SEK) 0,7 0,8 3,6  1,7


Rörelseresultatet för perioden januari-mars 2016 på 4,6 MSEK (5,9 MSEK) minskade till följd av ett försämrat bruttoresultat på 1,3 MSEK vilket i huvudsak beror på lägre intäkter. Resultat efter skatt för perioden uppgick till 4,7 MSEK (5,8 MSEK). Minskningen på 1,1 MSEK beror främst på det lägre rörelseresultatet på 1,3 MSEK samt det förbättrade finansnettot uppgående till 0,2 MSEK.

Uppskjuten skattefordran

Skatt under perioden januari-mars 2016 uppgick till 0,0 MSEK (0,0 MSEK). Den bedömda framtida beskattningsbara vinsten och uppskjuten skattefordran omvärderas varje kvartal. Per den 31 mars 2016 gav den uppdaterade beräkningen att 137,8 MSEK (133,3 MSEK) av SinterCasts totala underskott kan beaktas, vilket resulterade i att 30,3 MSEK (29,3 MSEK) har aktiverats som uppskjuten skattefordran.

Kassaflöde, likviditet och investeringar
Översikt kassaflöde helår Januari-Mars Kassaflödesförändringar
(Belopp i miljoner kronor om inte annat anges) 2016 2015 2016 mot 2015
Kassaflöde från verksamheten, före förändring i rörelsekapital 5,2 5,9 -0,7
Förändring av rörelsekapital -2,2 -1,4 -0,8
Kassaflöde från verksamheten 3,0 4,5 -1,5
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
-0,3
-
-0,7
-
0,4
-
Valutakursdifferens i likvida medel 0,0 0,0 -
Summa kassaflöde 2,7 3,8 -1,1
Likviditet 50,7 48,7

Under januari-mars 2016 var kassaflödet från verksamheten 1,5 MSEK lägre jämfört med samma period 2015. Nedgången beror främst på ett lägre kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital på 0,7 MSEK, samt från förändringar i rörelsekapital (-0,8 MSEK) som kan härledas till förändringar i kassaflödet från lager (-0,5 MSEK), fordringar (3,5 MSEK) och rörelseskulder (-3,8 MSEK).

Det totala kassaflödet minskade med 1,1 MSEK efter lägre investeringar på 0,4 MSEK, vilket huvudsakligen beror på aktiverad utveckling (0,2 MSEK) och investeringar i patent (0,1 MSEK). Totala investeringar uppgick till 0,3 MSEK. Det totala kassaflödet uppgick till 2,7 MSEK (3,8 MSEK). Likvida medel per den 31 mars 2016 var 50,7 MSEK (48,7 MSEK). SinterCast har inga lån.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Den främsta osäkerhetsfaktorn för SinterCast fortsätter att vara tidpunkten för när CGI-marknaden ökar i volym. Detta beror främst på OEM-företagens beslut om nya motorer och komponenter i CGI, på den globala nybilsförsäljningen och på individuella försäljningsframgångar för de fordon som har utrustats med komponenter i SinterCast-CGI.

Den ekonomiska utvecklingen i Europa, Asien och i Amerika har utvecklats åt olika håll under de senaste åren. Den europeiska marknaden för bilar, tunga fordon samt anläggningsmaskiner har börjat att visa en viss återhämtning, men denna tillväxt kommer från en relativt låg nivå och osäkerheten kvarstår på marknaden. I Asien karaktäriseras den dominerande kinesiska marknaden av överkapacitet inom sektorerna för tunga fordon och anläggningsmaskiner, vilka utgör den främsta möjligheten för CGI. Denna överkapacitet, tillsammans med den nuvarande ekonomiska osäkerheten i Kina, påverkar produktutvecklingscykler och produktionsvolymer. Däremot har konsumenternas förtroende i Nordamerika ökat och SinterCast har dragit nytta av den ökade fordonsförsäljningen där. SinterCasts geografiska diversifiering hjälper till att lindra makroekonomiska förändringar i olika regioner. Allteftersom tillverkning fortsätter att öka i utvecklingsländerna kommer många av de framtida installationerna att vara i priskänsliga marknader, vilket kan innebära en utmaning för SinterCasts prisstruktur och affärsmodell.

För mer information om risker och osäkerhetsfaktorer, se not 26 på sidorna 46 och 47 i SinterCasts årsredovisning 2015

Organisation

SinterCast har etablerat en global organisation med medarbetare i Sverige, Storbritannien, USA, Kina och Korea, med framgångsrik CGI-produktion i stora volymer hos gjuterier belägna i Europa, Asien och Amerika. Per den 31 mars 2016 hade koncernen 20 (19) anställda, varav fyra (fyra) kvinnor. Bolaget är väl förberett för att stödja globala marknadsaktiviteter och att driva fram SinterCasts framtida tillväxt.

Moderbolaget

SinterCast AB (publ) är moderbolaget i SinterCast-koncernen, som har sitt säte i Stockholm, Sverige. Den 31 mars 2016 hade moderbolaget 15 (14) anställda. Merparten av verksamheten leds från moderbolaget medan verksamheterna i Storbritannien, USA, Korea och Kina leds av de lokala bolagen. Den information som lämnats i denna rapport för koncernen gäller i allt väsentligt även för moderbolaget. Dock kan periodens resultat skilja sig mellan koncernen och moderbolaget beroende på interna transaktioner mellan moderbolaget och dess dotterbolag.

Redovisningsprinciper

Informationen avgiven för koncernen i denna delårsrapport har upprättats i enlighet med den svenska Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering. Rapporterna för moderbolaget har upprättats i enlighet med den svenska Årsredovisningslagen och RFR 2. De redovisningsprinciper som har använts för koncernen och moderbolaget överensstämmer med de redovisningsprinciper som har använts vid upprättandet av företagets senaste årsredovisning. Datumet för när IFRS 15 börjar gälla har ändrats från 1 januari 2017 till 1 januari 2018. IFRS 16 Leases. I januari 2016 publicerade IASB en ny leasingstandard som kommer att ersätta IAS 17 Leasingavtal samt tillhörande tolkningar IFRIC 4, SIC-15 och SIC-27. Standarden kräver att tillgångar och skulder hänförliga till alla leasingavtal, med några undantag, redovisas i balansräkningen. Denna redovisning baseras på synsättet att leasetagaren har en rättighet att använda en tillgång under en specifik tidsperiod och samtidigt en skyldighet att betala för denna rättighet. Redovisningen för leasegivaren kommer i allt väsentligt att vara oförändrad. Standarden är tillämplig för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2019 eller senare. Förtida tillämpning är tillåten. EU har ännu inte antagit standarden. Koncernen har ännu inte utvärderat effekterna av IFRS 16.

Under perioden har inga materiella transaktioner förekommit mellan SinterCast och styrelsen eller ledningen.

Händelser efter balansdagen

Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen per den 31 mars 2016 som i sak påverkar denna rapport. Följande pressmeddelanden har utgivits:
11 april 2016 - Kallelse till årsstämma i SinterCast (publ)

Årsredovisning 2015

Årsredovisningen för 2015 publicerades på SinterCasts webbplats den 7 april 2016.

Årsstämma

SinterCast AB (publ) årsstämma 2016 kommer att hållas torsdagen den 19 maj 2016 vid Kungliga Svenska Ingenjörsakademin (IVA), Grev Turegatan 16, Stockholm. Kallelsen till årsstämman publicerade 11 april 2016 och finns tillgänglig på SinterCasts webbplats.

Föreslagen utdelning 2016

Styrelsen har för avsikt att fortsätta att ge en ordinarie utdelning till aktieägarna, i huvudsak baserad på kassaflödet från verksamheten. I händelse av att styrelsen bedömer att likviditeten överstiger de medel som erfordras för att bedriva verksamheten och för att nå de strategiska målen, har styrelsen möjlighet att föreslå extra utdelning eller återköp av aktier för att ytterligare justera likviditeten.

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 2,0 SEK per aktie (1,5 SEK), samt en extra utdelning på 1,5 SEK per aktie (0,7 SEK), vilket innebär att 24.8 MSEK (15,6 MSEK) kommer att delas ut till aktieägarna i SinterCast AB (publ). Styrelsen föreslår den 23 maj 2016 som avräkningsdag för rätt till utdelning. I beslutet om storleken på den ordinarie utdelningen som föreslås till årsstämman 2016 har Styrelsen beaktat kassaflödet från verksamheten, finansiell ställning, investeringsbehov och andra faktorer såsom marknadsutsikter, tillväxtstrategi och interna finansiella bedömningar för koncernen.

Styrelsen föreslår följande datum för årsstämman och för rätt att erhålla utdelning:

13 maj 2016 Detta datum skall aktieägare som önskar deltaga på årsstämman vara införd i eget namn i
aktieboken som förs av Euroclear och anmäla sitt deltagande till SinterCast.
19 maj 2016 Aktier som handlas på detta datum berättigar till utdelning.
20 maj 2016 Aktier som handlas på detta datum berättigar inte till utdelning.
19 maj 2016 Årsstämman hålls kl. 15.00
23 maj 2016 Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning.
26 maj 2016 Utdelning utbetalas av Euroclear tre bankdagar efter avstämningsdagen till dem som är
berättigade att erhålla utdelning.
Information

Delårsrapport april-juni 2016 kommer att publiceras den 24 augusti 2016
Delårsrapport juli-september 2016 kommer att publiceras den 23 november 2016
Delårsrapport oktober-december och bokslutskommuniké 2016 kommer att publiceras den 22 februari 2017
Delårsrapport januari-mars 2017 kommer att publiceras den 26 april 2017

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Stockholm 27 april 2016

För mer information kontakta:

 

Dr Steve Dawson
Vd
SinterCast AB (publ)
Telefon: +46 8 660 7750
Mobil: +44 771 002 6342
E-post: steve.dawson@sintercast.com
Webbplats: www.sintercast.com

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. Med 44 installationer i 13 länder, används SinterCasts teknologi främst för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för bilar; motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon; samt industrimotorkomponenter till marin-, lokomotiv-, off-road samt stationära motorapplikationer. SinterCasts komponenter i serieproduktion gjuts i vikter från 2 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. SinterCast-aktien är noterad hos NASDAQ OMX Stockholm på Small Cap-listan (Stockholmsbörsen: SINT). För mer information: www.sintercast.com

SLUT

Press Release PDF

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: SinterCast via Globenewswire

HUG#2005873
GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/