Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

Rekord i produktion, omsättning och rörelseresultat

08:00 / 17 February 2016 SinterCast Press release

Fjärde kvartalet 2015
 • Periodens omsättning: 17,2 MSEK (15,6 MSEK)
 • Rörelseresultat:4,4 MSEK (3,5 MSEK)
 • Rörelseresultat per aktie: 0,6 SEK per aktie (0,5 SEK per aktie)
 • Resultat per aktie: 1,3 SEK per aktie (0,5 SEK per aktie)
 • Kassaflöde från verksamheten: 4,6 MSEK (3,2 MSEK)
 • Ram EcoDiesel erövrar utmärkelsen "Wards 10 Best Engine" för tredje gången i rad
 • Den första flygmotorn i CGI hos FAA för godkännande i USA
Helår 2015
 • Periodens omsättning: 72,4 MSEK (54,5 MSEK)
 • Rörelseresultat:20,3 MSEK (10,2 MSEK)
 • Rörelseresultat per aktie: 2,9 SEK per aktie (1,4 SEK per aktie)
 • Resultat per aktie: 3,6 SEK per aktie (1,7 SEK per aktie)
 • Kassaflöde från verksamheten: 20,4 MSEK (6,7 MSEK)
 • Utdelning:En ordinarie utdelning på 2,0 SEK per aktie (1,5 SEK per aktie) samt en extra utdelning på 1,5 SEK per aktie (SEK 0,7 per aktie) föreslås
 • Sex installationsbeställningar tangerar rekordet för nya installationer
 • Befintliga installationer:24 helautomatiska system och 20 mini-system i Europa, Asien och Amerika
Serieproduktion*

För grafisk kurva, se pressmeddelande i PDF

Serieproduktionen uppräknat till årstakt ökade under det fjärde kvartalet till 2,1 miljoner motorekvivalenter, trots lägre utleveranser i december på grund av helgerna .

* Kvartalets genomsnittliga produktion av motorekvivalenter, uppräknat till årstakt (1 motorekvivalent = 50 kg)

Vd:s kommentarer Rekordresultat inom alla verksamhetsområden

2015 års framgångar resulterade i rekord inom alla av SinterCasts huvudområden. Serieproduktionen för helåret uppgick till rekordnivån 2,1 miljoner motorekvivalenter, en tillväxt på 18 % jämfört med 2014. Den ökade serieproduktionen medförde även rekord i levererade mätkoppar, 152 700 st., vilket är 15 % högre än rekordet från 2014. Utöver serieproduktionen gav en ökad medvetenhet och en ökad efterfrågan av CGI nya installationsåtaganden i Europa, Asien och Amerika. Sex erhållna installationsordrar tangerar tidigare helårsrekord. Ökad serieproduktion, fler sålda mätkoppar och ett ökat antal installationer i kombination med gynnsamma valutakurser gav en rekordomsättning på 72,4 miljoner kronor. Rörelseresultatet förbättrades med näst intill 100 % för helåret.

Serieproduktionen lyftes genom en stark tillväxt, inom främst bilapplikationer, genom produktionsökningen av Fords bensinmotor samt av en fortsatt god försäljning av 3.0 liter V6 dieselmotorer till Audi, FCA och Ford. Utsikterna för bilar är fortsatt goda genom offentliggöranden av att Fords bensinmotor ska lanseras i nya fordon samt av försäljningsstarten av 5.0 liter V8 diesel i den helt nya pick-upen Nissan Titan för USA. Nissan Titan säljs uteslutande med SinterCast-CGI dieselmotor så all försäljning innebär adderad tillväxt. Ram 1500 är fortsatt flaggskeppet i SinterCasts främjanden av dieselmotorer på den viktiga amerikanska pick-up-marknaden. Med lägst bränsleförbrukning inom sektorn "full size light duty" pick-up, vann 3.0 liter V6 dieselmotorn "Wards 10 Best Engine" för tredje året i rad. CGI-dieseln var den enda vinnaren med tre efterföljande utmärkelser; en av två återkommande vinnare samt den enda dieseln bland de tio vinnande motorerna. Ram-dieselns framgång styrker SinterCasts övertygelse sedan lång tid om dieselmotoranvändning i pick-uper och den har etablerat ett konkurrenskraftigt riktmärke inom segmentet.

Utöver tillväxten inom bilar har produktionen av motorblock och cylinderhuvuden för tunga fordon samt komponenter inom kraftindustrin ökat under 2015. Kraftindustrisektorn anses främst utgöra stora off-road-komponenter för lantbruk, bygg, marint, järnväg samt stationär industriell kraft. Dock tillkom en ny applikation under det fjärde kvartalet. Engineered Propulsion Systems (EPS) tillkännagav att motorblocket i deras nya flygdieselmotor har specificerats i kompaktgrafitjärn (CGI). Motorn genomgår just nu Federal Aviation Authoritys (FAA) godkännandeprocess i USA. CGI gjorde det möjligt för EPS att konstruera en helt ny flygdieselmotor som sätter en ny standard för vikt, storlek, pålitlighet och framför allt bränsleförbrukning. De initiala testerna av förproduktionsmotorer visar på 105 hästkrafter per liter (77 kW/l), vilket ger motorn en prestanda på 450 hästkrafter (332 kW). Vikten för dieselmotorn på 450 hästkrafter avviker mindre än 20 kg från de luftkylda turbomotorer på 350 hästkrafter (257 kW) som nu används inom flygapplikationer.

Installationer i Europa, Asien och Amerika

Som följd av den ökade medvetenheten och efterfrågan på CGI, var 2015 ett bra installationsår med två installationer genomförda i Kina, en i Japan, en i Korea, en i Portugal och en order vid årets slut på System 3000 Plus hos Teksid-gjuteriet i Brasilien. Installationen hos Teksid do Brasil planeras att genomföras under det andra kvartalet av 2016. Alla de övriga installationerna under 2015 har framgångsrikt satts i drift och produktutveckling fortskrider enligt planerna.

Utveckling av nya produkter

SinterCast undersöker ständigt nya koncept och utvecklar nya teknologier. För närvarande utvecklar SinterCast användningen av sitt kunnande inom termisk analys för att styra produktion av segjärn, innefattande mätanordningen för den skräddarsydda termiska analysen av segjärn, samt optimering av de metallurgiska sambanden. SinterCast utvecklar även andra teknologier, inom området för den termiska analysen och där utöver, för att förbättra kvalitet och produktionseffektivitet inom järngjuteriindustrin.

Finansiell sammanfattning

Intäkter

Intäkterna för SinterCast-koncernen härrör sig huvudsakligen från intäkter av utrustning, serieproduktion och kundservice.

Nettoomsättning per intäktsslag Oktober-December Januari-December
(Belopp i miljoner kronor om inte annat anges) 2015 2014 2015 2014
Antal levererade mätkoppar 40 700 38 200 152 700 133 000
Utrustning1 0,4 1,1 7,7 4,9
Serieproduktion2 16,6 13,9 63,6 47,8
Service 3 0,2 0,3 1,0 1,4
Övrigt 0,0 0,3 0,1 0,4
Summa 17,2 15,6 72,4 54,5
Noter: 1. Intäkter från försäljning och leasing av system och reservdelar
2. Intäkter från produktionsavgifter, förbrukningsmaterial och avgifter för programvarulicenser
3. Intäkter från teknisk support, kunddemonstrationer och försäljning av testbitar

Under oktober-december 2015 uppgick intäkterna till 17,2 MSEK (15,6 MSEK). Intäkter från serieproduktion ökade med 19 % till 16,6 MSEK (13,9 MSEK) som ett resultat av ökad produktion till cirka 2,1 miljoner (1,85 miljoner) motorekvivalenter i årstakt, ökade leveranser av mätkoppar, 40 700 st (38 200 st) samt gynnsamma valutakurser. Intäkter från utrustning uppgick till 0,4 MSEK (1,1 MSEK) efter leveranser till en befintlig europeisk kund för utökad produktionskapacitet. Serviceintäkter uppgick till 0,2 MSEK (0,3 MSEK) avseende kundstöd till olika kunder världen över samt försäljning av testbitar.

Under januari-december 2015 uppgick intäkterna till 72,4 MSEK vilket överstiger helårsrekordet på 54,5 MSEK som sattes 2014. Intäkter från serieproduktionen ökade med 33 % till 63,6 MSEK (47,8 MSEK) under året som ett resultat av en 18 % ökning av serieproduktionen, en 15 % ökning av mätkoppsleveranser samt av gynnsamma valutakurser. Intäkter från utrustning uppgick till 7,7 MSEK (4,9 MSEK) vilket främst härrör sig från installationer av Mini-System 3000 hos Doosan Infracore i Korea, hos ett icke namngivet gjuteri i Japan, hos Dongfeng i Kina, hos Teksid i Portugal samt installationen av System 3000 Plus hos Asimco i Kina. Serviceintäkter uppgick till 1,0 MSEK (1,4 MSEK). Intäkterna från de uthyrda installationerna är fördelade över hyresperioden.

Resultat

SinterCasts affärsverksamhet återspeglas bäst av rörelseresultatet. Detta beror på att "Periodens resultat efter skatt" och "Resultat per aktie" påverkas av finansiella intäkter och kostnader samt omvärdering av skattefordran.

Resultatsammanfattning Oktober-December Januari-December
(Belopp i miljoner kronor om inte annat anges) 2015 2014 2015 2014
Rörelseresultat 4,4 3,5 20,3 10,2
Periodens resultat efter skatt * 9,0 3,7 25,2 12,3
Rörelseresultat per aktie (SEK) 0,6 0,5 2,9  1,4
Resultat per aktie (SEK)* 1,3 0,5 3,6  1,7

* Under det fjärde kvartalet har Moderbolaget reglerat sina skulder gentemot dotterbolagen i USA och Storbritannien. För att minimera kassaflödeseffekter har fordringarna reglerats genom återbetalning av aktiekapital och aktieägarlån. Moderbolaget har återfört tidigare gjorda nedskrivningar relaterade till dessa investeringar. Regleringen inklusive ackumulerade omräkningsdifferenser relaterade till dessa innehav redovisas i resultaträkningen som finansiella intäkter (15,3 MSEK). De återförda omräkningsdifferenserna har omklassificerats från övrigt totalresultat till (-4,5 MSEK) till finansiella intäkter i resultaträkningen för koncernen (+4,5 MSEK).

Rörelseresultatet för perioden oktober-december 2015 på 4,4 MSEK (3,5 MSEK) ökade genom ett förbättrat bruttoresultat på 1,4 MSEK vilket i huvudsak beror på högre intäkter, i kombination med högre rörelsekostnader på 0,5 MSEK. Resultat efter skatt för perioden uppgick till 9,0 MSEK (3,7 MSEK). Förbättringen på 5,3 MSEK beror främst på moderbolagets reglering av skulder gentemot dotterbolagen i USA och Storbritannien.  Nettoeffekten av regleringen härrör sig till omräkningsvinster på 4,5 MSEK, redovisade som finansiell intäkt. Denna icke kassaflödespåverkande reglering är en jämförelsestörande, icke återkommande post. Den återstående förbättringen på 0,8 MSEK är främst relaterat till det förbättrade rörelseresultatet på 0,9 MSEK samt de ökade skattekostnaderna på 0,1 MSEK.

Rörelseresultatet för perioden januari-december 2015 på 20,3 MSEK (10,2 MSEK), erhölls genom ett förbättrat bruttoresultat på 14,6 MSEK vilket i huvudsak beror på högre intäkter, i kombination med högre rörelsekostnader på 2,8 MSEK samt minskade övriga rörelseintäkter (kursförluster) på 1,7 MSEK. Resultat efter skatt för perioden uppgick till 25,2 MSEK (12,3 MSEK). Förbättringen från verksamheten är 8,4 MSEK och härrör sig främst från det högre rörelseresultatet på 10,1 MSEK samt från en minskning av finansnettot på 1,7 MSEK (främst kursförluster). Den återstående resultatökningen på 4,5 MSEK härrör sig från moderbolagets reglering av skulder gentemot dotterbolagen i USA och Storbritannien.

Uppskjuten skattefordran

Skatt under perioden januari-december 2015 uppgick till 0,8 MSEK (0,9 MSEK). Den bedömda framtida beskattningsbara vinsten och uppskjuten skattefordran omvärderas varje kvartal. Per den 31 december 2015 gav den uppdaterade beräkningen att 137,8 MSEK (133,3 MSEK) av SinterCasts totala underskott kan beaktas, vilket resulterade i att 30,3 MSEK (29,3 MSEK) har aktiverats som uppskjuten skattefordran.

Kassaflöde, likviditet och investeringar
Översikt kassaflöde helår Januari-December Kassaflödesförändringar
(Belopp i miljoner kronor om inte annat anges) 2015 2014 2015 mot 2014
Kassaflöde från verksamheten, före förändring i rörelsekapital 21,3 10,9 10,4
Förändring av rörelsekapital -0,9 -4,2 3,3
Kassaflöde från verksamheten 20,4 6,7 13,7
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
-1,7
-15,6
-1,3
-8,5
-0,4
-7,1
Valutakursdifferens i likvida medel 0,0 0,2 -0,2
Summa kassaflöde 3,1 -2,9 6,0
Likviditet 48,0 44,9

Under januari-december 2015 förbättrades kassaflödet från verksamheten trefaldigt med 13,7 MSEK jämfört med samma period 2014. Förbättringen beror på ett förbättrat kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital på 10,4 MSEK, från förändringar i rörelsekapital (3,3 MSEK) som kan härledas till förändringar i kassaflödet från lager (-1,3 MSEK), fordringar (-1,5 MSEK) och rörelseskulder (6,1 MSEK).

Det totala kassaflödet förbättrades med 6,0 MSEK efter ökade investeringar på 0,4 MSEK, vilket huvudsakligen beror på aktiverad utveckling (0,6 MSEK) och minskade investeringar i patent (0,2 MSEK). Totala investeringar uppgick till 1,7 MSEK. Efter utdelningen på 15,6 MSEK (8,5 MSEK) uppgick det totala kassaflödet till 3,1 MSEK (-2,9 MSEK). Likvida medel per den 31 december 2015 var 48,0 MSEK (44,9 MSEK). SinterCast har inga lån.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Den främsta osäkerhetsfaktorn för SinterCast fortsätter att vara tidpunkten för när CGI-marknaden ökar i volym. Detta beror främst på OEM-företagens beslut om nya motorer och komponenter i CGI, på den globala nybilsförsäljningen och på individuella försäljningsframgångar för de fordon som har utrustats med komponenter i SinterCast-CGI.

Den ekonomiska utvecklingen i Europa, Asien och i Amerika har utvecklats åt olika håll under de senaste åren. Den europeiska marknaden för bilar, tunga fordon samt anläggningsmaskiner har börjat att visa en viss återhämtning, men denna tillväxt kommer från en relativt låg nivå och osäkerheten kvarstår på marknaden. I Asien karaktäriseras den dominerande kinesiska marknaden av överkapacitet inom sektorerna för tunga fordon och anläggningsmaskiner, vilka utgör den främsta möjligheten för CGI. Denna överkapacitet, tillsammans med den nuvarande ekonomiska osäkerheten i Kina, påverkar produktutvecklingscykler och produktionsvolymer. Däremot har konsumenternas förtroende i Nordamerika ökat och SinterCast har dragit nytta av den ökade fordonsförsäljningen där. SinterCasts geografiska diversifiering hjälper till att lindra makroekonomiska förändringar i olika regioner. Allteftersom tillverkning fortsätter att öka i utvecklingsländerna kommer många av de framtida installationerna att vara i priskänsliga marknader, vilket kan innebära en utmaning för SinterCasts prisstruktur och affärsmodell.

För mer information om risker och osäkerhetsfaktorer, se not 26 på sidorna 46 och 47 i SinterCasts årsredovisning 2015

Organisation

SinterCast har etablerat en global organisation med medarbetare i Sverige, Storbritannien, USA, Kina och Korea, med framgångsrik CGI-produktion i stora volymer hos gjuterier belägna i Europa, Asien och Amerika. Per den 31 december 2015 hade koncernen 20 (19) anställda, varav fyra (fyra) kvinnor. Bolaget är väl förberett för att stödja globala marknadsaktiviteter och att driva fram SinterCasts framtida tillväxt.

Moderbolaget

SinterCast AB (publ) är moderbolaget i SinterCast-koncernen, som har sitt säte i Stockholm, Sverige. Den 31 december 2015 hade moderbolaget 15 (14) anställda. Merparten av verksamheten leds från moderbolaget medan verksamheterna i Storbritannien, USA, Korea och Kina leds av de lokala bolagen. Den information som lämnats i denna rapport för koncernen gäller i allt väsentligt även för moderbolaget. Dock kan periodens resultat skilja sig mellan koncernen och moderbolaget beroende på interna transaktioner mellan moderbolaget och dess dotterbolag.

Patent

SinterCasts teknologi är skyddad av 12 (12) patent eller patentansökningar. Dessutom underhåller SinterCast 69 (59) individuella nationella patent världen över. Dessa patent avser SinterCasts metallurgiska teknologi, termisk analys, mätkoppen för CGI och segjärn, produkttillämpningar samt maskinbearbetning.

Redovisningsprinciper

Informationen avgiven för koncernen i denna delårsrapport har upprättats i enlighet med den svenska Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering. Rapporterna för moderbolaget har upprättats i enlighet med den svenska Årsredovisningslagen och RFR 2. De redovisningsprinciper som har använts för koncernen och moderbolaget överensstämmer med de redovisningsprinciper som har använts vid upprättandet av företagets senaste årsredovisning. Datumet för när IFRS 15 börjar gälla har ändrats från 1 januari 2017 till 1 januari 2018. IFRS 16 Leases. I januari 2016 publicerade IASB en ny leasingstandard som kommer att ersätta IAS 17 Leasingavtal samt tillhörande tolkningar IFRIC 4, SIC-15 och SIC-27. Standarden kräver att tillgångar och skulder hänförliga till alla leasingavtal, med några undantag, redovisas i balansräkningen. Denna redovisning baseras på synsättet att leasetagaren har en rättighet att använda en tillgång under en specifik tidsperiod och samtidigt en skyldighet att betala för denna rättighet. Redovisningen för leasegivaren kommer i allt väsentligt att vara oförändrad. Standarden är tillämplig för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2019 eller senare. Förtida tillämpning är tillåten. EU har ännu inte antagit standarden. Koncernen har ännu inte utvärderat effekterna av IFRS 16.

Under perioden har inga materiella transaktioner förekommit mellan SinterCast och styrelsen eller ledningen.

Händelser efter balansdagen

Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen per den 31 december 2015 som i sak påverkar denna rapport. Följande pressmeddelanden har utgivits:

13 januari 2016 - Erkännande för SinterCast vid North American International Auto Show

Valberedning

Valberedningen, vald på årsstämman 2015, består av Karl-Arne Henriksson, ordförande, Hans-Erik Andersson, styrelsens ordförande, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist och Andrea Fessler. Aktieägare som önskar att ge valberedningen synpunkter eller förslag skall inkomma med skriftligt förslag till valberedningen (e-post:  nomination.committee@sintercast.com) innan den 25 mars 2016.

Årsstämma 2016

SinterCast AB (publ) årsstämma 2016 kommer att hållas torsdagen den 19 maj 2016.

Aktieägare som önskar att få ett ärende behandlat på årsstämman skall inkomma med skriftligt förslag till  agm.registration@sintercast.com eller till bolaget: SinterCast AB (publ), Box 10203, 100 55 Stockholm, minst sju veckor innan årsstämman för att förslaget ska kunna ingå i kallelsen till årsstämman. Ytterligare information om hur och när man ska registrera sig till stämman kommer att offentliggöras innan årsstämman.

Utdelning 2015

Vid SinterCast AB (publ) årsstämma som hölls den 20 maj 2015 beslutades om en ordinarie utdelning på 1,5 (1,2) SEK per aktie samt en extra utdelning på 0,7 (0,0) SEK per aktie för 2015. Totalt har 15,6 (8,5) MSEK utbetalats till aktieägarna.

Föreslagen utdelning 2016
Styrelsen har för avsikt att fortsätta att ge en ordinarie utdelning till aktieägarna, i huvudsak baserad på kassaflödet från verksamheten. I händelse av att styrelsen bedömer att likviditeten överstiger de medel som erfordras för att bedriva verksamheten och för att nå de strategiska målen, har styrelsen möjlighet att föreslå extra utdelning eller återköp av aktier för att ytterligare justera likviditeten.

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 2,0 SEK per aktie (1,5 SEK), samt en extra utdelning på 1,5 SEK per aktie (0,7 SEK), vilket innebär att 24.8 MSEK (15,6 MSEK) kommer att delas ut till aktieägarna i SinterCast AB (publ). Styrelsen föreslår den 23 maj 2016 som avräkningsdag för rätt till utdelning. I beslutet om storleken på den ordinarie utdelningen som föreslås till årsstämman 2016 har Styrelsen beaktat kassaflödet från verksamheten, finansiell ställning, investeringsbehov och andra faktorer såsom marknadsutsikter, tillväxtstrategi och interna finansiella bedömningar för koncernen.

Årsredovisning 2015

Årsredovisningen för 2015 kommer att publiceras den 7 april 2016.

Information

Delårsrapport januari-mars 2016 kommer att publiceras 27 april 2016
Delårsrapport april-juni 2016 kommer att publiceras den 24 augusti 2016
Delårsrapport juli-september 2016 kommer att publiceras 16 november 2016
Delårsrapport oktober-december 2016 och bokslutskommuniké 2016 kommer att publiceras 22 februari 2017

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Stockholm 17 februari 2016

För mer information kontakta:

 

Dr. Steve Dawson
Vd
SinterCast AB (publ)
Telefon: +46 8 660 7750
Mobil: +44 771 002 6342
E-post: steve.dawson@sintercast.com
Webbplats: www.sintercast.com

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. Med 44 installationer i 13 länder, används SinterCasts teknologi främst för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för bilar; motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon; samt industrimotorkomponenter till marin-, lokomotiv-, off-road samt stationära motorapplikationer. SinterCasts komponenter i serieproduktion gjuts i vikter från 2 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. SinterCast-aktien är noterad hos NASDAQ OMX Stockholm på Small Cap-listan (Stockholmsbörsen: SINT). För mer information: www.sintercast.com

SLUT

Press Release PDF

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: SinterCast via Globenewswire

HUG#1986519
GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/