Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast resultat april-juni 2015

08:01 / 29 July 2015 SinterCast Press release

Serieproduktion uppnår 2,2 miljoner motorekvivalenter

29 % i tillväxt mot förgående år

Andra kvartalet 2015
 • Periodens omsättning: 15,8 MSEK (10,9 MSEK)
 • Rörelseresultat:2,9 MSEK (0,7 MSEK)
 • Resultat per aktie: 0,5 SEK per aktie (0,3 SEK per aktie)
 • Kassaflöde från verksamheten: 4,8 MSEK (3,0 MSEK)
 • Ford annonserar en 3.0 literversion av bensinmotorn i SinterCast-CGI för Lincoln konceptbil
 • Doosan, Korea, introducerar en riktigt tung SinterCast-CGI-motor på 27 liter
 • Asimco International Casting Company, Kina, beställer System 3000 Plus
 • Teksid-koncernen beställer sitt andra processtyrningsystem för Funfrap-gjuteriet i Portugal
Första halvåret 2015
 • Periodens omsättning: 34,6 MSEK (25,5 MSEK)
 • Rörelseresultat:8,8 MSEK (3,6 MSEK)
 • Resultat per aktie: 1,3 SEK per aktie (0,7 SEK per aktie)
 • Kassaflöde från verksamheten: 9,3 MSEK (0,9 MSEK)
 • Befintliga installationer:23 helautomatiska system och 19 mini-system i Europa, Asien och Amerika
Serieproduktion*              

För grafisk kurva, se pressmeddelande i PDF

Serieproduktion uppräknat till årstakt nådde 2,2 miljoner motorekvivalenter under det andra kvartalet, vilket innebär produktionsrekord sex kvartal i rad .

* Kvartalets genomsnittliga produktion av motorekvivalenter, uppräknat till årstakt (1 motorekvivalent = 50 kg)

Vd:s kommentarer Sex kvartal i rad med produktionsrekord

Serieproduktionen fortsatte att växa under det andra kvartalet och uppnådde en produktion uppräknat till årstakt på 2,2 miljoner motorekvivalenter, vilket gav en ökning på 29 % jämfört med föregående år innebärande sex kvartal i rad med produktionsrekord. Nuvarande serieproduktionsprogram har potential att ge mer än 2,5 miljoner motorekvivalenter och med de godkända programmen som är under utveckling ges möjligheten att passera milstolpen på tre miljoner motorekvivalenter med ytterligare tillväxtmöjligheter. Parallellt med den ökande produktionen levererades 75 100 mätkoppar under det första halvåret, vilket överträffar det tidigare rekordet på 68 800 mätkoppar som sattes under första halvåret 2012. Ökad serieproduktion, fler levererade mätkoppar samt gynnsamma valutakurser, ökade omsättningen med 45 % under kvartalet.

Serieproduktionen påverkades positivt från personbilssegmentet då Ford V6-bensinmotorn fortsatte att öka i volym, parallellt med återgången till full produktion av 2015 års F-150 pick-up. Fords V6-bensinmotor på 2.7 liter, annonserades på New York Auto Show i en 3.0 literversion, för Lincoln Continental konceptbil. Produktion inom industriell kraft gav också stort bidrag, med mer än 20 % i tillväxt jämfört mot föregående år. Denna tillväxt härrör sig främst till produktionsstarten av General Electric cylinderhuvud för lokomotiv hos Impro Industries gjuteri i Kina, efter installationen av ett Mini-System 3000 under det fjärde kvartalet 2014. I samma kvartal tog Doosan Infracore sitt andra Mini-System 3000 i drift och startade produktion av en 27 liter V12 industrimotor med ett motorblock i SinterCast-CGI, konstruerat för riktigt tunga applikationer. DV27K-motorn ger 1 100 kW (1 475 hästkrafter) och lovordas av Doosan för sin höga prestanda, höga vridmoment och låga ljudnivå - allt kännetecknande för en CGI-motor. Även om det gäller nischvolymer, ger motorn ytterligare en stark referens för SinterCast, samt markerar det första CGI-produktionsåtagandet hos Doosan Infracore.

Stark start för installationer

Efter tre nya installationsåtaganden under det första kvartalet, mottogs ytterligare installationsbeställningar av System 3000 Plus för gjuteriet ASIMCO International Casting Co., Ltd. (Shanxi) i Kina samt av ett Mini-System 3000 för Teksid Funfrap-gjuteriet i Portugal. Utrustningarna till Asimco och Teksid kommer att levereras och intäktsredovisas under det tredje kvartalet. Asimco-systemet är SinterCasts tionde installation i Kina och den artonde installationen i Asien och Funfrap-installationen är den andra installationen inom Teksid-koncernen, efter uppgraderingen till System 3000 som utfördes i Teksid Hierro-gjuteriet under 2012. Beställningarna från Asimco och Teksid resulterar i fem installationsåtaganden hittills under 2015, vilket närmar sig installationsrekorden på sex installationer som uppnåddes under 2011 respektive 2013.

Den internationella gjuterimässan GIFA, 16-20 juni i Düsseldorf, gav utmärkta möjligheter för SinterCast att visa upp sin processtyrningsteknologi, marknadsföra fördelarna med CGI, samt att vara värd för befintliga och potentiella kunder från hela världen. Den ökade CGI-medvetenheten och det ökade intresset var tydligt jämfört med föregående GIFA under 2011, detta märks även i antalet installationer som har erhållits hittills under 2015. Trots att installationsutsikterna är positiva, returnerades System 3000 Plus-utrustningen under det andra kvartalet, som var installerad hos Pure Power Technologies (PPT) gjuteri i USA. Utrustningen demonterades från gjuteriet och returnerades till SinterCast innan gjuteriet stängdes för gott under sommaren. Avlägsnandet av utrustningen har dock ingen negativ inverkan på SinterCast, då motorblocket som producerades hos PPT även produceras vid Tupygjuteriet i Brasilien och hela volymen har flyttats över till Tupy.

Segjärnsteknologi

Utvecklingen av segjärnsteknologin fortsatte under kvartalet med primärt fokus på konstruktionsslutförandet av mätanordningen för den skräddarsydda termiska analysen av segjärn. Även utvecklingen av hårdvaruplattformen och gränssnittet fortskred under kvartalet, för att möjliggöra nästa serie av metallurgiska försök och fältstudier hos referenskunder under det kommande halvåret. SinterCasts segjärnsteknologi förväntas att ge ytterligare fördelar för kunderna genom reducerad magnesiumförbrukning, förbättrat gjutgodsutbyte, minskade gjutdefekter i gjuteriet samt förbättrad maskinbearbetning.      

   

Finansiell sammanfattning    

Intäkter

Intäkterna för SinterCast-koncernen härrör sig huvudsakligen från försäljning och leasing av utrustning, serieproduktion och kundservice.

Nettoomsättning per intäktsslag April-Juni Januari-Juni
(Belopp i miljoner kronor om inte annat anges) 2015 2014 2015 2014
Antal levererade mätkoppar 34 600 29 000 75 100 66 100
Utrustning1 0,2 0,1 2,3 2,6
Serieproduktion2 15,4 10,4 31,7 22,0
Service 3 0,2 0,3 0,5 0,8
Övrigt 0,0 0,1 0,1 0,1
Summa 15,8 10,9 34,6 25,5
         
Noter: 1. Intäkter från försäljning och leasing av system och reservdelar  
  2. Intäkter från produktionsavgifter, förbrukningsmaterial och avgifter för programvarulicenser  
  3. Intäkter från teknisk support, kunddemonstrationer och försäljning av testbitar  

Under april-juni 2015 uppgick intäkterna till 15,8 MSEK (10,9 MSEK). Intäkter från serieproduktion ökade med 48 % till 15,4 MSEK (10,4 MSEK) som ett resultat av en rekordhög produktion på cirka 2,2 miljoner (1,7 miljoner) motorekvivalenter i årstakt samt av en ökning av levererade mätkoppar till 34 600 (29 000). Intäkter från utrustning uppgick till 0,2 MSEK (0,1 MSEK) och serviceintäkter uppgick till 0,2 MSEK (0,3 MSEK) avseende kundstöd till olika kunder världen över samt försäljning av testbitar.

Under januari-juni 2015 uppgick intäkterna till 34,6 MSEK (25,5 MSEK). Intäkter från serieproduktion ökade med 45 % till 31,7 MSEK (22,0 MSEK) som resultat av serieproduktionsökningen på 23 %, ökningen med 14 % av levererade mätkoppar samt fördelaktiga valutakurser. Intäkter från utrustning uppgick till 2,3 MSEK (2,6 MSEK) avseende System 3000-installationer hos Doosan Infracore i Korea och ett ej tillkännagjort gjuteri i Japan. De tillkännagjorda installationerna hos Dongfeng och Asimco kommer att intäktsredovisas i det tredje kvartalet. Serviceintäkter uppgick till 0,5 MSEK (0,8 MSEK) avseende kundstöd till olika kunder världen över samt försäljning av testbitar. Intäkterna från de leasade installationerna är fördelade över leaseperioden.

Resultat

SinterCasts affärsverksamhet återspeglas bäst av rörelseresultatet. Detta beror på att "Periodens resultat efter skatt" och "Resultat per aktie" påverkas av finansiella intäkter och kostnader samt omvärderingen av skattefordringen.

Resultatsammanfattning April-Juni Januari- Juni
(Belopp i miljoner kronor om inte annat anges) 2015 2014 2015 2014
Rörelseresultat 2,9 0,7 8,8 3,6
Periodens resultat efter skatt 3,5 1,9 9,3 5,1
Resultat per aktie (SEK) 0,5 0,3 1,3 0,7
         

Rörelseresultatet för perioden april-juni 2015 på 2,9 MSEK (0,7 MSEK) ökade med 2,2 MSEK genom ett förbättrat bruttoresultat på 4,3 MSEK vilket i huvudsak beror på högre intäkter och marginal, i kombination med högre rörelsekostnader på 1,0 MSEK samt högre övriga rörelsekostnader från kursförluster på 1,1 MSEK, som härrör sig till rörelsefordringar och skulder.  Resultat efter skatt för perioden uppgick till 3,5 MSEK (1,9 MSEK). Ökningen på 1,6 MSEK beror främst på en ökning av rörelseresultatet på 2,2 MSEK, en minskning av finansnettot på 0,6 MSEK (främst orealiserade kursförluster från utestående valutaterminskontrakt). Skatteintäkter uppgick till 1,0 MSEK (1,0 MSEK) som en följd av omvärderingen av uppskjuten skattefordran.

Rörelseresultatet för perioden januari-juni 2015 på 8,8 MSEK (3,6 MSEK) erhölls genom ett förbättrat bruttoresultat på 8,3 MSEK främst beroende på högre intäkter och marginal, i kombination med högre rörelsekostnader på 1,7 MSEK och högre övriga rörelsekostnader från kursförluster på 1,4 MSEK.

Resultat efter skatt för perioden uppgick till 9,3 MSEK (5,1 MSEK), vilket främst härrör sig till det högre rörelseresultatet på 5,2 MSEK, en minskning av finansnettot på 1,1 MSEK (främst orealiserade kursförluster från omvärdering av utestående valutaterminskontrakt) och ökad skatteintäkt på 0,1 MSEK i huvudsak relaterad till justering av uppskjuten skattefordran.

Uppskjuten skattefordran

Skatt uppgick till 1,0 MSEK (0,9 MSEK). Den bedömda framtida beskattningsbara vinsten och uppskjuten skattefordran omvärderas varje kvartal. Per den 30 juni 2015 gav den uppdaterade beräkningen att 137,8 MSEK (133,3 MSEK) av SinterCasts totala underskott kan beaktas, vilket resulterade i att 30,3 MSEK (29,3 MSEK) har aktiverats som uppskjuten skattefordran.

Kassaflöde, likviditet och investeringar
Översikt kassaflöde, andra kvartalet 2015 Januari-Juni Kassaflödesförändringar
(Belopp i miljoner kronor om inte annat anges) 2015 2014 2015 mot 2014
Kassaflöde från verksamheten, före förändring i rörelsekapital 8,4 4,0   4,4
Förändring av rörelsekapital 0,9 -3,1   4,0
Kassaflöde från verksamheten 9,3 0,9   8,4
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
-1,0
-15,6
-0,3
-8,5
  -0,7
-7,1
Valutakursdifferens i likvida medel 0,0 0,0   0,0
Summa kassaflöde -7,3 -7,9   0,6
Likviditet 37,6 39,9    

Under januari-juni 2015 förbättrades kassaflödet från verksamheten med 8,4 MSEK jämfört med samma period föregående år, främst relaterat till förbättrat kassaflöde från verksamheten, före förändring i rörelsekapital (4,4 MSEK) och av ett minskat rörelsekapital (4,0 MSEK), som kan härledas till reducerat varulager (-1,5 MSEK), ökade fordringar (0,3 MSEK) och ökade rörelseskulder (5,2 MSEK).

Det totala kassaflödet var 0,6 MSEK högre efter investeringar på 0,7 MSEK, vilket huvudsakligen beror på aktiverad utveckling (0,7 MSEK) och ökade investeringar i patent (0,3 MSEK) sedan årsskiftet. Efter utdelningen på 15,6 MSEK (8,5 MSEK) uppgick det totala kassaflödet till -7,3 MSEK (-7,9 MSEK). Likviditeten den 30 juni 2015 var 37,6 MSEK (39,9 MSEK).

Risker och osäkerhetsfaktorer

Den främsta osäkerhetsfaktorn för SinterCast fortsätter att vara tidpunkten för när CGI-marknaden ökar i volym. Detta beror främst på OEM-företagens beslut om nya motorer och komponenter i CGI, på den globala nybilsförsäljningen och på individuella försäljningsframgångar för de fordon som har utrustats med komponenter i SinterCast-CGI.

Den ekonomiska utvecklingen i Europa, Asien och i Amerika har utvecklats åt olika håll under de senaste åren. Den europeiska marknaden för bilar, tunga fordon samt anläggningsmaskiner har börjat att visa en viss återhämtning, men denna tillväxt kommer från en relativt låg nivå och osäkerheten kvarstår på marknaden. I Asien karaktäriseras den dominerande kinesiska marknaden av överkapacitet inom sektorerna för tunga fordon och anläggningsmaskiner, vilka utgör den främsta möjligheten för CGI. Denna överkapacitet, tillsammans med den nuvarande ekonomiska osäkerheten i Kina, påverkar produktutvecklingscykler och produktionsvolymer. Däremot har konsumenternas förtroende i Nordamerika ökat och SinterCast har dragit nytta av den ökade fordonsförsäljningen där. SinterCasts geografiska diversifiering hjälper till att lindra markoekonomiska förändringar i olika regioner. Allteftersom tillverkning fortsätter att öka i utvecklingsländerna kommer många av de framtida installationerna att vara i priskänsliga marknader, vilket kan innebära en utmaning för SinterCasts prisstruktur och affärsmodell.    

För mer information om risker och osäkerhetsfaktorer, se not 26 på sidorna 46 och 47 i SinterCasts årsredovisning 2014

Organisation

SinterCast har etablerat en global organisation med medarbetare i Sverige, Storbritannien, USA, Kina och Korea, med framgångsrik CGI-produktion i stora volymer hos gjuterier belägna i Europa, Asien och Amerika. Per den 30 juni 2015 hade koncernen 19 (18) anställda, varav fyra (tre) kvinnor. Bolaget är väl förberett för att stödja globala marknadsaktiviteter och att driva fram SinterCasts framtida tillväxt.

Moderbolaget

SinterCast AB (publ) är moderbolaget i SinterCast-koncernen, som har sitt säte i Stockholm, Sverige. Den 30 juni 2015 hade moderbolaget 14 (13) anställda. Merparten av verksamheten leds från moderbolaget medan verksamheterna i Storbritannien, USA, Korea och Kina leds av de lokala bolagen. Den information som lämnats i denna rapport för koncernen gäller i allt väsentligt även för moderbolaget. Dock kan periodens resultat skilja sig mellan koncernen och moderbolaget beroende på interna transaktioner mellan moderbolaget och dess dotterbolag.  

Redovisningsprinciper   

Informationen avgiven för koncernen i denna delårsrapport har upprättats i enlighet med den svenska Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering. Rapporterna för moderbolaget har upprättats i enlighet med den svenska Årsredovisningslagen och RFR 2. De redovisningsprinciper som har använts för koncernen och moderbolaget överensstämmer med de redovisningsprinciper som har använts vid upprättandet av företagets senaste årsredovisning.

Under perioden har inga materiella transaktioner förekommit mellan SinterCast och styrelsen eller ledningen.

Händelser efter balansdagen

Inga händelser av väsentlig betydelse har inträffat efter balansdagen per den 30 juni 2015 som i sak påverkar denna rapport. Följande pressmeddelanden har utgivits:

27 juli 2015 - Teksid beställer sin andra SinterCast-installation    


Information
Delårsrapport juli-september 2015 kommer att publiceras den 11 november 2015
Delårsrapport oktober-december och bokslutskommuniké 2015 kommer att publiceras den 17 februari 2016
Delårsrapport januari-mars 2016 kommer att publiceras den 27 april 2016
Delårsrapport april-juni 2016 kommer att publiceras den 24 augusti 2016

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av verksamheten, utsikter, finansiell ställning och resultat i bolaget och koncernen, samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget och bolag i koncernen står inför.


Stockholm 29 juli 2015

Hans-Erik Andersson
Styrelseordförande
    Aage Figenschou
Vice Styrelseordförande
    Robert Dover
Styrelseledamot
             
             
Laurence Vine-Chatterton
Styrelseledamot
    Carina Andersson
Styrelseledamot
    Jason Singer
Styrelseledamot
             
             
Steve Dawson
Vd & Styrelseledamot
           
             

 

 

För mer information kontakta:

 

Dr Steve Dawson
Vd
SinterCast AB (publ)
Telefon: +46 8 660 7750
Mobil: +44 771 002 6342
E-post: steve.dawson@sintercast.com
Webbplats: www.sintercast.com

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCasts teknologi, som är installerad i 43 gjuterier i 13 länder, används för storvolymsproduktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för bilar; motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon; samt industrimotorkomponenter till marin-, lokomotiv-, off-road samt stationära motorapplikationer. SinterCasts komponenter i serieproduktion gjuts i vikter från 2 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. SinterCast-aktien är noterad hos NASDAQ OMX Stockholm på Small Cap-listan (Stockholmsbörsen: SINT). För mer information: www.sintercast.com

SLUT

Press Release PDF

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: SinterCast via Globenewswire

HUG#1941764
GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/