Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast resultat april-juni 2014

09:00 / 20 August 2014 SinterCast Press release

Serieproduktionen fortsatt på rekordnivå

Andra kvartalet 2014

 • Omsättning:10,9 MSEK (11,8 MSEK)
 • Rörelseresultat:0,7 MSEK (1,4 MSEK)
 • Resultat per aktie: 0,3 SEK per aktie (0,2 SEK per aktie)
 • Kassaflöde från verksamheten: 3,0 MSEK (5,3 MSEK)
 • Serieproduktion stabiliserad på rekordnivån 1,70 miljoner motorekvivalenter
 • Ford bensinmotor redo för produktionsökning inför försäljningstarten i bilhallar innan årets slut
 • Stärkt utveckling inom sektorerna för bilar, tunga fordon och industriell kraft

      

Första halvåret 2014

 • Omsättning: 25,5 MSEK (23,5 MSEK)
 • Rörelseresultat: 3,6 MSEK (2,9 MSEK)
 • Resultat per aktie: 0,7 SEK per aktie (0,5 SEK per aktie)
 • Kassaflöde från verksamheten: 0,9 MSEK (5,5 MSEK)
 • Befintliga installationer:23 helautomatiska system och 16 mini-system i Europa, Asien och Amerika

 Serieproduktion*

För grafisk kurva se PDF

Serieproduktionen kvarstår på rekordnivån 1,70 miljoner motorekvivalenter för det andra kvartalet i rad. Utsikterna för serieproduktionen är fortsatt positiva då möjligheterna inom tunga fordon och pick-uper fortsätter att växa och då marknadens medvetenhet av CGI fortsätter att öka.

* Kvartalets genomsnittliga produktion av motorekvivalenter, uppräknat till årstakt (1 motorekvivalent = 50 kg)


Vd:s kommentarer Hög och stabil serieproduktion

Serieproduktionen uttryckt i årstakt var 1,70 miljoner motorekvivalenter under kvartalet, i nivå med det produktionsrekord som uppnåddes under det första kvartalet 2014. Produktionen i juni uppgick till 1,80 miljoner motorekvivalenter, vilket tangerar rekordproduktionen på 1,80 MSEK motorekvivalenter som sattes i oktober 2013.

Serieproduktionen gynnades av en fortsatt stark produktion av Ford 6.7 liter V8-motorn som används inom tunga pick-up-applikationer och av VM Motori 3.0 liter V6-motor som används i Ram-, Jeep-, Chrysler-, Lancia- och Maseratiprogram. Även motorer till tyngre fordon bidrog till serieproduktionen, efter att utsläppslagstiftningen Euro 6 infördes den 1 januari 2014. Den starka produktionsvolymen bidrog till resultatet och till att balansera det faktum att inga nya installationsåtaganden säkrades under det andra kvartalet. Installationsdiskussioner pågår med förhoppningar om nya installationsåtaganden under det andra halvåret. 

Utsikterna för serieproduktionen är fortsatt positiva och inbegriper produktionsökningen av Ford 2.7 liter V6 bensinmotor, inför den, innan årets slut, aviserade försäljningsstarten av F150 pick-up, årsmodell 2015. Ford har meddelat att viktbesparingen i den nya F150 kommer att vara mer än 318 kg och SinterCast noterar nöjt att viktminskningen i motorblocket i CGI har bidragit till denna bedrift. Ford har också nyligen meddelat att bensinmotorn med SinterCast-CGI kommer att användas i bilen Edge crossover samt förväntas även att användas inom andra fordonsapplikationer.

Stark marknadsutveckling

CGI-marknaden har utvecklats markant under första halvåret och flera program under utveckling har gjort positiva framsteg mot serieproduktion. Som ett resultat av den ökade tilltron inom vissa av dessa program har ytterligare 4,8 MSEK av de deklarerade underskotten beaktats, vilket resulterar i en ökning på 1,0 MSEK i uppskjuten skattefordran. Den ökade medvetenheten om CGI framgår också av antalet nya kontakter som tas emot från tillverkare av bilar, tunga fordon och den industriella kraftsektorn, som vill diskutera nya CGI-applikationer för både diesel- och bensinmotorer. Även om många av dessa förfrågningar är i ett tidigt skede, ger det ökade intresset tillväxtmöjligheter på medellång och lång sikt, vilket visar på styrkan i marknaden för CGI.

SinterCast ger fortsatt tekniskt stöd till produktutvecklingsprogram för bilar, tunga fordon och industriella kraftapplikationer i Europa, Asien och Amerika. Det bedöms att de program som för närvarande är i serieproduktion, har en potential att uppgå till cirka 2,5 miljoner motorekvivalenter när alla program når full volym. Ungefär lika många motorekvivalenter kan komma att erhållas från de program som nu är under utveckling. Styrelsen har dock beslutat sig för att upphöra med framåtblickande kvantifierade uttalanden gällande den möjliga totalmarknaden på kort sikt.

Segjärnsteknologi

Den senaste utvecklingen av segjärnsteknologin har dragit nytta av de två nyrekryterade ingenjörerna samt av de, under andra kvartalet, återupptagna försöken för att validera de initiala korrelationerna. Metallurgisk utveckling och applikationsprogrammering pågår, med avsikt att genomföra fältförsök under andra halvåret. SinterCasts segjärnsteknologi förväntas att ge ytterligare fördelar för kunderna genom reducerad magnesiumförbrukning, förbättrat gjutgodsutbyte, minskade gjutdefekter i gjuteriet samt förbättrad maskinbearbetning.

Finansiell sammanfattning    

Intäkter

Intäkterna för SinterCast-koncernen härrör sig huvudsakligen från försäljning och leasing av utrustning, serieproduktion och kundservice.

Under april-juni 2014 uppgick intäkterna till 10,9 MSEK (11,8 MSEK). Intäkterna från produktionsavgifter ökade tack vare den högre serieproduktionsnivån på ca 1,70 miljoner (1,65 miljoner) motorekvivalenter uppräknat till årstakt. De totala serieproduktionsintäkterna minskade dock något, till 10,4 MSEK (10,7 MSEK) beroende på färre utlevererade mätkoppar, 29 000 (33 200). Serviceintäkter uppgick till 0,3 MSEK (0,6 MSEK).

Under januari-juni 2014 uppgick intäkterna till 25,5 MSEK (23,5 MSEK). Intäkterna från serieproduktion ökade till 22,0 MSEK (19,7 MSEK), beroende på en ökning på 12 % av serieproduktionsintäkterna och en ökning på 6 % av utlevererade mätkoppar. Intäkter från utrustning uppgick till 2,6 MSEK (2,7 MSEK), efter att ett komplett System 3000 Plus levererats till ett av Kinas största konglomerat för fordonskomponenter. Serviceintäkter uppgick till 0,8 MSEK (0,9 MSEK) avseende kundstöd till olika kunder världen över samt av försäljning av testbitar.  Intäkter från förhyrd utrustning periodiseras över leasingperioden.

Resultat

SinterCasts affärsverksamhet återspeglas bäst av rörelseresultatet. Detta beror på att "Periodens resultat efter skatt" och "Resultat per aktie" påverkas av finansiella intäkter och kostnader samt omvärdering av skattefordran.


Periodens resultat efter skatt uppgick till 1,9 MSEK (1,2 MSEK), ökningen beror främst på det minskade rörelseresultatet, om 0,7 MSEK, det förbättrade finansnettot, 0,3 MSEK samt genom ökade skatteintäkter på 1.1 MSEK, främst på grund av justeringen av uppskjuten skattefordran.Rörelseresultatet för april-juni 2014 uppgick till 0,7 MSEK (1,4 MSEK) och minskningen på 0,7 MSEK, beror på ett försämrat bruttoresultat på 0,5 MSEK på grund av minskade intäkter, högre rörelsekostnader på 0,1 MSEK samt lägre övriga rörelseintäkter/kostnader på  0,1 MSEK. 

Rörelseresultatet för januari-juni 2014 på 3,6 MSEK (2,9 MSEK), ökade beroende på det högre bruttoresultatet på 1,0 MSEK främst på grund av högre intäkter, i kombination med högre rörelsekostnader på 0,4 MSEK och ökade övriga rörelseintäkter (kursvinster) på 0,1 MSEK.  

Periodens resultat efter skatt uppgick till 5,1 MSEK (3,6 MSEK), vilket i huvudsak beror på det förbättrade rörelseresultatet på 0,7 MSEK, på det förbättrade finansnettot på 0,5 MSEK (främst kursvinster) och på ökade skatteintäkter på 0,3 MSEK, främst beroende på justeringen av uppskjuten skattefordran.

Uppskjuten skattefordran

Skatt uppgick till 0,9 MSEK (0,6 MSEK) under perioden januari-juni 2014. Förändringen förklaras främst av den ökning av uppskjuten skattefordran som gjordes under kvartalet på 1,0 MSEK (0,8 MSEK). Den bedömda framtida beskattningsbara vinsten och uppskjuten skattefordran omvärderas varje kvartal. Per den 30 juni 2014, gav den uppdaterade beräkningen att 133,3 MSEK (128,5 MSEK) av SinterCasts totala underskottsavdrag kan beaktas, vilket resulterade i att 29,3 MSEK (28,3 MSEK) har aktiverats som uppskjuten skattefordran.

Under april-juni 2014 uppgick kassaflödet från verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet till 0,8 MSEK (1,6 MSEK). Det minskade kassaflödet på 0,8 MSEK förklaras främst av det lägre rörelseresultatet. Kassaflödet från verksamheten efter förändringar av rörelsekapitalet uppgick till 3,0 (5,3 MSEK), vilket främst förklaras av, jämfört med samma period föregående år, lägre kassaflöde från verksamheten före förändringar av rörelsekapital (-0,8 MSEK), ökat kassaflöde från fodringar (0,3 MSEK), minskat kassaflöde från lager (-0,6 MSEK) samt minskat kassaflöde från rörelseskulderna (-1,2 MSEK). Efter utdelningen på 8,5 MSEK (7,0 MSEK) och efter investeringar på 0,2 MSEK (0,3 MSEK) var det totala kassaflödet -5,7 MSEK   (-2,0 MSEK).

Kassaflödet från verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet under januari-juni 2014uppgick till 4,0 MSEK (3,5 MSEK). Det förbättrade kassaflödet förklaras främst av det högre rörelseresultatet på 0,7 MSEK. Kassaflödet från verksamheten efter förändringar av rörelsekapitalet uppgick till  0,9 MSEK ( 5,5 MSEK) och förklaras främst av, jämfört med samma period föregående år, det ökade kassaflödet från verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet (0,5 MSEK), ett minskat kassaflöde från fodringar (-0,7 MSEK), ett minskat kassaflöde från lager (-1,0 MSEK) samt ett minskat kassaflöde från rörelseskulderna (-3,4 MSEK). Efter utdelningen på 8,5 MSEK (7,0 MSEK) var det totala kassaflödet för perioden -7,9 MSEK (-1,8 MSEK), vilket resulterade i 39,9 MSEK (33,6 MSEK) i likvida medel per den 30 juni 2014. Investeringarna i perioden uppgick till 0,3 MSEK (0,3 MSEK).

Risker och osäkerhetsfaktorer

Den främsta osäkerhetsfaktorn för SinterCast fortsätter att vara tidpunkten för när CGI-marknaden ökar i volym. Detta beror främst på OEM-företagens beslut om nya produkter i CGI, på den globala nybilsförsäljningen och på individuella försäljningsframgångar för de fordon som har utrustats med komponenter i SinterCast-CGI.

Ekonomin har utvecklats olika i Europa, Asien och Amerika under de senaste åren. I Asien och i Europa har den ekonomiska utvecklingen varit fortsatt svag, vilket kan påverka försäljningen av bilar och tunga fordon inom dessa regioner. I Nordamerika har däremot konsumenternas framtidstro ökat vilket, genom den ökade fordonsförsäljningen, har gynnat SinterCast. SinterCasts geografiska diversifiering hjälper till att utjämna de olika regionernas makroekonomiska svängningar.

SinterCast åtnjuter globalt varumärkeserkännande och respekt som teknologiledande inom CGI och anses vara en pålitlig och trovärdig partner inom industrin. Men praktiskt taget alla företag utsätts för konkurrens och SinterCast är inget undantag. SinterCast bedömer att dess teknologi och dess ingenjörskunnande ger den mest pålitliga och kostnadseffektiva lösningen för serieproduktion av högkvalitativt CGI.   

Nya teknologier för framdrivning av fordon såsom hybrider, elbilar och bränsleceller får betydande uppmärksamhet i media, men utvecklingen och implementationen av dessa teknologier fortsätter att vara långsiktiga projekt och SinterCast bedömer inte att dessa teknologier kommer att ha någon betydande effekt på bolagets konkurrensposition inom en överskådlig framtid.       

För mer information om risker och osäkerhetsfaktorer, se not 26 på sidan 46 i SinterCasts årsredovisning 2013

Organisation

SinterCast har etablerat en global organisation med medarbetare och kontor i Sverige, Storbritannien, USA, Kina och Korea, med framgångsrik CGI-produktion i stora volymer hos gjuterier belägna i Europa, Asien och Amerika. Per den 30 juni 2014 hade koncernen 18 (18) anställda, varav tre (tre) är kvinnor. En ny Senior Research Engineer har börjat i perioden. Företaget är väl förberett för att stödja globala marknadsaktiviteter och att driva fram SinterCasts nästa tillväxtfas.

Moderbolaget

SinterCast AB (publ) är moderbolaget för SinterCast-koncernen, med säte i Stockholm. Moderbolaget har 13 (12) anställda. Merparten av verksamheten leds från moderbolaget medan  verksamheterna i Storbritannien, USA, Korea och Kina leds av de lokala bolagen. Den information som lämnats i denna rapport för koncernen gäller i allt väsentligt även för moderbolaget.

Redovisningsprinciper       

Informationen avgiven för koncernen i denna delårsrapport har upprättats i enlighet med den svenska Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering. Rapporterna för moderbolaget har upprättats i enlighet med den svenska Årsredovisningslagen och RFR 2. Redovisningsprinciper som har använts för koncernen och moderbolaget överensstämmer med de redovisningsprinciper som har använts vid upprättande av företagets senaste årsredovisning.

Under perioden har inga transaktioner av betydelse förekommit mellan SinterCast och styrelsen eller ledningen.

Händelser efter balansdagen

Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen per den 30 juni 2014 som i sak påverkar denna rapport.   

Information

Delårsrapport juli-september 2014 kommer att publiceras 5 november 2014
Delårsrapport oktober-december 2014 och bokslutskommuniké 2014 kommer att publiceras 11 februari 2015
Delårsrapport januari-mars 2015 kommer att publiceras 29 april 2015
Delårsrapport april-juni 2015 kommer att publiceras den 29 juli 2015

Från och med delårsrapporten för juli-september 2014 kommer alla rapporter att publiceras kl. 08.00 svensk tid 

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av verksamheten, utsikter, finansiell ställning och resultat i bolaget och koncernen, samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget och bolag i koncernen står inför.

Stockholm 20 augusti 2014

Hans-Erik Andersson
Chairman of the Board 
    Aage Figenschou
Vice Chairman of the Board
    Robert Dover
Member of the Board
             
             
Laurence Vine-Chatterton
Member of the Board
    Carina Andersson
Member of the Board
    Jason Singer
Member of the Board
             
             
Steve Dawson
President & CEO
Member of the Board
           
             

 

För mer information kontakta:

Dr Steve Dawson
Vd
SinterCast AB (publ)
Telefon: +46 8 660 775
Mobil: +44 771 002 634
E-post steve.dawson@sintercast.com
Webbplats: www.sintercast.com

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med en ungefärlig dubbel utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCasts teknologi, som är installerad i 39 gjuterier i 12 länder, används för storvolymsproduktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för bilar; motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon; samt industrimotorkomponenter till marin-, lokomotiv-, off-road samt stationära motorapplikationer. SinterCasts komponenter i serieproduktion gjuts i storlekar från 2 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. SinterCast-aktien är noterad hos NASDAQ OMX Stockholm på Small Cap-listan (Stockholmsbörsen: SINT). För mer information: www.sintercast.com

SLUT

Press Release PDF

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: SinterCast via Globenewswire

HUG#1849723

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/