Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast resultat januari-mars 2014

09:00 / 23 April 2014 SinterCast Press release

Rekord i serieproduktion på 1,70 miljoner motorekvivalenter under kvartalet

Första kvartalet 2014

  • Periodens omsättning: 14,6 MSEK (11,7 MSEK)
  • Rörelseresultat:2,9 MSEK (1,5 MSEK)
  • Resultat per aktie: 0,45 SEK per aktie (0,33 SEK per aktie)
  • Kassaflöde från verksamheten: -2,1 MSEK (0,2 MSEK)
  • Ny System 3000 Plus-utrustning har levererats till världens första specialbyggda CGI-gjuteri, i Kina
  • Motorekvivalenterna från tunga fordon ökar med 100 %
  • Ram diesel pick-up fick en stark försäljningsstart i Nordamerika
  • Befintliga installationer: 23 helautomatiska system och 16 mini-system i Europa, Asien och Amerika

Serieproduktion*

För grafisk kurva se PDF

Serieproduktionen har ökat med 30 % mot föregående år, innebärande ett nytt kvartalsrekord på 1,70 miljoner motorekvivalenter under det första kvartalet 2014. Utsikterna för serieproduktionen är fortsatt positiva då volymerna för tunga fordon och pick-uper fortsätter att växa.

* Kvartalets genomsnittliga produktion av motorekvivalenter, uppräknat till årstakt (1 motorekvivalent = 50 kg)

Vd:s kommentarer

Tunga fordon och pick-uper leder ökningen av serieproduktionen
Serieproduktionen under kvartalet ökade till 1,70 miljoner motorekvivalenter i årstakt, vilket ger ett nytt kvartalsrekord och en tillväxt på 30 % jämfört med det första kvartalet 2013. Produktionen i mars uppgick till 1,75 miljoner motorekvivalenter i årstakt, SinterCasts näst bästa månadsresultat någonsin.

Ökningen av serieproduktionen, jämfört med föregående år, kan främst härledas till en fördubblad volym inom tunga fordon, beroende på lanseringarna av nya motorer och av införandet av utsläppslagstiftningen Euro 6, den 1 januari 2014. Alla tunga fordon som tillverkas för försäljning i Västeuropa måste nu uppfylla Euro 6-standarden. Serieproduktionen gynnades också av ökade volymer inom pick-uper i Nordamerika, där Ram 1500 var det näst mest sålda fordonet i Nordamerika under mars 2014, delvis beroende på att dess dieselversion började säljas under februari. Samtliga av de tre mest sålda fordonen i Nordamerika under det första kvartalet var pickuper. SinterCasts koppling till den viktiga pick-up-sektorn har ytterligare stärkts under det första kvartalet, efter Fords tillkännagivande av den allra första bensinmotorn i CGI i stora volymer. Som meddelats på North American International Auto Show den 13 januari, kommer 2.7 liter V6-bensinmotorn att finnas tillgänglig i Ford F150 senare under året. Nissan har också aviserat införandet av en SinterCast-CGI V8 dieselmotor i nästa generation av Titan, som har bekräftats för lansering på North American International Auto Show i januari 2015. Dessa lanseringar gör att SinterCast återfinns i tre av de fem största pickuperna, på en marknad som omfattar cirka två miljoner fordon per år.

Första kvartalet innehöll även serieproduktionsstarten av komponenter för industriell kraft vid Tupy-gjuteriet i Brasilien, genom produktionen av ett CGI-cylinderhuvud för uppgradering av MTUs motor Serie 2000. Användningen av SinterCast-CGI föreskrevs för att möjliggöra utökat effektuttag och för att säkerställa hållbarheten i de krävande driftsmiljöer som återfinns i applikationer inom marin, gruvdrift, off-road samt stationär kraftgenerering. Cylinderhuvudet för MTU etablerar serieproduktion av CGI vid Tupy över hela spektrumet; motorblock för bilar, motorblock och cylinderhuvuden för tunga fordon samt för motorer inom industriella kraftapplikationer. Komponenten för industriella kraftapplikationer är en del av Tupys annonserade strategi för att öka CGI-andelen inom motorblock och cylinderhuvuden från dagens 16 % till 25 %.

Intensifierade installationsaktiviteter
Efter installationsomsättningsrekordet 2013, är det tekniska teamet ovanligt upptaget med att stödja nya installationsåtaganden samt -uppgraderingar i Europa, Asien och Amerika. Under januari säkrade SinterCast en ny order på ett System 3000 Plus från ett av Kinas största konglomerat för fordonskomponenter, för installation i ett specialbyggt CGI-gjuteri i Kina. Utrustningen levererades under det första kvartalet och planeras att installeras under sommaren 2014. SinterCast kommer även att tillhandahålla trådmatarens plattform för basbehandling och korrigering, samt ge teknisk support under installation och produktionsstart. Förhandlingar om nya installationer pågår, vilket ger möjligheter att ytterligare bredda produktionsbasen.

SinterCast ger fortsatt tekniskt stöd till produktutvecklingsprogram för bilar, tunga fordon och industriella kraftapplikationer i Europa, Asien och Amerika. Den sammanlagda potentialen av de nuvarande serieproduktionsprogrammen och de program som nu är under utveckling, beräknas representera en marknadsmöjlighet på ungefär 4,7 miljoner motorekvivalenter per år inom SinterCasts femårsplaneringshorisont. Vidare bedöms att de program som för närvarande är i serieproduktion, har en potential att uppgå till mer än 2,5 miljoner motorekvivalenter när de når full volym.

Segjärnsteknologi
Den ökande aktiviteten inom CGI-verksamheten har medfört att resursbehovet inom kärnverksamheten har ökat, vilket har påverkat utvecklingsarbetet av segjärnsteknologin. Det tekniska utvecklingsarbetet fortsätter dock och marknadsmöjligheterna kvarstår. Under det första kvartalet förstärktes FoU-funktionen i och med rekryteringen av en specialist med en doktorsexamen inom stelning av gjutjärn och med en omfattande forskningserfarenhet inom gjutjärn från den svenska akademin. Den nya forskningsingenjören påbörjade sin anställning vid det tekniska centret i Katrineholm den 14 april, vilket ger ytterligare resurser för att bredda och accelerera utvecklingsverksamheten inom SinterCast. SinterCasts segjärnsteknologi förväntas att ge ytterligare fördelar för kunderna genom reducerad magnesiumförbrukning, förbättrat gjutgodsutbyte, minskade gjutdefekter i gjuteriet samt förbättrad maskinbearbetning.

Finansiell sammanfattning       


Intäkter
Intäkterna för SinterCast-koncernen härrör sig huvudsakligen från försäljning och leasing av utrustning, serieproduktion och kundservice.

Nettoomsättning per intäktsslag

Januari-Mars

Januari-December

(Belopp i miljoner kronor om inte annat anges)

2014

2013

2013

2012

Antal levererade mätkoppar

37 100

28 900

118 500

102 400

Utrustning 1

2,5

2,3

10,1

9,0

Serieproduktion 2

11,6

9,0

40,2

35,8

Service 3

0,5

0,3

1,4

1,0

Annat 

0,0

0,1

0,2

0,1

Summa

14,6

11,7

51,9

45,9

Noter: 1. Intäkter från försäljning och leasing av system och reservdelar  
  2. Intäkter från produktionsavgifter, förbrukningsmaterial och avgifter för programvarulicenser  
  3. Intäkter från teknisk support, kunddemonstrationer och försäljning av testbitar

Under januari-mars 2014 uppgick intäkterna till 14,6 MSEK (11,7 MSEK). Intäkterna från serieproduktion ökade med cirka 30 % till 11,6 MSEK (9,0 MSEK), beroende på att ca 1,70 miljoner (1,30 miljoner) motorekvivalenter uppräknat till årstakt hade producerats och att 37 100 (28 900) mätkoppar levererats. Intäkter från utrustning uppgick till 2,5 MSEK (2,3 MSEK), efter att ett komplett System 3000 Plus levererats till ett av Kinas största konglomerat för fordonskomponenter. Serviceintäkter uppgick till 0,5 MSEK (0,3 MSEK) avseende kundstöd till olika kunder världen över samt av försäljning av testbitar.  

Resultat
SinterCasts affärsverksamhet återspeglas bäst av rörelseresultatet. Detta beror på att "Periodens resultat efter skatt" och "Resultat per aktie" påverkas av finansiella intäkter och kostnader samt omvärdering av skattefordran.

 

Resultatsammanfattning Januari-Mars Januari-December
(Belopp i miljoner kronor om inte annat anges) 2014 2013 2013 2012
Rörelseresultat 2,9 1,5 7,3 1,0
Periodens resultat efter skatt 3,2 2,4 8,1 -3,7
Resultat per aktie (SEK) 0,5 0,3 1,2 -0,5
         

Rörelseresultatet för perioden januari-mars 2014 på 2,9 MSEK (1,5 MSEK) ökade med 1,4 MSEK genom ett förbättrat bruttoresultat på 1,5 MSEK som uppnåtts genom högre intäkter, högre rörelsekostnader på 0,3 MSEK, samt av högre kursvinster från rörelsefordringar och -skulder på 0,2 MSEK. 

Resultat efter skatt för perioden uppgick till 3,2 MSEK (2,4 MSEK). Det förbättrade resultatet beror främst på en ökning av rörelseresultatet på 1,4 MSEK, en ökning av finansnettot på 0,2 MSEK samt minskade skatter på 0,8 MSEK.

Uppskjuten skattefordran
Skatt uppgick till -0,1 MSEK (0,7 MSEK). Förändringen förklaras av den ökning av uppskjuten skattefordran som gjordes under det första kvartalet 2013. Den bedömda framtida beskattningsbara vinsten och uppskjuten skattefordran omvärderas varje kvartal. Per den 31 mars 2014 gav den uppdaterade beräkningen att 128,5 MSEK (128,5 MSEK) av SinterCasts totala underskottsavdrag kan beaktas, vilket resulterade i att 28,3 MSEK (28,3 MSEK) har aktiverats som uppskjuten skattefordran.

Kassaflöde, likviditet och investeringar

Översikt kassaflöde

Januari-Mars

Januari-December

(Belopp i miljoner kronor om inte annat anges)

2014

2013

2013

2012

Kassaflöde från verksamheten, före förändring i rörelsekapital

3,4

1,9

8,1

3,5

Förändring av rörelsekapital

-5,5

-1,7

6,3

-2,2

Kassaflöde från verksamheten, efter förändring i rörelsekapital

-2,1

0,2

14,4

1,3

Kassaflöde från investeringsverksamheten 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-0,1
-

0,0
-

-0,6
-1,4

-1,6
-11,9

Summa kassaflöde

-2,2

0,2

12,4

-12,2

Likviditet

45,6

35,6

47,8

35,4

Under januari-mars 2014 uppgick kassaflödet från verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet till 3,4 MSEK (1,9 MSEK). Kassaflödet från verksamheten efter förändringar av rörelsekapitalet uppgick till -2,1 MSEK (0,2 MSEK) och är främst relaterat till ökade fordringar (3,7 MSEK), minskat lager (0,4 MSEK) samt lägre skulder (2,2 MSEK). Det totala kassaflödet i perioden uppgick till -2,2 MSEK (0,2 MSEK), efter investeringar på 0,1 MSEK (0,0 MSEK).

Risker och osäkerhetsfaktorer
Den främsta osäkerhetsfaktorn för SinterCast fortsätter att vara tidpunkten för när CGI-marknaden ökar i volym. Detta beror främst på OEM-företagens beslut om nya produkter i CGI, på den globala nybilsförsäljningen och på individuella försäljningsframgångar för de fordon som har utrustats med komponenter i SinterCast-CGI. Ekonomin i Europa och Asien är fortsatt osäker, vilket kan påverka försäljningen av bilar och tunga fordon. SinterCasts diversifiering mellan V-dieselmotorer för bilar, motorer för tunga fordon, avgasgrenrör, motorer för industriell kraft samt nu senast det första åtagandet för en CGI-bensinmotor i stora volymer, i kombination med SinterCasts närvaro i Europa, Asien och Amerika, minskar beroendet av enskilda produktområden och geografiska regioner.

SinterCast åtnjuter globalt varumärkeserkännande och respekt som teknologiledande inom CGI och anses vara en pålitlig och trovärdig partner inom industrin. Men praktiskt taget alla företag utsätts för konkurrens och SinterCast är inget undantag. SinterCast bedömer att dess teknologi och dess ingenjörskunnande ger den mest pålitliga och kostnadseffektiva lösningen för serieproduktion av högkvalitativt CGI.
           
Nya teknologier för framdrivning av fordon såsom hybrider, elbilar och bränsleceller får betydande uppmärksamhet i media, men utvecklingen och implementationen av dessa teknologier fortsätter att vara långsiktiga projekt och SinterCast bedömer inte att dessa teknologier kommer att ha någon betydande effekt på bolagets konkurrensposition inom en överskådlig framtid.     

För mer information om risker och osäkerhetsfaktorer, se not 26 på sidan 46 i SinterCasts årsredovisning 2013

Organisation
SinterCast har etablerat en global organisation med medarbetare och representanter i Sverige, Storbritannien, USA, Kina och Korea, med framgångsrik CGI-produktion i stora volymer hos gjuterier belägna i Europa, Asien och Amerika. Per den 31 mars 2014 hade koncernen 17 (19) anställda, efter att två medarbetare har övergått från att vara anställda till konsulter. Tre (tre) av de anställda är kvinnor. En ny Senior Research Engineer rekryterades under perioden, med anställningsstart den 14 april på tekniska centret i Katrineholm. Företaget är väl förberett för att stödja globala marknadsaktiviteter och att driva fram SinterCasts nästa tillväxtfas.

Moderbolaget
SinterCast AB (publ) är moderbolaget för SinterCast-koncernen, med säte i Stockholm. Moderbolaget har 12 (13) anställda. Merparten av verksamheten leds från moderbolaget medan  verksamheterna i Storbritannien, USA, Korea och Kina leds av de lokala bolagen. Den information som lämnats i denna rapport för koncernen gäller i allt väsentligt även för moderbolaget.

Redovisningsprinciper   
Informationen avgiven för koncernen i denna delårsrapport har upprättats i enlighet med den svenska Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering. Rapporterna för moderbolaget har upprättats i enlighet med den svenska Årsredovisningslagen och RFR 2. Redovisningsprinciper som har använts för koncernen och moderbolaget överensstämmer med de redovisningsprinciper som har använts vid upprättande av företagets senaste årsredovisning.

Under perioden har inga materiella transaktioner förekommit mellan SinterCast och styrelsen eller ledningen.

Händelser efter balansdagen
Följande pressmeddelanden har utgivits:
15 april 2014 - Kallelse till årsstämma i SinterCast AB (publ)

Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen per den 31 mars 2014 som i sak påverkar denna rapport. 

Årsredovisning 2013
Årsredovisning för 2013 publicerades på SinterCasts webbplats den 3 april 2014. Med tanke på kostnader och miljöhänsyn, har årsredovisningen 2013 endast publicerats elektroniskt, i PDF-format.

Årsstämma
SinterCast AB (publ) årsstämma kommer att hållas kl. 15.00 tisdag den 20 maj 2014 i Kungliga Ingenjörsakademiens lokaler (IVA), Grev Turegatan 16, Stockholm. Kallelsen till årsstämman publicerades den 15 april 2014 och finns tillgänglig på SinterCasts webbplats.

Föreslagen utdelning
Styrelsen har för avsikt att fortsätta att ge en ordinarie utdelning till aktieägarna, i huvudsak baserad på kassaflödet från verksamheten. I händelse av att styrelsen bedömer att likviditeten överstiger medlen som erfordras för att bedriva verksamheten och nå de strategiska målen, har styrelsen möjlighet att föreslå extra utdelning eller återköp av aktier för att ytterligare justera likviditeten.          

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 1,2 (1,0) kronor per aktie, vilket innebär att 8,5 MSEK (7,0 MSEK) kommer att delas ut till aktieägarna i SinterCast AB (publ). Styrelsen föreslår den 23 maj 2014 som avräkningsdag för rätt till utdelning. Styrelsen har beaktat kassaflödet från verksamheten, bolagets finansiella ställning och investeringsbehovet tillsammans med andra faktorer såsom marknadsutsikter, tillväxtstrategi och interna finansiella bedömningar för moderbolaget och koncernen i beslutet om storleken på den utdelning som föreslås till årsstämman 2014.

Styrelsen föreslår följande datum för årsstämman och för rätt att erhålla utdelning:

14 maj 2014 Detta datum skall aktieägare som önskar deltaga på årstämman vara införd i eget namn i aktieboken som förs av Euroclear och anmäla sitt deltagande till SinterCast.
15 maj 2014 Aktier som handlas på detta datum är berättigade till utdelning
16 maj 2014 Aktier som handlas på detta datum är inte berättigade till utdelning
20 maj 2014 Årsstämman hålls kl. 15.00
23 maj 2014 Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning är tre bankdagar efter årsstämman.
28 maj 2014 Utdelning utbetalas via Euroclear tre bankdagar efter avstämningsdagen till dem som är berättigade att erhålla utdelning.

Information
Delårsrapport april-juni 2014 kommer att publiceras den 20 augusti 2014
Delårsrapport juli-september 2014 kommer att publiceras 5 november 2014
Delårsrapport oktober-december 2014 och bokslutskommuniké 2014 kommer att publiceras 11 februari 2015
Delårsrapport januari-mars 2015 kommer att publiceras 29 april 2015

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Stockholm 23 april 2014

För mer information kontakta:

Dr Steve Dawson
Vd
SinterCast AB (publ)
Telefon: +46 8 660 7750
Mobil: +44 771 002 6342
E-post steve.dawson@sintercast.com
Webbplats: www.sintercast.com

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med en ungefärlig dubbel utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCasts teknologi, som är installerad i 39 gjuterier i 12 länder, används för storvolymsproduktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för bilar; motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon; samt industrimotorkomponenter till marin-, lokomotiv-, off-road samt stationära motorapplikationer. SinterCasts komponenter i serieproduktion gjuts i storlekar från 2 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. SinterCast-aktien är noterad hos NASDAQ OMX Stockholm på Small Cap-listan (Stockholmsbörsen: SINT). För mer information: www.sintercast.com

SLUT

Press Release PDF

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: SinterCast via Globenewswire

HUG#1778594

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/