Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast resultat oktober-december 2013

09:00 / 26 February 2014 SinterCast Press release

Serieproduktionsstart för den första bensinmotorn i stora volymer

Rekord i intäkter och installationer för helåret

Fjärde kvartalet 2013

 • Periodens omsättning: 14,4 MSEK (14,4 MSEK) 

 • Rörelseresultat:2,1 MSEK (2,0 MSEK) 

 • Resultat per aktie: 0,3 SEK per aktie (-0,5 SEK per aktie) 

 • Kassaflöde från verksamheten: 7,6 MSEK (1,8 MSEK) 

 • Motorer med SinterCast-CGI hyllades med utmärkelser kring årsskiftet 

 • Ford 2.7L V6 bensinmotor med block i SinterCast-CGI utsågs till "game changer" 

 • Ram 1500 med SinterCast-CGI VM Motori 3.0L V6 diesel vinner Motor Trends utmärkelse "Truck of the Year" 

 • Ram 1500 3.0L V6 dieselmotor tar hem Wards eftertraktade utmärkelse  "10 Best Engine" 

 • Navistar Terrastar med 6.4L V8 i SinterCast-CGI vinner utmärkelsen "ATD medium-duty Truck of the Year"  

Helår 2013

 • Omsättning: 51,9 MSEK (45,9 MSEK) 

 • Rörelseresultat: 7,3 MSEK (1,0 MSEK) 

 • Resultat per aktie: 1,2 SEK per aktie (-0,5 SEK per aktie)  

 • Kassaflöde från verksamheten: 14,4 MSEK (1,3 MSEK) 

 • Utdelning:En ordinarie utdelning på 1,2 SEK per aktie (1,0 SEK) föreslås 

 • Befintliga installationer:23 helautomatiska system och 16 mini-system i Europa, Asien och Amerika 

Serieproduktion*               

För grafisk kurva se PDF

Serieproduktionen förblev stabil under fjärde kvartalet 2013 med 1,6 miljoner motorekvivalenter (1,2 miljoner), genom rekordproduktionen på 1,8 miljoner motorekvivalenter under oktober och de normalt låga leveranserna i december.

* Kvartalets genomsnittliga produktion av motorekvivalenter, uppräknat till årstakt (1 motorekvivalent = 50 kg)

Vd:s kommentarer Serieproduktionen ökar med 33 % efter framgångar för tunga fordon

Serieproduktionen, uttryckt i årstakt, var 1,60 miljoner motorekvivalenter under det fjärde kvartalet, vilket innebär en ökning på 33 % mot föregående år. En fördubblad volym av tunga fordon, jämfört med det fjärde kvartalet 2012, drog upp produktionen. Volymen steg genom den återupptagna produktionen av Navistar 13L motorblock samt serieproduktionsstarten under andra kvartalet 2013 av nya motorblocksprogram i stora volymer för Scania och ett annat europeiskt OEM-företag. Ökningar återfanns även inom bilsektorn då den ledande Ford 6.7L V8, vilken används i tunga pick-uper, fortsatte att öka samt att VM Motori 3.0L V6-dieseln, tidigt under året, blev SinterCasts femte program att passera gränsen på 100 000 motorekvivalenter i årstakt.

Under det fjärde kvartalet påbörjades serieproduktion av världens första bensinmotor i stora volymer i CGI hos Tupy-gjuteriet i Saltillo, Mexiko. Motorn avtäcktes av Ford vid "North American International Auto Show" den 13 januari i år, som en väsentlig komponent i 2015 års F150 pick-up, och den är ett viktigt bidrag till besparingen på upp till 318 kg jämfört med 2014 års modell. 2.7L CGI V6 används i Nordamerikas mest sålda fordon och är utnämnd till "game changer" inom industrin, vilket är en framträdande första referens för CGI inom bensinmotorer. Industrins utmärkelser kring årsskiftet hyllade fler motorer med SinterCast-CGI. Ram 1500 blev den första pick-upen att vinna Motor Trends utmärkelse "Truck of the Year" två år i rad efter introduktionen av 3.0L V6 dieselmotor med SinterCast-CGI, och själva motorn fick motta Wards eftertraktade utmärkelse  "10 Best Engine". Efter att den 4 februari ha fått EPAs utmärkelse "best in class", påbörjades försäljningen av Ram dieselpick-up den 7 februari. Inom sektorn för tunga fordon tilldelade föreningen American Truck Dealers sin utmärkelse för medeltunga fordon " Truck of the Year" till Navistar Terrastar 4x4 vilken är utrustad med en 6.4L V8-motor i SinterCast-CGI.

Rekord i installationsintäkter

I och med beställningen i oktober av ett System 3000 Plus, uppnådde SinterCast rekord i nya installationsåtaganden för det tredje året i rad. Installationen, initialt ej namngiven av hänsyn till en tyst period hos kund, är avsedd för Tupys nyligen startade produktionslinje Foundry C i Joinville, Brasilien. Installationen beställdes för att klara av den ökade efterfrågan på motorblock i CGI och den blir den femte installationen hos Tupy, vilket förstärker deras globala ledarskap inom produktionskunnande  i CGI. Installationen hos Tupy är den tredje kompletta System 3000-installationen under 2013, efter installationerna hos Halberg-gjuteriet i Tyskland och Scania-gjuteriet i Sverige. Tillsammans med Mini-System 3000-installationer hos University of Alabama i USA och hos Jiangling Motors Corporation (JMC) i Kina, samt en automatiserad basbehandlingsstation för uppgradering av ett befintligt System 3000, till System 3000 Plus-kapacitet hos Tupy, gav 2013 sex nya installationer vilket överträffade det tidigare rekordet i installationsintäkter från 2012.

Den positiva installationstrenden fortsatte i januari 2014 med en ny order av System 3000 Plus från ett av Kinas största konglomerat inom fordonskomponenter. Installationen planeras att tas i drift under det andra kvartalet 2014 i bolagets nya specialbyggda CGI-gjuteri i Kina. SinterCast kommer även att tillhandahålla trådmatarens plattform, för basbehandling och korrigering, samt ge teknisk support under installation och produktionsstart. Serieproduktion av motorkomponenter för tunga fordon, off-road samt applikationer inom stationär industriell kraft är planerat att påbörjas innan slutet av 2014.

SinterCast ger fortsatt tekniskt stöd till produktutvecklingsprogram för bilar, tunga fordon och industriella kraftapplikationer i Europa, Asien och Amerika. Den sammanlagda potentialen av de nuvarande serieproduktionsprogrammen och de program som nu är under utveckling, beräknas representera en marknadsmöjlighet på ungefär 4,7 miljoner motorekvivalenter per år inom SinterCasts femårsplaneringshorisont. Vidare bedöms att de program som för närvarande är i serieproduktion, har en potential att uppgå till mer än 2,5 miljoner motorekvivalenter när de når full volym.

Segjärnsteknologi

Utveckling internt samt fältförsök av segjärnsteknologin fortsatte under kvartalet och marknadsmöjligheterna diskuteras fortsatt. SinterCasts segjärnsteknologi förväntas att ge ytterligare fördelar för kunderna genom reducerad magnesiumförbrukning, förbättrat gjutgodsutbyte, minskade gjutdefekter i gjuteriet samt förbättrad maskinbearbetning.

Finansiell sammanfattning
Intäkter

Intäkterna för SinterCast-koncernen härrör sig huvudsakligen från försäljning och leasing av utrustning, serieproduktion och kundservice.

Nettoomsättning per intäktsslag Oktober-December Januari-December
(Belopp i miljoner kronor om inte annat anges) 2013 2012 2013 2012
Antal levererade mätkoppar 28 600 21 500 118 500 102 400
Utrustning1 4,2 7,0 10,1 9,0
Serieproduktion2 10,0 7,2 40,2 35,8
Service 3 0,2 0,2 1,4 1,0
Annat   0,0 0,0 0,2 0,1
Summa 14,4 14,4 51,9 45,9
         
Noter: 1. Intäkter från försäljning och leasing av system och reservdelar  
  2. Intäkter från produktionsavgifter, förbrukningsmaterial och avgifter för programvarulicenser  
  3. Intäkter från teknisk support, kunddemonstrationer och försäljning av testbitar  

Under oktober-december 2013 uppgick intäkterna till 14,4 MSEK (14,4 MSEK). Intäkterna är på samma nivå som i fjärde kvartalet 2012, trots att installationsintäkterna var 2,8 MSEK lägre. Intäkterna från serieproduktion ökade med 39 % till 10,0 MSEK (7,2 MSEK), beroende på att ca 1,6 miljoner (1,2 miljoner) motorekvivalenter uppräknat till årstakt har producerats och att 28 600 (21 500) mätkoppar levererats. Intäkter från utrustning uppgick till 4,2 MSEK (7,0 MSEK), efter att ett komplett System 3000 Plus levererats till Tupy, Brasilien. Serviceintäkter uppgick till 0,2 MSEK (0,2 MSEK) avseende kundstöd till främst kinesiska kunder samt till andra olika kunder världen över.  

Intäkterna för januari-december 2013 uppgick till 51,9 MSEK (45,9 MSEK). Intäkter från serieproduktion ökade med 12 % till 40,2 MSEK (35,8 MSEK), som ett resultat av högre serieproduktion och leveranser av 118 500 (102 400) mätkoppar. Intäkter från såld utrustning uppgick till 10,1 MSEK (9,0 MSEK), främst relaterat till de nya System 3000-installationerna hos Tupy Foundry C i Brasilien, Halberg i Tyskland och

Scania i Sverige, Mini-System 3000-leveranser till University of Alabama i USA och JMC i Kina; samt det automatiska styrsystemet för basbehandling (System 3000 Plus-uppgradering) hos Tupy, Brasilien. Intäkter från förhyrd utrustning periodiseras över leasingperioden.

Resultat

SinterCasts affärsverksamhet återspeglas bäst av rörelseresultatet. Detta beror på att "Periodens resultat efter skatt" och "Resultat per aktie" påverkas av finansiella intäkter och kostnader samt omvärdering av skattefordran.

Resultatsammanfattning Oktober-December Januari- December
(Belopp i miljoner kronor om inte annat anges) 2013 2012 2013 2012
Rörelseresultat 2,1 2,0 7,3 1,0
Periodens resultat efter skatt 2,1 -3,6 8,1 -3,7
Resultat per aktie (SEK) 0,3 -0,5 1,2 -0,5
         

Rörelseresultatet för perioden oktober-december 2013 på 2,1 MSEK (2,0 MSEK) stärktes genom ett förbättrat bruttoresultat på 0,6 MSEK som uppnåtts genom högre intäkter, högre rörelsekostnader på 0,4 MSEK, samt av lägre kursvinster från rörelsefordringar och -skulder på 0,1 MSEK.  

Resultat efter skatt för perioden uppgick till 2,1 MSEK (-3,6 MSEK). Det förbättrade resultatet beror främst på en ökning av rörelseresultatet på 0,1 MSEK, en ökning av finansnettot på 0,3 MSEK samt minskade nettoskattekostnader på 5,3 MSEK.

Rörelseresultatet för januari-december 2013 på 7,3 MSEK (1,0 MSEK), förbättrades på grund av ett högre bruttoresultat på 5,1 MSEK som erhölls genom ökade intäkter, samt lägre rörelsekostnader på 1,3 MSEK, samt av lägre kursvinster från rörelsefordringar och -skulder på 0,1 MSEK.  

Resultat efter skatt för perioden uppgick till 8,1 MSEK (-3,7 MSEK), och beror främst på ett ökat rörelseresultat på 6,3 MSEK, ett minskat finansnetto på 0,8 MSEK samt minskade nettoskattekostnader på 6,3 MSEK.

Uppskjuten skattefordran

Skatt uppgick till 0,6 MSEK (-5,7 MSEK) under perioden januari-december 2013, varav 5,4 MSEK av skillnaden förklaras av förändringen av den svenska bolagsskattesatsen från 26,3 % till 22 % den 1 januari 2013, 0,8 MSEK förklaras av ökad uppskjuten skattefordran under det första kvartalet 2013, samt 0,1 MSEK av skatt i Kina. Den bedömda framtida beskattningsbara vinsten och uppskjuten skattefordran omvärderas varje kvartal. Per den 31 december 2013 gav den uppdaterade beräkningen att 128,5 MSEK (125,1 MSEK) av SinterCasts totala underskottsavdrag kan beaktas, vilket resulterade i att 28,3 MSEK (27,5 MSEK) har aktiverats som uppskjuten skattefordran. Den främsta osäkerhetsfaktorn för SinterCast fortsätter att vara tidpunkten för när CGI-marknaden ökar i volym. Detta är huvudanledningen till att inte öka den framtida bedömda beskattningsbara vinsten nu.

Personaloptionsprogram

Per den 31 december 2013, var den totala kostnaden för personaloptionsprogrammet 2009-2013 3,5 MSEK (2,9 MSEK). Under 2013 har 0,8 MSEK (0,4 MSEK) redovisats som IFRS-2- och sociala kostnader relaterade till optionsprogrammet. Den sista tilldelningen av optioner i personaloptionsprogrammet 2009-2013 utnyttjades under det fjärde kvartalet. De anställda tecknade 114 480 optioner till teckningskursen 50,34 SEK och 5,8 MSEK betalades totalt till bolaget. Ökningen av eget kapital och likvida medel var 5,6 MSEK, efter kostnader och avgifter relaterade till teckningen av optioner.  

Kassaflöde, likviditet och investeringar

Översikt kassaflöde Oktober-December Januari- December
(Belopp i miljoner kronor om inte annat anges) 2013 2012 2013 2012
Kassaflöde från verksamheten 7,6 1,8 14,4 1,3
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
-0,1
5,6
-1,4
-
-0,6
-1,4
-1,6
-11,9
Summa kassaflöde 13,1 0,4 12,4 -12,2
Likviditet 47,8 35,4 47,8 35,4
 

Under oktober-december 2013 uppgick kassaflödet från verksamheten till 7,6 MSEK (1,8 MSEK). Ökningen i kassaflödet på 5,8 MSEK är främst relaterad till ökade rörelseskulder på 4,6 MSEK på grund av kostnader för sociala avgifter samt periodiserade inkomstskatter på 2,1 MSEK, vilka förfaller till betalning i januari 2014, och är relaterade till personaloptionsprogrammet 2009-2013 och andra periodiserade personalomkostnader.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten ökade med 5,6 MSEK beräknat genom tillskottet från nyemissionen i samband med teckningen av personaloptionsprogrammet 2009-2013, vilket resulterade i ett totalt kassaflöde på 13,1 MSEK (0,4 MSEK), efter investeringar på 0,1 MSEK (1,4 MSEK).

Under januari-december 2013 var kassaflödet från verksamheten 14,4 MSEK (1,3 MSEK). Det förbättrade kassaflödet på 13,1 MSEK är främst relaterat till ett förbättrat kassaflöde från verksamheten på 4,6 MSEK, före förändringarna i rörelsekapital, och av ändringar i rörelsekapitalet med 8,5 MSEK, varav 6,9 MSEK kan relateras till ökade rörelseskulder.  

Kassaflödet från finansieringsverksamheten var -1,4 MSEK, som ett resultat av nyemissionen på 5,6 MSEK, reducerat med utdelningen på 7,0 MSEK (11,9 MSEK) till aktieägarna. Det totala kassaflödet i perioden uppgick till 12,4 MSEK (-12,2 MSEK), vilket resulterar i 47,8 MSEK (35,4 MSEK) i likvida medel per den 31 december 2013. Investeringar under perioden uppgick till 0,6 MSEK (1,6 MSEK).

Risker och osäkerhetsfaktorer

Den främsta osäkerhetsfaktorn för SinterCast fortsätter att vara tidpunkten för när CGI-marknaden ökar i volym. Detta beror främst på OEM-företagens beslut om nya produkter i CGI, på den globala nybilsförsäljningen och på individuella försäljningsframgångar för de fordon som har utrustats med komponenter i SinterCast-CGI. Ekonomin i Europa och Asien är fortsatt osäker, vilket kan påverka försäljningen av bilar och tunga fordon. SinterCasts diversifiering mellan V-dieselmotorer för bilar, motorer för tunga fordon, avgasgrenrör, motorer för industriell kraft samt nu senast den första lanseringen av en CGI-bensinmotor i stora volymer, i kombination med SinterCasts närvaro i Europa, Asien och Amerika, minskar beroendet av enskilda produktområden och geografiska regioner.

SinterCast varumärke är globalt erkänt och SinterCast anses vara en pålitlig och trovärdig partner inom industrin. Men praktiskt taget alla företag utsätts för konkurrens och SinterCast är inget undantag. SinterCast bedömer att dess teknologi och dess ingenjörskunnande ger den mest pålitliga och kostnadseffektiva lösningen för serieproduktion av högkvalitativt CGI.

Nya teknologier för framdrivning av fordon såsom hybrider, elbilar och bränsleceller får betydande uppmärksamhet i media, men utvecklingen och implementationen av dessa teknologier fortsätter att vara långsiktiga projekt och SinterCast bedömer inte att dessa teknologier kommer att ha någon betydande effekt på bolagets konkurrensposition inom en överskådlig framtid.

För utförlig information om risker och osäkerhetsfaktorer, var vänlig se not 26 sid 42 i SinterCasts årsredovisning 2012

Organisation

SinterCast har etablerat en global organisation med medarbetare och representanter i Sverige, Storbritannien, USA, Kina och Korea, med framgångsrik CGI-produktion i stora volymer hos gjuterier belägna i Europa, Asien och Amerika. Per den 31 december 2013 hade koncernen 17 (19) anställda, efter att två medarbetare har övergått från att vara anställda till konsulter. Tre (tre) av de anställda är kvinnor. Företaget är väl förberett för att stödja globala marknadsaktiviteter och att driva fram SinterCasts nästa tillväxtfas.

Moderbolaget

SinterCast AB (publ) är moderbolaget för SinterCast-koncernen, med säte i Stockholm. Moderbolaget har 12 (15) anställda, minskningen beror delvis på att de kinesiska medarbetarna har överförts till det kinesiska dotterbolaget. Merparten av verksamheten leds från moderbolaget medan  verksamheterna i Storbritannien, USA, Korea och Kina leds av de lokala bolagen. Den information som lämnats i denna rapport för koncernen gäller i allt väsentligt även för moderbolaget.

Patent

SinterCasts teknologi är skyddad av 13 (11) patent eller patentansökningar, samt underhåller 44 (43) individuella nationella patent världen över. Dessa patent avser SinterCasts metallurgiska teknologi, termisk analys, mätkoppen, produkttillämpningar samt maskinbearbetning.

Redovisningsprinciper       

Informationen avgiven för koncernen i denna delårsrapport har upprättats i enlighet med den svenska Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering. Rapporterna för moderbolaget har upprättats i enlighet med den svenska Årsredovisningslagen och RFR 2. Förutom förändringen, som beskrevs i den första kvartalsrapporten 2013, i tillägget till IAS 1 - (Utformning av finansiella rapporter), överensstämmer de redovisningsprinciper som har använts för koncernen och moderbolaget med de redovisningsprinciper som har använts vid upprättande av företagets senaste årsredovisning.

Under perioden har inga materiella transaktioner förekommit mellan SinterCast och styrelsen eller ledningen, förutom teckningen av den sista tilldelningen av personaloptionsprogrammet 2009-2013.

Händelser efter balansdagen

Inga händelser av väsentlig betydelse har inträffat efter balansdagen per den 31 december 2013 som i sak påverkar denna rapport. Följande pressmeddelanden har utgivits:

14 januari 2014 - SinterCast teknologi framträdande vid North American International Auto Show
16 januari 2014 - SinterCast säkrar avtal för processtyrning i nytt specialgjuteri för kompaktgrafitjärn i Kina
29 januari 2014 - Tupy startar serieproduktion av CGI-cylinderhuvud för MTU-motor inom industriell kraft

Valberedning

Valberedningen, vald på årsstämman 2013, består av Karl-Arne Henriksson, ordförande, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist och Andrea Fessler. Aktieägare som önskar lämna förslag eller åsikter skall göra det skriftligt till valberedningen innan den 1 mars 2014 till följande e-postadress: nomination.committee@sintercast.com

Årsstämma

SinterCast AB (publ) årsstämma 2014 kommer att hållas tisdagen den 20 maj 2014.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman skall inkomma med skriftligt förslag till agm.registration@sintercast.com  eller till företaget: SinterCast AB (publ), Box 10203, 100 55 Stockholm, minst sju veckor innan årsstämman för att förslaget ska ingå i kallelsen till årsstämman. Ytterligare information om hur och när man ska registrera sig kommer att offentliggöras innan årsstämman.

Utdelning 2013

Vid SinterCast AB (publ) årsstämma som hölls den 15 maj 2013 beslutades om en ordinarie utdelning för 2013 på 1,0 SEK per aktie. Totalt har 7,0 MSEK utbetalats till aktieägarna.

Föreslagen utdelning2014

Styrelsen har för avsikt att fortsätta att ge en ordinarie utdelning till aktieägarna, i huvudsak baserad på kassaflödet från verksamheten. I händelse av att styrelsen bedömer att likviditeten överstiger medlen som erfordras för att bedriva verksamheten och nå de strategiska målen, har styrelsen möjlighet att föreslå extra utdelning eller återköp av aktier för att ytterligare justera likviditeten.  

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 1,2 SEK (1,0) per aktie, vilket innebär att 8,4 MSEK (7,0 MSEK) kommer att delas ut till aktieägarna i SinterCast AB (publ). Styrelsen föreslår den 23 maj 2014 som avräkningsdag för rätt till utdelning. Styrelsen har beaktat kassaflödet från verksamheten, bolagets finansiella ställning och investeringsbehovet tillsammans med andra faktorer såsom marknadsutsikter, tillväxtstrategi och interna finansiella bedömningar för moderbolaget och koncernen i beslutet om storleken på den ordinarie utdelningen som föreslås till årsstämman 2014.       

Information

Delårsrapport januari-mars 2014 kommer att publiceras den 23 april 2014
Delårsrapport april-juni 2014 kommer att publiceras den 20 augusti 2014
Delårsrapport juli-september 2014 kommer att publiceras den 5 november 2014
Delårsrapport oktober-december och bokslutskommuniké 2014 kommer att publiceras den 11 februari 2015

Årsredovisning 2013

Årsredovisning för 2013 kommer att finnas tillgänglig den 3 april 2014.

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Stockholm 26 februari 2014

 

För mer information vänligen kontakta:

Dr. Steve Dawson
Vd
SinterCast AB (publ)
Telefon: +46 8 660 7750
Mobil: +44 771 002 6342
E-post: steve.dawson@sintercast.com
Webbplats: www.sintercast.com

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med en ungefärlig dubbel utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCasts teknologi, installerad i 39 gjuterier i 12 länder, används för volymproduktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för bilar; motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon; samt motorkomponenter inom industriell kraft för användning inom marin-, lokomotiv-, off-road- samt stationära motortillämpningar. SinterCasts komponenter i serieproduktion gjuts i storlekar från 2 kg till 9 ton, alla producerade med samma processtyrningsteknologi. SinterCast-aktien är noterad hos NASDAQ OMX Stockholm på Small Cap-listan (Stockholmsbörsen: SINT). För mer information: www.sintercast.com

SLUT

Press Release PDF

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: SinterCast via Globenewswire

HUG#1764488

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/