Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

Utsikterna för serieproduktion och nya installationer förblir positiva, trots minskning till 1,3 miljoner motorekvivalenter i juni. Serieproduktionen återhämtade sig till 1,5 miljoner i årstakt i juli

09:00 / 22 August 2012 SinterCast Press release

Andra kvartalet 2012 * Periodens omsättning: 11,3 MSEK (12,1 MSEK) * Rörelseresultat: 0,0 MSEK (3,6 MSEK) * Resultat per aktie: 0,0 SEK per aktie (0,9 SEK per aktie) * Kassaflöde från verksamheten: 0,3 MSEK (2,1 MSEK) * Serieproduktion vid periodens slut i årstakt*: 1,30 miljoner motorekvivalenter (1,35 miljoner * YTO Group, Kina, beställer Mini-System 3000.  Installation planerad till september 2012 * SinterCast har etablerat ett nytt företag i Korea, vilket ökar teknisk och kommersiell närvaro i Asien

Första halvåret 2012 * Omsättning: 23,0 MSEK (21,2 MSEK) * Rörelseresultat: 1,3 MSEK (4,3 MSEK) * Resultat per aktie: 0,3 SEK per aktie (1,0 SEK per aktie) * Kassaflöde från verksamheten: 0,0 MSEK (6,7 MSEK) * Befintliga installationer: 18 helautomatiska system och 12 Mini-System i Europa, Asien och Amerika

Serieproduktion*

För graf, se press release PDF

Serieproduktionen minskade till 1,3 miljoner motorekvivalenter i juni, vilket ger den första kvartalsnedgången sedan 2008. Serieproduktionen i maj och juli uppgick till 1,5 miljoner motorekvivalenter. Trots produktionsavbrottet i ett av storvolymsprogrammen för OEM, visade de återstående serieproduktionsprogrammen en nettotillväxt i både maj, juni och juli.

* Produktion av motorekvivalenter uppräknat till årstakt (1 motorekvivalent = 50 kg)

Vd:s kommentarer

Serieproduktionen minskar, men utsikterna är fortsatt positiva Serieproduktionen minskade under juni, vilket resulterade i den första kvartalsnedgången sedan 2008. Reduceringen berodde på avbrutna leveranser av Navistar 13-liter Big Bore motorblock för tunga fordon i stora volymer för Nordamerika, efter föreskrifter från EPA (Environmental Protection Agency) att motorn inte helt uppfyller utsläppskraven från 2010. I jämförelse med mars 2012, då det första kvartalets serieproduktion rapporterades till 1,6 miljoner motorekvivalenter, resulterade produktionsavbrottet hos både Tupy-gjuteriet i Brasilien och Pure Power-gjuteriet i USA i en nedgång på cirka 325 000 motorekvivalenter i årstakt under juni. Den totala produktionen i juni var 1,3 miljoner motorekvivalenter i årstakt, vilket ger en nettotillväxt på cirka 25 000 motorekvivalenter från de övriga serieproduktionsprogrammen. I juli återhämtade sig serieproduktionen till 1,5 miljoner motorekvivalenter, trots att Navistarproduktionen var mer än 275 000 motorekvivalenter lägre än nivån i mars 2012, vilket motsvarar en nettotillväxt på cirka 190 000 motorekvivalenter från de övriga programmen. Navistar har offentligt gått ut med att de utvecklar en teknisk lösning och att en anpassad version av Big Bore-motorn kommer att finnas tillgänglig i början av 2013. Under tiden har Navistar sagt att de ska fortsätta att bygga och sälja motorn genom att använda sig av en kombination av intjänade utsläppsrätter samt betala avgifter för att man inte uppfyller kraven.

SinterCasts serieproduktion har ännu inte påverkats negativt av finanskrisen eller krisen i euroområdet. Även om den totala försäljningen av tunga fordon i Europa har minskat, har SinterCasts försäljning av tunga fordon i Europa ökat med cirka 50 000 motorekvivalenter sedan föregående år, på grund av ökad produktion hos SinterCast-gjuterier för program som har fler leverantörer. Försäljningen av V-dieselmotorer för bilar går också fortsatt bra i Europa. Serieproduktionen för amerikanska motorapplikationer fortsätter att växa eftersom Ford 6.7 liter V8, SinterCasts största program, används i fler fordon och Jeep Grand Cherokee ökar i produktion inför lanseringen i januari 2013. Volymerna har även ökat i Asien då Hyundai har börjat använda CGI-versionen av tre cylinderhuvuden för tunga fordon i alla sina motorer. Som det presenterades på årsstämman 2012 kvarstår utsikterna för stabil serieproduktion på kort sikt med potential för framtida ytterligare ökningar.

SinterCast fortsätter att stödja produktutvecklingsprogram för bilar, tunga fordon och industriella krafttillämpningar i Europa, Asien och Amerika, innefattande storvolymsapplikationer utöver de nuvarande storvolymssektorerna, V-dieselmotorblock för bilar samt motorblock och cylinderhuvuden för tunga fordon. Det bedöms att potentialen av de nuvarande serieproduktionsprogrammen och de program som är under utveckling tillsammans representerar en marknadsmöjlighet på ca 4,6 miljoner motorekvivalenter årligen inom SinterCasts femårsplaneringshorisont.

Positiva utsikter för installationer YTO Group Corporation - även känd som China First Tractor Works, den ledande leverantören av traktorer och skördetröskor i Kina med mer än 75 % av den kinesiska marknaden för stora traktorer - tecknade under perioden ett teknologileveransavtal, som omfattar installationen av ett processtyrningssystem, Mini-System 3000, med tillhörande hårdvara, ympmedel och förbrukningsvaror. I avtalet ingår även utökat tekniskt stöd i upp till två år för att säkerställa en stabil gjuteriprocess och för att stödja CGI- produktutveckling. Installationen, som kommer att bli SinterCasts fjärde på den viktiga kinesiska marknaden, planeras att tas i drift under september 2012.

Installationen hos YTO är den första av de tre installationerna som ingår i målsättningen för 2012, vilket tillkännagavs på årsstämman 2012. Flera installationsdiskussioner pågår i Europa, Asien och Amerika.

Fortsatta framsteg i ny produktutveckling Framgångsrik rekrytering under det gångna året har ökat intensiteten i utvecklingsarbetet av ny funktionalitet i kärnteknologin för CGI och i den pågående utvecklingen av processtyrningsteknologi för segjärn baserad på termisk analys.

De framsteg som gjorts inom kärnteknologin för CGI har redan resulterat i genomförandet av en helautomatisk basbehandlingskontroll och en processdatabas hos en gjuterikund. Ytterligare automatiska basbehandlingsuppgraderingar diskuteras vid andra kunders anläggningar. Även nya installationer av turn-key System 3000 Plus, som introducerades på årsstämman 2012, diskuteras med både befintliga och nya kunder som kräver lösningar för tillverkning i stora volymer.

Segjärnsproduktutvecklingen har fortsatt under perioden, både med egen utveckling och med externa fältförsök för att ytterligare definiera de tekniska sambanden och potentiella fördelar, samt att samtal med kunder har inletts i avvaktan på den förväntade marknadslanseringen. Den föreslagna styrteknologin för termisk analys av segjärn är avsedd att ge en nettokostnadsbesparing i segjärnsproduktion genom reducerad magnesiumförbrukning, förbättrat gjututbyte, minskade gjutdefekter i gjuteriet, och genom förbättrad maskinbearbetning för slutanvändarna.

Finansiell sammanfattning Intäkter Intäkterna för SinterCast-koncernen härrör sig huvudsakligen från utrustning, serieproduktion och kundservice.

Nettoomsättning per intäktsslag April-Juni Januari-Juni

(Belopp i miljoner kronor om inte 2012 2011 2012 2011 annat anges) ------------------------------------------------------------------------------- Antal levererade mätkoppar 32 000 36 000 68 800 63 400

Utrustning (1) 0,1 1,5 0,4 2,4

Serieproduktion (2) 10,9 9,7 22,1 17,8

Service( 3) 0,2 0,8 0,4 0,9

Annat 0,1 0,1 0,1 0,1 ------------------------------------------------------------------------------- Summa 11,3 12,1 23,0 21,2 -------------------------------------------------------------------------------

Noter: 1. Intäkter från försäljning och leasing av system och reservdelar

2. Intäkter från produktionsavgifter, förbrukningsmaterial och avgifter för programvarulicenser

3. Intäkter från teknisk support, kunddemonstrationer och försäljning av testbitar

Under april-juni 2012 uppgick intäkterna till 11,3 MSEK (12,1 MSEK). Intäktsminskningen på 7 % beror på att inga installationer har fakturerats i perioden, i jämförelse med en fakturerad installation under andra kvartalet 2011. Intäkter från utrustning uppgick till 0,1 MSEK (1,5 MSEK). Intäkter från serieproduktion ökade med 12 % till 10,9 MSEK (9,7 MSEK). Intäktsökningen beror på en högre produktionstakt under kvartalet jämfört med samma kvartal föregående år och på prishöjningar som trädde i kraft den 1 januari 2012.

Intäkterna för januari-juni 2012 uppgick till 23,0 MSEK (21,2 MSEK). Intäktsökningen på 8 % är resultatet av fortsatta ökningar av serieproduktion, mätkopparsleveranser och prishöjningar.

Resultat SinterCasts affärsverksamhet återspeglas bäst av rörelseresultatet. Det beror på att Periodens resultat efter skatt och Resultat per aktie påverkas av finansiella intäkter och kostnader samt omvärdering av skattefordran.

Resultsammanfattning April-Juni Januari-Juni

(Belopp i miljoner kronor om inte annat anges) 2012 2011 2012 2011 ----------------------------------------------------------------------- Rörelseresultat 0,0 3,6 1,3 4,3

Periodens resultat efter skatt 0,1 6,2 1,8 7,3

Resultat per aktie (SEK) 0,0 0,9 0,3 1,0 -----------------------------------------------------------------------

Rörelseresultatet för perioden april-juni 2012 på 0,0 MSEK (3,6 SEK) minskade på grund av ett lägre bruttoresultat på 0,8 MSEK, högre operativa kostnader på 1,9 MSEK och av reducerade kursvinster från rörelsen uppgående till 0,9 MSEK, redovisat bland övriga rörelseintäkter.

Resultatet efter skatt för perioden april-juni 2012 uppgick till 0,1 MSEK (6,2 MSEK), där 3,6 MSEK av minskningen är relaterat till rörelseresultatet och de återstående 2,5 MSEK är främst relaterat till föregående års omvärdering av uppskjuten skattefordran, vilket beskrivs i avsnittet "Uppskjuten skattefordran".

Rörelseresultatet för perioden januari-juni 2012 på 1,3 MSEK (4,3 MSEK) förbättrades på grund av ett högre bruttoresultat på 1,4 MSEK, försämrades på grund av ökade rörelsekostnader på 3,5 MSEK och på reducerade kursvinster från rörelsen uppgående till 0,9 MSEK, redovisat bland övriga rörelseintäkter. De högre rörelsekostnaderna kan härröras till rekryterings- och lönekostnader som uppkommit för att förbereda företaget för ytterligare tillväxt, som beskrivits vid årsstämman 2012.

Resultatet efter skatt för perioden januari-juni 2012 uppgick till 1,8 MSEK (7,3 MSEK).

Uppskjuten skattefordran Den bedömda framtida beskattningsbara vinsten och uppskjuten skattefordran omvärderas varje kvartal. Per den 30 juni 2012 gav den uppdaterade beräkningen att 125,1 MSEK (128,8 MSEK) av SinterCasts totala ackumulerade underskottsavdrag kan beaktas, vilket resulterade i att 32,9 MSEK (32,8 MSEK) har aktiverats som uppskjuten skattefordran, oförändrat sedan den 31 december 2011. Den uppskjutna skattefordran redovisas bland de finansiella tillgångarna i balansräkningen.

Personaloptionsprogram Per den 30 juni 2012, beräknades den totala kostnaden för personaloptionsprogrammet 2009-2013 till 3,1 MSEK (3,1 MSEK), baserat på en aktiekurs på 52,0 SEK (50,5 SEK). Hittills under 2012 har 0,3 MSEK (0,4 MSEK) redovisats som kostnader relaterade till optionsprogrammet.

Kassaflöde, likviditet och investeringar

Översikt kassaflöde April-Juni Januari-Juni

(Belopp i miljoner kronor om inte annat anges) 2012 2011 2012 2011 ----------------------------------------------------------------------- Kassaflöde från verksamheten 0,3 2,1 0,0 6,7

Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -11,9 -3,5 -11,9 -6,5 ----------------------------------------------------------------------- Summa kassaflöde -11,7 -1,5 -12,1 0,0

Likviditet 35,5 40,3 35,5 40,3 -----------------------------------------------------------------------

Kassaflödet från verksamheten under april-juni 2012 uppgick till 0,3 MSEK (2,1 MSEK). Under perioden har en utdelning uppgående till 11,9 MSEK (3,5 MSEK) betalats ut till aktieägarna, vilket resulterar i ett negativt totalt kassaflöde på -11,7 MSEK.

Kassaflödet från verksamheten under januari-juni 2012 uppgick till 0,0 MSEK (6,7 MSEK). Det lägre kassaflödesresultatet jämfört med 2011, beror i huvudsak på högre inbetalningar från utförda installationer under första halvan av 2011 och från ett ökat rörelsekapital under 2012 innefattande utbetalningar av upplupna kostnader av engångskaraktär. Investeringar under perioden uppgick till 0,2 MSEK (0,2 MSEK). Det totala kassaflödesresultatet för perioden är -12,1 MSEK vilket resulterar i 35,5 MSEK (40,3 MSEK) i likvida medel per den 30 juni 2012. Risker och osäkerhetsfaktorer Den främsta osäkerhetsfaktorn för SinterCast fortsätter att vara tidpunkten för när CGI-marknaden ökar i volym. Detta beror främst på OEM-företagens beslut om nya motorer och komponenter i CGI, på den globala nybilsförsäljningen och på individuella försäljningsframgångar för de fordon som har utrustats med komponenter i SinterCast-CGI. SinterCasts diversifiering, mellan V-dieselmotorer för bilar, motorkomponenter till tunga fordon och andra applikationer såsom avgasgrenrör och motorer för industriell kraft samt SinterCasts närvaro i Europa, Asien och Amerika, minskar beroendet av enskilda produktområden och geografiska regioner.

SinterCast varumärke är globalt erkänt och SinterCast anses vara en pålitlig och trovärdig partner inom industrin. Men praktiskt taget alla företag utsätts för konkurrens och SinterCast är inget undantag. SinterCast bedömer att dess teknologi och dess ingenjörskunnande ger den mest pålitliga och kostnadseffektiva lösningen för produktion av högkvalitativt CGI.

Nya teknologier för framdrivning av fordon såsom hybrider, elbilar och bränsleceller får betydande uppmärk-samhet i media, men utvecklingen och implementationen av dessa teknologier fortsätter att vara långsiktiga projekt och SinterCast bedömer inte att dessa teknologier kommer att ha någon betydande effekt på bolagets konkurrensposition inom en överskådlig framtid.

För utförlig information om risker och osäkerhetsfaktorer, var vänlig se not 26 sid 39 i SinterCasts årsredovisning 2011

Organisation SinterCast har etablerat en global organisation med anställda och representanter i Sverige, Storbritannien, USA, Kina, Korea, Japan, Indien och Australien, med framgångsrik CGI-produktion i stora volymer hos gjuterier belägna i Europa, Asien och Amerika. Under det andra kvartalet etablerades ett nytt dotterbolag i Korea. Per den 30 juni 2012 hade koncernen 20 (16) anställda, varav tre (tre) kvinnor. Efter de senaste 18 månadernas gjorda rekryteringar är företaget väl förberett för att stödja globala marknadsaktiviteter och att frambringa SinterCasts nästa tillväxtfas. Inga ytterligare rekryteringar är för närvarande planerade.

Moderbolaget SinterCast AB (publ) är moderbolaget för SinterCast-koncernen, med säte i Stockholm. Moderbolaget har 16 (14) anställda. Merparten av verksamheten bedrivs i moderbolaget, inklusive ansvaret för representationskontoret i Kina samt för agenterna i Australien, Indien och Japan. Verksamheten i Storbritannien, USA och Korea leds av de lokala bolagen. Den information som lämnas i denna rapport för koncernen gäller i allt väsentligt även för moderbolaget.

Redovisningsprinciper Informationen avgiven för koncernen i denna delårsrapport har upprättats i enlighet med den svenska Årsredovisningslagen och IAS 34 delårsrapportering. Rapporterna för moderbolaget har upprättats i enlighet med den svenska Årsredovisningslagen och RFR 2. Redovisningsprinciperna som har använts för koncernen och moderbolaget överensstämmer med de redovisningsprinciper som har använts vid upprättande av företagets senaste årsredovisning.

Under perioden har inga materiella transaktioner förekommit mellan SinterCast och styrelsen eller ledningen.

Händelser efter balansdagen Med undantag av pressmeddelandet om YTO-koncernen den 2 juli 2012, har inga händelser av väsentlig betydelse inträffat efter balansdagen per den 30 juni 2012 som i sak påverkar denna rapport.

Information Delårsrapport för juli-september 2012 kommer att publiceras den 7 november 2012 Delårsrapport för oktober-december 2012 och bokslutskommuniké 2012 kommer att publiceras den 20 februari 2013 Delårsrapport för januari-mars 2013 kommer att publiceras den 23 april 2013 Delårsrapport för april-juni 2013 kommer att publiceras den 21 augusti 2013

Den här rapporten har inte granskats av bolagets revisorer.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av verksamheten, utsikter, finansiell ställning och resultat i bolaget och koncernen, samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget och bolag i koncernen står inför.

Stockholm 22 augusti 2012

Ulla Britt Fräjdin Hellqvist   Aage Figenschou   Andrea Fessler

Styrelseordförande   Vice Styrelseordförande   Styrelseledamot

Robert Dover   Laurence Vine Chatterto   Steve Dawson

Styrelseledamot   Styrelseledamot   Vd och Styrelseledamot

För mer information vänligen kontakta:

Dr. Steve Dawson

Vd

SinterCast AB (publ)

Telefon: +46 8 660 7750

Mobil: +44 771 002 6342

E-post:

Webbplats: www.sintercast.com

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med en ungefärlig dubbel utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCasts teknologi används för att producera mer än 50 CGI-komponenter i storlekar från 2 kg till 17 ton, alla producerade med samma processtyrningsteknologi. Slutanvändare av SinterCast-CGI-komponenter är Aston Martin, Audi, Cameron Compression, Caterpillar, Chrysler, DAF Trucks, Ford, Ford-Otosan, General Electric Transportation Systems, General Motors, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, MAN, Navistar, Porsche, PSA Peugeot-Citroën, Renault, Rolls- Royce Power Engineering, Scania, Toyota, VM Motori, Volkswagen, Volvo och Waukesha Engine. SinterCast-aktien är noterad hos NASDAQ OMX Stockholm på Small Cap-listan. (Stockholmsbörsen: SINT). För mer information: www.sintercast.com

Press Release PDF: hugin.info/1205/R/1635372/525282.pdf

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: SinterCast via Thomson Reuters ONE


http://www.sintercast.com

SinterCast

Show as PDF