Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

Positiva utsikter för SinterCast baserat på rekordhög serieproduktion och nya installationsmöjligheter

09:00 / 25 April 2012 SinterCast Press release

Första kvartalet 2012

* Periodens omsättning: 11,7 MSEK (9,1 MSEK) * Rörelseresultat: 1,3 MSEK (0,7 MSEK) * Rörelsemarginal: 11 % (8 %) * Resultat per aktie: 0,24 SEK per aktie (0,16 SEK per aktie) * Kassaflöde från verksamheten: -0,3 MSEK (4,6 MSEK) * Serieproduktion vid periodens slut*: 1,6 miljoner motorekvivalenter (1,3 miljoner) * Befintliga installationer: 18 helautomatiska processtyrningssystem och 12 Mini-System installerade i Europa, Asien och Amerika

Serieproduktion*

För graf, se press release PDF

SinterCast har haft 13 återföljande kvartal med tillväxt, tack vare nya installationer, nya serieproduktionslanseringar och marknadsåterhämtning

* Produktion, motorekvivalenter uppräknat till årstakt (1 motorekvivalent = 50 kg)

Vd:s kommentarer

Ökad serieproduktion och omsättning Under det första kvartalet 2012 ökade serieproduktionen i årstakt till 1,6 miljoner motorekvivalenter, vilket innebär en 19 % ökning mot föregående år, resulterande i det trettonde kvartalet i följd med ökad serieproduktion. Medan volymen av motorekvivalenter ökade med 19 %, ökade intäkterna från serieproduktion med 37 % för helåret, en kombination av volymökning, leveransökning av förbrukningsmaterial samt avtalade prishöjningar hos nyckelkunder.

Positiva trender i den övergripande marknadsutvecklingen Efter en stabil tillväxt under större delen av 2011, visades en stark ökning av utlevererade motorekvivalenter under oktober och november medan utleveranserna minskade under december 2011. Även om säsongsvariationer är vanliga, var nedgången i december större än under tidigare år. I januari steg utleveranserna igen, följt av en liten nedgång i februari. Det är ännu inte möjligt att avgöra om de senaste månatliga fluktuationerna beror på marknadsförhållanden i allmänhet, eller helt enkelt på tidpunkten när utleveranserna sker. Trots den senaste tidens fluktuationer förblir den generella trenden positiv.

SinterCast fortsätter att stödja produktutvecklingsprogram för bilar, tunga fordon och industriella krafttillämpningar i Europa, Asien och Amerika, innefattande högvolymsapplikationer utöver de nuvarande högvolymssektorerna, V- dieselmotorblock för bilar och motorblock och cylinderhuvuden för tunga fordon. Det uppskattas att potentialen av de nuvarande serieproduktionsprogrammen och de program som är under utveckling tillsammans representerar en marknadsmöjlighet på omkring 4,6 miljoner motorekvivalenter årligen inom SinterCasts femårsplaneringshorisont.

Efter rekordåret 2011 med sex nya installationsåtaganden, erhölls inga nya installationsorder under det första kvartalet 2012. Men flera installationsförhandlingar pågår och nya installationsåtaganden förväntas under 2012, vilket ytterligare utökar den installerade basen.

Utveckling av nya produkter Den pågående utvecklingen av processtyrningsteknologi för segjärn baserad på termisk analys framskred under det första kvartalet, genom det första utförda fältförsöket vid ett stort internationellt gjuteri i Nordamerika och med rekryteringen av ny personal vilket möjliggör att ökade resurser kan tilldelas projektet. Produktutvecklingsfasen förväntas att pågå under hela 2012, både genom egen utveckling och med externa fältförsök, för att ytterligare definiera de potentiella tekniska fördelarna och den kommersiella tillämpningen. Dessa steg är en integrerad del av den utveckling som måste göras innan ett slutgiltigt beslut kan fattas om lansering av en säljbar produkt. Den föreslagna styrteknologin för termisk analys är avsedd att ge en nettokostnadsbesparing i segjärnsproduktion genom reducerad magnesiumförbrukning, förbättrat gjututbyte, minskade gjutdefekter i gjuteriet, och genom förbättrad maskinbearbetning.

Finansiell sammanfattning Intäkter Intäkterna för SinterCast-koncernen härrör sig huvudsakligen från utrustning, serieproduktion och kundservice.

Nettoomsättning per intäktsslag Januari-Mars Januari-December

(Belopp i miljoner kronor om 2012 2011 2011 2010 inte annat anges) ------------------------------------------------------------------------------- Antal levererade mätkoppar 36 800 27 400 138 200 102 650

Utrustning (1) 0,3 0,9 7,9 6,8

Serieproduktion (2) 11,2 8,1 39,0 30,9

Service( 3) 0,2 0,1 2,0 1,3

Annat 0,0 0,0 0,1 0,4 ------------------------------------------------------------------------------- Summa 11,7 9,1 49,0 39,4 -------------------------------------------------------------------------------

Noter: 1. Intäkter från försäljning och leasing av system och reservdelar

2. Intäkter från produktionsavgifter, förbrukningsmateriel och avgifter för programvarulicenser

3. Intäkter från teknisk support, kunddemonstrationer och försäljning av testbitar

Under januari-mars 2012 uppgick intäkterna till 11,7 MSEK (9,1 MSEK). Intäktsökningen på 29 % är ett resultat av fortsatta ökningar inom serieproduktion och mätkoppsleveranser. Intäkterna från serieproduktion ökade med 37 % till 11,2 MSEK (8,1 MSEK), som ett resultat av rekordproduktionen på 1,6 miljoner (1,3 miljoner) motorekvivalenter, i årstakt, utleveranser av 36 800 (27 400) mätkoppar och prishöjningar som trädde i kraft den 1 januari 2012. Inga installationer fakturerades under perioden. Intäkter från försåld utrustning uppgick till 0,3 MSEK (0,9 MSEK).

Resultat SinterCasts affärsverksamhet återspeglas bäst av rörelseresultatet. Det beror på att "Periodens resultat" och "Resultat efter skatt per aktie" påverkas av finansiella intäkter och kostnader samt omvärdering av skattefordran.

Resultatsammanfattning Januari-Mars Januari-December

(Belopp i miljoner kronor om inte annat anges) 2012 2011 2011 2010 ----------------------------------------------------------------------------- Rörelseresultat 1,3 0,7 11,6 7,2

Periodens resultat 1,7 1,1 14,5 16,5

Resultat efter skatt per aktie (SEK) 0,24 0,16 2,07 2,51 -----------------------------------------------------------------------------

Rörelseresultatet för januari-mars 2012 på 1,3 MSEK (0,7 MSEK) förbättrades på grund av ett högre bruttoresultat på 2,2 MSEK men försämrades på grund av högre operativa kostnader på 1,6 MSEK, där 1,1 MSEK kan härröras till uppkomna rekryterings- och lönekostnader för att förbereda företaget för ytterligare tillväxt.

Resultatet efter skatt för januari-mars 2012 uppgick till 1,7 MSEK (1,1 MSEK).

Kassaflöde, likviditet och investeringar

Översikt kassaflöde Januari-Mars Januari-December

(Belopp i miljoner kronor om inte annat anges) 2012 2011 2011 2010 ----------------------------------------------------------------------------- Kassaflöde från verksamheten -0,3 4,6 14,5 3,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,1 -0,1 -0,4 -0,5 Kassaflöde från finansieringsverksamheten - -3,0 -6,8 13,0 ----------------------------------------------------------------------------- Summa kassaflöde -0,4 1,5 7,3 15,5

Likviditet 47,2 41,8 47,6 40,3 -----------------------------------------------------------------------------

Kassaflödet under januari-mars 2012 uppgick till -0,4 MSEK (1,5 MSEK). Periodens negativa kassaflöde beror på ökade kundfordringar, tidpunkten för inbetalningar för installationer och utbetalningar av upplupna kostnader av engångskaraktär. Investeringar under perioden uppgick till 0,2 MSEK (0,6 MSEK).

Personaloptionsprogram Per den 31 mars 2012, beräknades den totala kostnaden för personaloptionsprogrammet 2009-2013 till 3,2 MSEK (3,2 MSEK), baserat på en aktiekurs på 57,5 SEK (56,5 SEK). Hittills under 2012 har 0,2 MSEK (0,3 MSEK) redovisats som kostnader relaterade till optionsprogrammet.

Risker och osäkerhetsfaktorer Den främsta osäkerhetsfaktorn för SinterCast fortsätter att vara tidpunkten för när CGI-marknaden ökar i volym. Detta beror främst på OEM-företagens beslut om nya motorer och komponenter i CGI, på den globala nybilsförsäljningen och på individuella försäljningsframgångar för de fordon som har utrustats med komponenter i SinterCast-CGI. SinterCasts diversifiering, mellan V-dieselmotorer för bilar, motorkomponenter till tunga fordon och andra applikationer såsom avgasgrenrör och motorer för industriell kraft samt SinterCasts närvaro i Europa, Asien och Amerika, minskar beroendet av enskilda produktområden och geografiska regioner.

SinterCast varumärke är globalt erkänt och SinterCast anses vara en pålitlig och trovärdig partner inom industrin. Men praktiskt taget alla företag utsätts för konkurrens och SinterCast är inget undantag. SinterCast bedömer att dess teknologi och dess ingenjörskunnande ger den mest pålitliga och kostnadseffektiva lösningen för produktion av högkvalitativt CGI.

Nya teknologier för framdrivning av fordon såsom hybrider, elbilar och bränsleceller får betydande uppmärksamhet i media, men utvecklingen och implementationen av dessa teknologier fortsätter att vara långsiktiga projekt och SinterCast bedömer inte att dessa teknologier kommer att ha någon betydande effekt på bolagets konkurrensposition inom en överskådlig framtid.

För utförlig information om risker och osäkerhetsfaktorer, var vänlig se not 26 sid 39 i SinterCasts årsredovisning 2011

Organisation Med en framgångsrik högvolymsproduktion av CGI i gjuterier i Europa, Asien och Amerika, har SinterCast byggt upp en global organisation med medarbetare och agenter i Sverige, Storbritannien, USA, Kina, Korea, Japan, Indien och Australien. Under det första kvartalet har nyrekryteringar gjorts för att stärka organisationen och förbättra de framtida tillväxtutsikterna. SinterCast har anställt en ny General Manager i Kina med direkt försäljningsansvar för den kinesiska marknaden, en Senior Research Engineer och en Software Engineer. Efter de senaste 15 månadernas gjorda rekryteringar är företaget väl förberett för att stödja globala marknadsaktiviteter och att frambringa SinterCasts nästa tillväxtfas. Per den 31 mars 2012 hade koncernen 20 (15) anställda, varav tre (tre) kvinnor. Moderbolaget SinterCast AB (publ) är moderbolaget för SinterCast-koncernen, med säte i Stockholm.  Moderbolaget har 17 (11) anställda. Merparten av verksamheten bedrivs i moderbolaget, inklusive ansvaret för representationskontoret i Kina samt för agenterna i Australien, Indien, Japan och Korea. Verksamheten i Storbritannien och USA leds av de lokala bolagen. Den information som lämnas i denna rapport för koncernen gäller i allt väsentligt även för moderbolaget.

Redovisningsprinciper Informationen avgiven för koncernen i denna delårsrapport har upprättats i enlighet med den svenska Årsredovisningslagen och IAS 34 delårsrapportering. Rapporterna för moderbolaget har upprättats i enlighet med den svenska Årsredovisningslagen och RFR 2. Redovisningsprinciperna som har använts för koncernen och moderbolaget överensstämmer med de redovisningsprinciper som har använts vid upprättande av företagets senaste årsredovisning.

Under perioden har inga materiella transaktioner förekommit mellan SinterCast och styrelsen eller ledningen.

Händelser efter balansdagen Inga händelser av väsentlig betydelse har inträffat efter balansdagen per den 31 mars 2012 som i sak påverkar denna rapport.

Information Delårsrapport för april-juni 2012 kommer att publiceras den 22 augusti 2012 Delårsrapport för juli-september 2012 kommer att publiceras den 7 november 2012 Delårsrapport för oktober-december och bokslutskommuniké 2012 kommer att publiceras den 20 februari 2013 Delårsrapport för januari-mars 2013 kommer att publiceras den 23 april 2013

Årsredovisning 2011 Årsredovisningen för 2011 publicerades på SinterCasts hemsida den 4 april 2012. Med tanke på kostnadseffektivisering och miljöhänsyn har årsredovisningen endast publicerats elektroniskt, i PDF-format.

Årsstämma SinterCast AB (publ) årsstämma kommer att hållas kl. 17.00 den 24 maj 2012 i Kungliga Ingenjörsakademiens lokaler (IVA), Grev Turegatan 16, Stockholm. Kallelse till årsstämman publicerades den 23 april 2012 och finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Styrelsen föreslår följande datum för årsstämman och för rätt att erhålla utdelning: 18 maj 2012  Detta datum skall aktieägare som önskar deltaga i årstämman vara införd i eget namn i aktieboken som förs av EuroClear och anmäla sitt deltagande till SinterCast.

24 maj 2012 Aktier som handlas på detta datum är berättigade till utdelning.

24 maj 2012 Årsstämma: Årsstämman hålls kl. 17.00.

25 maj 2012 Aktier som handlas på detta datum är inte berättigade till utdelning.

29 maj 2012 Avstämningsdag: Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning är tre bankdagar efter årsstämman.

1 juni 2012 Betalning: Utdelning utbetalas tre bankdagar efter avstämningsdagen för de som är berättigade att erhålla utdelning.

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Delårsrapporten har utfärdats den 25 april 2012 av verkställande direktören Steve Dawson med fullmakt från styrelsen

För mer information vänligen kontakta:

Dr. Steve Dawson

Vd

SinterCast AB (publ)

Telefon: +46 8 660 7750

Mobil: +44 771 002 6342

E-post:

Webbplats: www.sintercast.com

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med en ungefärlig dubbel utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCasts teknologi används för att producera mer än 50 CGI-komponenter i storlekar från 2 kg till 17 ton, alla producerade med samma processtyrningsteknologi. Slutanvändare av SinterCast-CGI-komponenter är Aston Martin, Audi, Cameron Compression, Caterpillar, Chrysler, DAF Trucks, Ford, Ford-Otosan, General Electric Transportation Systems, General Motors, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, MAN, Navistar, Porsche, PSA Peugeot-Citroën, Renault, Rolls- Royce Power Engineering, Scania, Toyota, VM Motori, Volkswagen, Volvo och Waukesha Engine. SinterCast-aktien är noterad hos NASDAQ OMX Stockholm på Small Cap-listan. (Stockholmsbörsen: SINT). För mer information: www.sintercast.com

Press Release (PDF): hugin.info/1205/R/1605657/508600.pdf

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: SinterCast via Thomson Reuters ONE


http://www.sintercast.com

SinterCast

Show as PDF