Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast resultat oktober-december 2011

09:00 / 22 February 2012 SinterCast Press release

Pressmeddelande: 22 februari 2012

* Periodens omsättning: 16,0 MSEK (14,5 MSEK). Helår: 49,0 MSEK (39,4 MSEK) * Rörelseresultat: 4,1 MSEK (3,9 MSEK). Helår: 11,6 MSEK (7,2 MSEK) * Resultat per aktie: 0,7 SEK/aktie (1,3 SEK/aktie). Helår: 2,1 SEK/aktie (2,5 SEK/aktie) * Kassaflöde från verksamheten: 4,6 MSEK (1,6 MSEK). Helår: 14,5 MSEK (3,0 MSEK) * Utdelning: Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 1,0 SEK per aktie (0,5 SEK per aktie) * Extra utdelning: Styrelsen föreslår en extra utdelning på 0,7 SEK per aktie * Navistar PurePOWER offentliggör produktion av motorblock för tunga fordon i stora volymer * Mid-City Foundry installerar Mini-System 3000 för sin produktion av komponenter för industriell kraft

SinterCast avslutar 2011 med rekordproduktion, rekordmånga installationer samt rekordomsättning

Pågående produktion och marknadsutsikter Serieproduktionen ökade med 7 % under kvartalet, och året avslutades med en rekordhög produktion på 1,55 miljoner motorekvivalenter i årstakt. Serieproduktionen ökade under det fjärde kvartalet, vilket förlängde den oavbrutna trenden av positiv tillväxt i varje kvartal sedan 2008. Det bedöms att pågående serieproduktionsprogram har potential att växa till cirka 1,9 miljoner motorekvivalenter i årstakt, när alla program uppnår full volym. SinterCast stöder för närvarande produktutvecklingsprogram för bilar, tunga fordon och industriella krafttillämpningar i Europa, Asien och Amerika. Bland dessa utvecklingsprogram finns några högvolymsprogram som inte ingår i de nuvarande högvolymsprogrammen; V-diesel cylinderblock för bilar och cylinderblock och cylinderhuvuden för tunga fordon. Det uppskattas att pågående produktutvecklingsprogram, av vilka några redan har godkänts för serieproduktion, kan komma att ge ytterligare cirka 2,65 miljoner motorekvivalenter årligen. Nuvarande serieproduktionsprogram i kombination med de program som är under utveckling representerar en årlig potentiell marknadsmöjlighet på cirka 4,55 miljoner motorekvivalenter inom SinterCasts femårsplanering.

Den 25 januari 2012 tillkännagav gjuteriet Navistar PurePOWER i Indianapolis, Indiana sin produktion i stora volymer (> 100 000 motorekvivalenter årligen) av motorblock för tunga fordon, med användning av SinterCast processtyrningsteknologi. Serieproduktionen påbörjades under mitten av 2011 och ökade under både det tredje och fjärde kvartalet. Installationen av System 3000 i PurePOWER Indianapolis gjuterianläggning är SinterCasts mest tekniskt avancerade installation hittills. Utöver den ordinarie mäta-och-korrigera processtyrningen av gjutprocessen ger System 3000 även automatisk återkoppling från basbehandlingen och systemet samlar data från smältning, avgjutning och urslagning för att ge spårbarhet och en förbättrad kvalitetskontroll enligt QS9000. Teknologiavtalet mellan PurePOWER och SinterCast omfattar PurePOWERs gjuterier i Indianapolis, Indiana och i Waukesha, Wisconsin. PurePOWER har rättighet att installera ytterligare styrningssystem från SinterCast vid de två gjutlinorna i Waukesha. Tillsammans ger anläggningarna i Indianapolis och Waukesha både kunnande och kompetens för CGI-produktion av motorblock och cylinderhuvuden i stora volymer till bilar och tunga fordon, med slagvolymer upp till 15 liter.

Efter tre år av CGI-produktion i mindre volymer, med teknisk support på plats från SinterCast, har Mid-City Foundry Company, Milwaukee, Wisconsin, installerat ett Mini-System 3000 under december 2011, vilket ger Mid-City ett helt oberoende produktionskunnande för sin pågående produktion av komponenter för den industriella kraftindustrin. CGI-komponenterna som produceras vid Mid-City Foundry väger från 100 kg till 550 kg och används inom den krävande industriella kraftsektorn, och då särskilt inom den havsbaserade olje- och gasindustrin. Gjutgodset, bland annat cylinderhuvuden och komponenter för turboladdare, produceras främst för Cameron Compression. Produktionen hos Mid-City utökar det totala antalet komponenter i SinterCast-CGI som för närvarande är i serieproduktion, till totalt 52 stycken.

Med installationen av Mini-System 3000 hos Mid-City uppnåddes sex nya installationsåtaganden under 2011. Det överträffar den uttalade målsättningen om fem installationer som tillkännagavs i november 2010. De sex installationerna har utförts i Kina, Japan, Korea (2) och USA (2) och resulterade i SinterCasts bästa installationsår någonsin.

Efter att SinterCast i juni 2011 presenterade sin produktutveckling för segjärn, på den internationella fackmässan för gjuteriteknologi GIFA, har det första fältförsöket utförts på ett stort internationellt gjuteri i Nordamerika. Syftet med försöket var att ge en första demonstration av teknologin och att samla produktionsdata för att förfina och validera sambanden som etablerades under den inledande utvecklingen. Fältförsöksstarten är ett viktigt steg i produktutvecklingsfasen, som väntas fortsätta pågå under 2012 innan ett slutgiltigt beslut kan fattas beträffande lanseringen av en kommersiell produkt. Segjärnsteknologin är avsedd att ge nettokostnadsbesparingar för gjuteriet genom reducerad magnesiumförbrukning, förbättrat gjututbyte, minskade gjutdefekter och förbättrad maskinbearbetning.

Finansiell sammanfattning

Intäkter Intäkterna för SinterCast-koncernen härrör sig huvudsakligen från försäljning och leasing av utrustning, serieproduktion och kundservice.

Nettoomsättning per intäktsslag Oktober-December Januari-December

2011 2010 2011 2010 -------------------------------------------------------------------------------- Antal levererade mätkoppar 33 100 30 600 138 200 102 650

Utrustning (1) 4,6 5,3 7,9 6,8

Serieproduktion (2) 11,0 8,7 39,0 30,9

Service (3) 0,4 0,3 2,0 1,3

Annat 0,0 0,2 0,1 0,4 -------------------------------------------------------------------------------- Total 16,0 14,5 49,0 39,4 -------------------------------------------------------------------------------- (Belopp i miljoner svenska kronor om inget annat anges)

Noter: 1. Intäkter från försäljning och leasing av system och reservdelar

2. Intäkter från produktionsavgifter, förbrukningsmateriel och avgifter för programvarulicenser

3. Intäkter från teknisk support, kunddemonstrationer och försäljning av testbitar

Under oktober-december 2011 uppgick intäkterna till 16,0 MSEK (14,5 MSEK). Intäktsökningen på 10 % är ett resultat av ökningar inom serieproduktion och mätkoppsleveranser. Intäkterna från serieproduktionen ökade med 26 % till 11,0 MSEK (8,7 MSEK) som ett resultat av rekordproduktion på ca 1,55 (1,2) miljoner motorekvivalenter, i årstakt, och leveranser av 33 100 (30 600) mätkoppar. Intäkterna från installationer uppgick till 4,6 MSEK (5,3 MSEK) som ett resultat av leveranserna av Mini-System 3000 till FAW Wuxi Diesel i Kina, Mid-City Foundry i USA och Toa Koki i Japan.

Under perioden januari-december 2011 uppgick intäkterna till 49,0 MSEK (39,4 MSEK). Intäktsökningen på 24 % beror dels på en ökning på 26 % av serieproduktionsintäkter och dels på en ökning på 16 % av såld utrustning. Under perioden levererades 138 200 (102 650) mätkoppar. Intäktsökningen från installationer är ett resultat av det helautomatiserade System 3000 som installerades hos PurePOWERs gjuteri i USA, och av Mini-System 3000 installationerna hos Daeshin i Korea, FAW Wuxi Diesel i Kina, Mid-City Foundry i USA och Toa Koki i Japan. I januari 2011 installerades System 3000 hos Daedong i Korea, men intäkten redovisades i december 2010, när systemet levererades.

Resultat SinterCasts affärsverksamhet återspeglas bäst i rörelseresultatet, då "periodens resultat" och "resultat efter skatt per aktie" är påverkade av finansiella intäkter och kostnader samt omvärdering av uppskjuten skattefordran, vilken beskrivs i avsnittet nedan "Uppskjuten skattefordran".

Resultatsammanfattning Oktober-December Januari-December

2011 2010 2011 2010 -------------------------------------------------------------------------------- Rörelseresultat 4,1 3,9 11,6 7,2

Periodens resultat 4,8 9,1 14,5 16,5

Resultat efter skatt per aktie (SEK) 0,7 1,3 2,1 2,5 -------------------------------------------------------------------------------- (Belopp i miljoner svenska kronor om inget annat anges)

Rörelseresultatet för perioden oktober-december 2011 på 4,1 MSEK (3,9 MSEK) erhölls genom ett högre bruttoresultat på 0,5 MSEK, högre kostnader på 0,5 MSEK och ökade kursvinster på banktillgodohavanden, rörelsefordringar och skulder på 0,2 MSEK jämfört med samma period 2010.

Resultat efter skatt för perioden oktober-december 2011 uppgick till 4,8 MSEK (9,1 MSEK) och är främst relaterat till omvärderingen av uppskjuten skattefordran, redovisad som skatteintäkt, uppgående till 0,1 MSEK (4,9 MSEK). Denna förändring beror på marknadsåterhämtningen efter finanskrisen, vilken beskrivs nedan i avsnittet "Uppskjuten skattefordran". Rörelseresultatet för januari-december 2011 på 11,6 MSEK (7,2 MSEK) erhölls genom ett högre bruttoresultat på 5,6 MSEK, högre kostnader på 4,1 MSEK och ökade kursvinster på banktillgodohavanden, rörelsefordringar, och skulder på 2,9 MSEK jämfört med samma period 2010. Kostnadsökningen återfinns främst inom försäljnings- och marknadsfunktionen,  en konsekvens av SinterCasts insatser att öka sin marknadsnärvaro och att utöka sin verksamhet. Resultat efter skatt för perioden januari-december 2011 uppgick till 14,5 MSEK (16,5 MSEK) och är främst relaterat till omvärderingen av uppskjuten skattefordran, redovisad som skatteintäkt, uppgående till 3,6 MSEK (8,1 MSEK), vilken beskrivs i avsnittet "Uppskjuten skattefordran".

Uppskjuten skattefordran Den bedömda framtida beskattningsbara vinsten och uppskjuten skattefordran omvärderas varje kvartal. Per den 31 december 2011 gav den uppdaterade beräkningen att 125,1 MSEK (120,4 MSEK) av SinterCasts totala ackumulerade underskottsavdrag kan beaktas, vilket resulterade i att 32,9 MSEK (29,3 MSEK) har aktiverats som uppskjuten skattefordran. Förändringen i uppskjuten skattefordran, redovisad som skatteintäkt, uppgick till 3,6 MSEK (8,1 MSEK) vilket är en väsentlig förändring jämfört med 2010. Den stora ökningen 2010 berodde främst på marknadsåterhämtningen efter finanskrisen. Den bedömda framtida beskattningsbara vinsten av säkrade produktionsorder, som är underlaget för beräkningen, återhämtades under 2010 från låga nivåer under 2008 och 2009. Ökningen under 2011 var mer måttlig då marknadsutsikterna var mer stabila jämfört med tidigare år.

Personaloptionsprogram Per den 31 december 2011, beräknades kostnaden för personaloptionsprogrammet 2009-2013 till 3,3 MSEK (3,1 MSEK), baserat på en aktiekurs på 45,0 SEK (51,3 SEK). Under 2011 har 0,7 MSEK (1,5 MSEK) redovisats som kostnader relaterade till optionsprogrammet.

Styrelsen använde bemyndigandet som gavs vid årsstämman 2011 att ersätta de anställda med likvida medel istället för att teckna optionerna och utge 60 000 nya aktier på aktiemarknaden. Med beaktande av rådande marknadsförhållanden och dagsomsättningen, i kombination med utspädningseffekten och administrationskostnaderna föredrog styrelsen att följa årsstämmans bemyndigande att ersätta medarbetarna i likvida medel för den andra delen av optionsprogrammet 2009-2013. Ersättningen i likvida medel gav en kostnad på 0,3 MSEK, inklusive sociala kostnader. Avtalet om transaktionen ingicks formellt med medarbetarna och transaktionen avslutades den 25 november 2011.

Kassaflöde, likviditet och investeringar SinterCast har historiskt finansierats med riskkapital från aktieägarna och har anpassat utgifterna efter marknadsbedömningar, resursbehovet och gjort regelbundna uppföljningar av kostnaderna mot årsbudgeten. Det positiva kassaflödet från rörelsen under 2010 och 2011, innebär att styrelsen bedömer att den långsiktiga finansieringen av företaget är säkrad. Detta tillåter företaget att vara mer proaktivt i sin verksamhet och tillväxtstrategi.

Översikt kassaflöde Oktober-December Januari-December

2011 2010 2011 2010 --------------------------------------------------------------------------- Kassaflöde från verksamheten 4,6 1,6 14,5 3,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,1 -0,3 -0,4 -0,5 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -0,3 13,0 -6,8 13,0 --------------------------------------------------------------------------- Summa kassaflöde 4,2 14,3 7,3 15,5

Likviditet 47,6 40,3 47,6 40,3 --------------------------------------------------------------------------- (Belopp i miljoner svenska kronor om inget annat anges)

Kassaflödet under oktober-december 2011 uppgick till 4,2 MSEK (14,3 MSEK). Det högre kassaflödet under samma period 2010 beror främst på teckningsoptionsprogrammet för aktieägare (11,3 MSEK) och av teckningen av de första 15 % av personaloptionerna (1,7 MSEK).

Under perioden januari-december 2011 uppgick kassaflödet till 7,3 MSEK (15,5 MSEK) vilket ökade likviditeten per den 31 december 2011 till 47,6 MSEK (40,3 MSEK). Den ökade likviditeten inkluderar betald utdelning på 3,5 MSEK (0,0 MSEK) och återbetalning av banklån till Sörmlands Sparbank på 3,0 MSEK (0,0 MSEK). Kassaflödet exklusive utdelningen och återbetalningen av banklånet skulle ha varit 13,8 MSEK. Periodens investeringar uppgick till 1,0 MSEK (0,7 MSEK).

Risker och osäkerhetsfaktorer Den främsta osäkerhetsfaktorn för SinterCast fortsätter att vara tidpunkten för när CGI-marknaden ökar i volym. Detta beror främst på OEM-företagens beslut om nya motorer och komponenter i CGI, på den globala nybilsförsäljningen och på individuella försäljningsframgångar för de fordon som har utrustats med komponenter i SinterCast-CGI.

SinterCast har diversifierat sina produktutvecklingsaktiviteter för att minimera riskerna förknippade med en enskild industrisektor. Nuvarande serieproduktion är välfördelad mellan V-dieselmotorer för personbilar, motorkomponenter till tunga fordon, och andra applikationer som komponenter för avgasrör och industriell kraft. SinterCast fortsätter att stödja produktutveckling inom dessa traditionella områden samtidigt som man utforskar andra möjliga tillämpningsområden. SinterCasts närvaro i Europa, Asien och Amerika minskar också företagets beroende av ett enda geografiskt område. I avvaktan på resultaten från fältförsöken, ger segjärnsteknologin möjligheter till utökade marknadsaktiviteter utöver kärnverksamheten inom CGI-området.

Marknadspenetrering och konkurrens SinterCasts varumärke är globalt erkänt och SinterCast anses vara en pålitlig och trovärdig partner inom industrin. Men praktiskt taget alla företag utsätts för konkurrens och SinterCast är inget undantag. Allt eftersom CGI-marknaden utvecklats har vissa leverantörer föreslagit alternativa CGI-teknologier till gjuterier. Såvitt SinterCast känner till gäller detta Hereaus-Electronite, OxyCast, OCC och NovaCast. Det är också möjligt att vissa gjuterier kan komma att försöka att producera CGI med hjälp av intern kontroll och disciplin men detta bedöms i allmänhet vara mindre troligt eftersom produktkomplexitet och produktionsvolymer ökar samt att specifikationskraven tillämpas mer strikt av slutanvändarna. SinterCast bedömer att dess teknologi och dess ingenjörskunnande ger den mest pålitliga och kostnadseffektiva lösningen för produktion av högkvalitativt CGI. På grundval av sin ledande teknologi, produktionserfarenhet och kundservice kommer SinterCast att fortsätta att stödja ny CGI-utveckling med målet att öka bolagets andel av världens produktionskapacitet av CGI.

SinterCasts affärsutveckling är starkt kopplad till förbränningsmotorn, och i synnerhet till dieselmotorn. Nya teknologier för framdrivning av fordon såsom hybrider, elbilar och bränsleceller får betydande uppmärksamhet i media, men utvecklingen och implementationen av dessa teknologier fortsätter att vara långsiktiga projekt. De flesta prognoser inom industrin indikerar en marknadsandel på ca 10 % under åren 2020-2025, vilket understiger den förväntade globala marknadsandelen för dieselmotorer. Med hänsyn till ledtiden för nya teknologier och andra praktiska frågor såsom ökade kostnader och räckvidd bedömer SinterCast att dessa teknologier inte kommer att ha en betydande effekt på bolagets konkurrensposition inom en överskådlig framtid.

Affärsmodell SinterCast säljer eller leasar hårdvaran till System 3000, förhyr mjukvaran till systemen, säljer förbrukningsmaterial för provtagning och tar ut en produktionsavgift för varje ton gjutgods producerat med SinterCast-teknologin. Intäkter erhålls även från reservdelar, kundservice, kunddemonstrationer och försäljningar av testbitar. De totala faktiska avgifterna vid produktion (förbrukningsmaterial för provtagning plus produktionsavgift) beror på skänkstorlek och på utbytet vid gjutning för varje produkt. En typisk motorblocksproduktion, ger en intäkt på cirka 40-50 Euro per ton gjutgods, motsvarande 2,00-2,50 Euro för varje motorekvivalent om 50 kg. SinterCasts affärsmodell är mycket skalbar, vilket ger en ökande lönsamhet allt eftersom den installerade basen ökar och fler program kommer i serieproduktion.

Organisation Med en framgångsrik högvolymsproduktion av CGI som pågår i gjuterier i Europa, Asien och Amerika, har SinterCast byggt upp en global organisation med medarbetare och agenter i Sverige, Storbritannien, USA, Kina, Korea, Japan, Indien och Australien. För att stärka organisationen och förbättra framtida tillväxtsutsikter anställdes under 2011 en försäljningschef i Kina, en global försäljnings- och marknadschef, en marknadskommunikationsassistent och en metallurg. Per den 31 december 2011, hade koncernen 17 (13) anställda varav tre (två) var kvinnor.  Ytterligare rekryteringar kommer att ske i takt med utveckling av fältförsöken, i synnerhet för behovet att öka försäljningen och stödja nya installationer. Moderbolaget SinterCast AB (publ) är moderbolaget för SinterCast-koncernen med säte i Stockholm, Sverige. Moderbolaget har 14 (10) anställda. Merparten av verksamheten sker i moderbolaget, inklusive ansvaret för representationskontoret i Kina samt för agenterna i Australien, Indien, Japan och Korea. Verksamheten som bedrivs i Storbritannien och USA leds av de lokala företagen. Den information som lämnas i denna rapport för koncernen gäller i allt väsentligt även för moderbolaget.

Patent SinterCasts teknologi är skyddad av 11 (12) patent. Globalt innehar SinterCast 53 (59) olika nationella patent eller patentansökningar. De 11 grundpatenten avser SinterCasts metallurgiska teknologi, mätkoppen, produkttillämpningar samt maskinbearbetning.

Redovisningsprinciper Informationen avgiven för koncernen i denna delårsrapport har upprättats i enlighet med den svenska Årsredovisningslagen och IAS 34 delårsrapportering. Rapporterna för moderbolaget har upprättats i enlighet med den svenska Årsredovisningslagen och RFR 2. Redovisningsprinciperna som har använts för koncernen och moderbolaget överensstämmer med de redovisningsprinciper som har använts vid upprättande av företagets senaste årsredovisning.

Under perioden har inga materiella transaktioner förekommit mellan SinterCast och styrelsen eller ledningen, förutom teckningen av den andra delen av personaloptionsprogrammet 2009-2013.

Händelser efter balansdagen Följande pressmeddelande har utgivits: 25 januari 2012 - PurePOWER Technologies startar produktion av kompaktgrafitjärn vid sin gjuterianläggning i Indianapolis.

Inga andra händelser av väsentlig betydelse har inträffat efter balansdagen per den 31 december 2011 som i sak påverkar denna rapport. Valberedning Valberedningen, vald på årsstämman 2011, består av Lars Ahlström, ordförande, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist och Torbjörn Nordberg. Valberedningen kan nås via:

Årsstämma SinterCast AB (publ) årsstämma 2012 kommer att hållas den 24 maj 2012.

Styrelsen har för avsikt att till årsstämman 2012 föreslå att 2011 års resultat balanseras i ny räkning, att föreslå en utdelning för 2012 och att, årligen återkommande, söka aktieägarnas godkännande för att bemyndiga ett aktieåterköpsprogram.

Utdelning Styrelsen har för avsikt att fortsätta att ge en ordinarie utdelning till aktieägarna, i huvudsak baserad på kassaflödet från verksamheten. I händelse av att styrelsen bedömer att likviditeten överstiger medlen som erfordras för att bedriva verksamheten och nå de strategiska målen, har styrelsen möjlighet att föreslå extra utdelning eller återköp av aktier för att ytterligare justera likviditeten.

Som en följd av ökad lönsamhet och ökad mängd likvida medel i bolaget, föreslår styrelsen en ordinarie utdelning på 1,0 (0,5) kronor per aktie och en extra utdelning på 0,7 kronor per aktie, totalt 1,7 kronor per aktie. Detta innebär att totalt 11,9 MSEK (3,5 MSEK) kommer att delas ut till aktieägarna i SinterCast AB (publ). Styrelsen föreslår den 18 maj 2012 som avräkningsdag för rätt till utdelning.

Styrelsen har beaktat kassaflödet från verksamheten och investeringsbehovet tillsammans med andra faktorer såsom marknadsutsikter, tillväxtstrategi och interna finansiella bedömningar i beslutet om storleken på den ordinarie utdelningen och den extra utdelning som föreslås till årsstämman 2012. Den föreslagna ordinarie utdelningen motsvarar 48 % av 2011 års kassaflöde från verksamheten och 60 % av 2011 års koncernrörelseresultat. Den föreslagna totala utdelningen motsvarar 82 % av 2011 års kassaflöde från verksamheten och 102 % av 2011 års koncernrörelseresultat.

Information Delårsrapport för januari-mars 2012 kommer att publiceras den 25 april 2012 Delårsrapport för april-juni 2012 kommer att publiceras den 22 augusti 2012 Delårsrapport för juli-september 2012 kommer att publiceras den 7 november 2012 Delårsrapport för oktober-december och bokslutskommuniké 2012 kommer att publiceras den 20 februari 2013

Årsredovisningen 2011 Årsredovisningen för 2011 kommer att finnas tillgänglig den 4 april 2012.

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

För mer information vänligen kontakta:

Dr. Steve Dawson

Verkställande Direktör

SinterCast AB (publ)

Tel: +46 8 660 7750

Mobil: +44 771 002 6342

E-post:

Webbplats: www.sintercast.com

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med en ungefärlig dubbel utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCasts teknologi används för produktion av fler än 50 CGI-komponenter i storlekar från 2 kg till 17 ton, alla producerade med samma processtyrningsteknologi. Slutanvändare av SinterCast-CGI-komponenter är Aston Martin, Audi, Cameron Compression, Caterpillar, Chrysler, DAF Trucks, Ford, Ford-Otosan, General Electric Transportation Systems, General Motors, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, MAN, Navistar, Porsche, PSA Peugeot-Citroën, Renault, Rolls- Royce Power Engineering, Scania, Toyota, VM Motori, Volkswagen, Volvo, och Waukesha Engine. SinterCast-aktien är noterad hos NASDAQ OMX Stockholm på Small Cap-listan. (Stockholmsbörsen: SINT). För mer information: www.sintercast.com

- SLUT-

Press Release PDF: hugin.info/1205/R/1587981/498282.pdf

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: SinterCast via Thomson Reuters ONE

 


http://www.sintercast.com

SinterCast

Show as PDF