Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Semcon

Semcon

SEMCON: Semcon delårsrapport januari-mars 2022

08:00 / 29 April 2022 Semcon Press release

Fortsatt stark tillväxt och lönsamhet.

Första kvartalet 
  • Nettoomsättningen uppgick till 495 Mkr (418), en tillväxt på 18,2 procent
  • Rörelseresultatet exklusive engångskostnader avseende separationsprojektet uppgick till 65 Mkr (46), vilket gav en justerad rörelsemarginal på 13,2 procent (11,0)
  • Rörelseresultatet uppgick till 62 Mkr (46), vilket gav en rörelsemarginal på 12,6 procent (11,0)
  • Resultat efter skatt uppgick till 47 Mkr (34) 
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,65 kr (1,96)
  • Nettokassa exklusive leasingskulder uppgick till 235 Mkr (259)

Kommentar från koncernchef Markus Granlund:

Digitaliseringen och den gröna omställning som företag i alla branscher står inför ger en hög efterfrågan på Semcons specialisttjänster av innovativ och hållbar produkt- och produktionsutveckling samt digitala eftermarknadslösningar. Tillväxten i kvartalet var stark, drivet av hög efterfrågan och förvärv, samtidigt som lönsamhetsutvecklingen var mycket god. Vi välkomnade ännu fler nya kollegor och stärkte vår position inom hållbarhet ytterligare genom förvärvet av Goodpoint. Separationsprojektet löper på som planerat och parallellt pågår förberedelser för en eventuell börsnotering av Product Information.

Fortsatt hög efterfrågan

Under första kvartalet omsatte koncernen 495 Mkr (418), vilket innebar en total omsättningstillväxt om 18,2 procent. Den organiska tillväxten var 4,4 procent. Jag ser att investeringsviljan i forskning och utveckling fortfarande är hög i samtliga branscher. För tolvmånadersperioden (RTM) var omsättningstillväxten 15 procent, vilket är väl i linje med vårt finansiella mål.

Det justerade rörelseresultatet var 65 Mkr (46), vilket gav en marginal om 13,2 procent (11,0). Den interna separationen för att dela upp Semcons affärsområden till två självständiga bolag pågår för fullt och inklusive engångskostnader för projektet var rörelseresultatet 62 Mkr och marginalen 12,6 procent. Rullande tolv månader var koncernens justerade rörelsemarginal 10,9 procent, en ökning med 0,7 procentenheter jämfört med helåret 2021. Jag gläds åt att den positiva trenden från 2021 höll i sig och ser det som ett ytterligare kvitto på att vår strategiska förflyttning avseende erbjudande och branschdiversifiering positionerat oss väl.

Hållbarhetserbjudande i toppklass

Under kvartalet gjorde vi ett efterlängtat och spännande förvärv när vi hälsade Goodpoint välkomna till Semconfamiljen. Goodpoint är ett av Sveriges ledande hållbarhetskonsultföretag och har bred kompetens inom hela området, från social hållbarhet till klimat och miljö. Genom att kombinera hållbarhetsexpertis och innovativ teknik täcker vi hela livscykeln för hållbar produkt- och produktionsutveckling och jag ser fram emot att utveckla vårt samarbete framöver. Tillsammans blir vi en ännu starkare partner till företag som behöver framtidsanpassa sin verksamhet. 

Vi har nu gjort fyra förvärv på mindre än 12 månader som totalt bidrar till koncernen med en årsomsättning om cirka 200 Mkr. Samtliga tillför ny kompetens som stärker vår expertis inom strategiskt prioriterade områden som hållbarhet, digitala tjänster och lärande. Integrationsarbetet kopplat till förvärven av Squeed, Tedsys och Walkgrove går som planerat och vi skapar nya affärsmöjligheter genom positiva samarbeten. Nettokassan var 235 Mkr vid kvartalets slut, en stark finansiell ställning som ger utrymme för ytterligare strategiska förvärv. 

Stark tillväxt och resultatförbättring

Affärsområdet Engineering & Digital Services (EDS) växte med 25,1 procent under första kvartalet, varav 6,6 procent organisk tillväxt. Efterfrågan var hög från kunder i samtliga branscher. Vi levererar många spännande utvecklingsprojekt till våra kunder och bland annat har vi ett nytt strategiskt samarbete med Thule där vårt tvärfunktionella team stöttar deras produktutveckling. Rörelsemarginalen för affärsområdet var med 13,4 procent (10,0) kvar på en rekordnivå, drivet av god efterfrågan och hög produktivitet i verksamheten. Genomförda förvärv bidrog också positivt till omsättning och resultat. Det var fortsatt en rörlig arbetsmarknad för ingenjörer och systemvetare, men vi tar emot många ansökningar till våra annonserade tjänster och har en hög takt på nyrekryteringar. 

Bibehållen hög rörelsemarginal

Affärsområdet Product Information rapporterade en total tillväxt om 7,7 procent för kvartalet, med positivt bidrag från förvärvet av Walkgrove och valutaeffekter. Den organiska tillväxten var 1,7 procent. Efterfrågan var stark på digital produktinformation och lärande, vilket gav god tillväxt framför allt i Sverige. Tillväxten dämpades av den högre rörligheten på arbetsmarknaden, med tydligast påverkan i Tyskland och Kina. Vi har under kvartalet tecknat ett nytt intressant avtal med den globala tågtillverkaren Talgo, där vi stöttar dem med digital underhållsdokumentation för höghastighetståg. Rörelsemarginalen var med 16,2 procent (16,6) kvar på en mycket hög nivå. Tillväxt, hög produktivitet i leveranserna och en lägre kostnadsnivå, bland annat till följd av distansarbete, är fortsatt det som driver den goda lönsamheten.

Ett steg närmare särnotering

Den interna separationen löper på som planerat och vi förväntar oss att ha avgörande delar, som två självständiga IT-miljöer och ekonomifunktioner, på plats vid slutet av det andra kvartalet. Parallellt pågår aktiviteter för att förbereda en eventuell börsnotering av affärsområde Product Information. Som vi tidigare meddelat är avsikten att föreslå en utdelning och notering under fjärde kvartalet 2022.

Framöver

I dagsläget ser jag att efterfrågan är kvar på en hög nivå och vi har hittills inte märkt av någon avmattning till följd av konsekvenserna av Rysslands djupt tragiska invasion av Ukraina. Semcon har varken någon försäljning till eller anställda i de aktuella länderna. Många företag behöver fortsatt, och vissa mer än någonsin tidigare, framtidssäkra sin verksamhet och prioriterar investeringar i forskning och utveckling högt.

Som vi informerade om i december så minskar volymerna mot en fordonskund inom Product Informations verksamhet i Storbritannien från och med andra kvartalet. Genom ökad volym på befintliga kunder samt tillkommande uppdrag har vi kunnat behålla majoriteten av de medarbetare som berördes av den minskade volymen. Omsättningen i Storbritannien förväntas därmed minska i något lägre omfattning än tidigare aviserat. 

Engångskostnaderna för separation- och börsnoteringsprojektet väntas öka framöver och från andra kvartalet tillkommer också successivt merkostnader för dubbla IT-miljöer samt nya och utökade funktioner till stöd för den nya koncernen.

Osäkerheten i vår omvärld har ökat, men totalt sett ser jag en fortsatt positiv marknad, bra momentum i verksamheten och hög energi i organisationen. Jag är stolt över vår framgångsrika strategiska förflyttning de senaste åren som resulterat i ännu ett rekordkvartal med stark tillväxt och lönsamhet.

Göteborg den 29 april 2022
Markus Granlund, vd och koncernchef

Telefonkonferens och ljudsändning (engelska)

Idag kl. 10:00 presenterar vd och koncernchef Markus Granlund och CFO Björn Strömberg rapporten och svarar på frågor. Mer information om telefonkonferensen hittar du på https://semcon.com/sv/investerare/.

Prenumerera
För att prenumerera på pressmeddelanden och finansiella rapporter från Semcon, vänligen besök https://semcon.com/sv/om-semcon/prenumerera/.
 

Denna information är sådan information som Semcon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2022, kl. 08.00.

Semcon är ett internationellt teknikföretag som genom att förena fysiska och digitala världar skapar användarupplevelser som gör skillnad - för människor och för vår planet. Vare sig du strävar efter att uppgradera en befintlig produkt eller tjänst, uppfinna ny teknologi eller tänka helt nytt kring framtida behov, vårt fokus är alltid på mänskliga behov och beteenden. Med olika bakgrund och specialistkompetenser bidrar våra team med nya perspektiv i utvecklingen av hållbara och konkurrenskraftiga lösningar. Genom att kombinera 40 år av avancerad ingenjörskonst, strategisk innovation, digitala tjänster och produktinformationslösningar driver vi utvecklingen framåt i flera branscher. Vi är cirka 2 000 dedikerade medarbetare baserade i sju olika länder. Läs mer på semcon.com (https://semcon.com/sv/)

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/