Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Semcon

Semcon

SEMCON: Semcon bokslutskommuniké 2021

08:00 / 9 February 2022 Semcon Press release

Fortsatt tvåsiffrig tillväxt och rekordhög lönsamhet.

Fjärde kvartalet 
  •     Nettoomsättningen uppgick till 477 Mkr (401), en tillväxt på 19 procent
  •     Rörelseresultatet uppgick till 56 Mkr (49), vilket gav en rörelsemarginal på 11,8 procent (12,1)
  •     Resultat efter skatt uppgick till 44 Mkr (40) 
  •     Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,50 kr (2,28)
Januari-december
  •     Nettoomsättningen uppgick till 1 711 Mkr (1 627), en tillväxt på 5 procent
  •     Rörelseresultatet uppgick till 175 Mkr (130), vilket gav en rörelsemarginal på 10,2 procent (8,0)
  •     Resultat efter skatt uppgick till 133 Mkr (100) 
  •     Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 7,57 kr (5,70)
  •     Nettokassa exklusive leasingskulder uppgick till 214 Mkr (199)
  •     Styrelsen föreslår en utdelning om 4,00 kr (3,00) per aktie

Kommentar från koncernchef Markus Granlund:

Fjärde kvartalet var ett nytt styrkebesked från verksamheten och vi rapporterar för tredje kvartalet i rad en tvåsiffrig omsättningstillväxt. Tillväxten kommer från en god organisk utveckling, där vi är väl positionerade mot trender som hållbarhet och digitalisering, i kombination med förvärv. Samtidigt noterade respektive affärsområde en rekordhög lönsamhetsnivå för kvartalet - och för helåret når vi vårt finansiella mål. Som ett nästa steg efter beslutet att separera affärsområdet Product Information, har styrelsen beslutat att inleda förberedelser för en börsnotering av affärsområdet. Avsikten är att föreslå en Lex Asea-utdelning och efterföljande notering under fjärde kvartalet 2022. För 2021 föreslår styrelsen en utdelning om 4,00 kr per aktie, vilket lämnar utrymme för ytterligare förvärv.

Strategisk förflyttning ger resultat

Investeringsviljan i ny teknik och innovativa lösningar är hög i många branscher, bland annat drivet av att allt fler företag sätter nya, ambitiösa hållbarhetsmål. För att nå dit behöver många av dem experthjälp inom produkt-, produktionsutveckling och digitala eftermarknadslösningar. Under fjärde kvartalet omsatte koncernen 477 Mkr (401), vilket motsvarade en ökning om 19 procent jämfört med samma period 2020, varav organisk tillväxt var 8 procent. För helåret var omsättningen 1 711 Mkr (1 627) och tillväxten 5 procent. 

Jag är glad för att vår strategiska förflyttning avseende erbjudande och branschdiversifiering varit fortsatt framgångsrik under året. Förflyttningen accelererades genom snabba åtgärder när pandemin slog till våren 2020, vilket positionerade oss väl när marknadssituationen förbättrades under 2021. Flera kvartal i rad med bra tillväxt i linje med vårt finansiella mål visar att vi har bra momentum i verksamheten. 

Rörelseresultatet för kvartalet var 56 Mkr (49) och för helåret 175 Mkr (130), vilket gav en rörelsemarginal om 11,8 procent (12,1) respektive 10,2 procent (8,0). Jag kan med stolthet konstatera att vi under 2021 har höjt lönsamheten med ytterligare drygt två procentenheter och landar på en ny rekordnivå för ett helår. Vi når därmed redan första året det nya högre lönsamhetsmål som styrelsen fastställde i början av 2021. 

Vår strategiska förflyttning påverkar även lönsamheten positivt, bland annat då vi bidrar högre upp i kundernas värdekedja. Utöver strategiska lösningar inom exempelvis elektrifiering och automation inkluderar förflyttningen också ett utökat erbjudande inom digitalisering och lärande. Till viss del kommer lönsamhetsförbättringen också av lägre kostnader till följd av distansarbetet, men jag ser att vårt nya flexibla arbetssätt, som formaliserats under året genom en ny företagspolicy, kommer att göra att vi framöver behåller en lägre kostnadsnivå jämfört med före pandemin. Kassagenereringen var stark i kvartalet och efter betalning av de två senaste förvärven stänger vi året med en nettokassa på mer än 200 Mkr.

Hög efterfrågan och rekordnoteringar för rörelsemarginal

För affärsområde Product Information var den organiska tillväxten 11 procent för kvartalet, vilket speglar en god efterfrågan på såväl digital produktinformation som digitalt lärande samt positiva effekter från avslutade projekt. Rörelsemarginalen var 16,5 procent (14,9), vilket är den högsta marginal som affärsområdet rapporterat för ett kvartal. Lönsamheten var mycket god på samtliga marknader och har påverkats positivt av både en hög produktivitet, delvis till följd av vår framgångsrika multi-site-strategi, och en lägre kostnadsnivå till följd av bland annat distansarbete. Jag är imponerad över den positiva tillväxttrenden och den marginalresa som affärsområdet gjort de senaste åren - och konstaterar att det är andra helåret i rad som affärsområdet rapporterar en rörelsemarginal över 15 procent.

Efterfrågan var hög även för tjänster inom Engineering & Digital Services (EDS), som växte med 24 procent i kvartalet, varav 8 procent organiskt. Det gläder mig att vi, trots en rörlig arbetsmarknad för ingenjörer och systemutvecklare, attraherar många nya duktiga medarbetare. Medarbetarundersökningen i november var ett kvitto på att Semcons medarbetare trivs, då vårt employee Net Promoter Score (de som rekommenderar Semcon som arbetsgivare) ökade till en ny högstanivå både för EDS och koncernen. Det är inspirerande att arbeta på ett företag som bidrar till framtidens lösningar, som exempelvis projektet med Ortoma där vi stöttar utvecklingen av ai-baserad mjukvara för effektiv sjukvård. Rörelsemarginalen för affärsområdet var rekordhöga 13,3 procent (12,2) för kvartalet och 10,2 procent (5,3) för helåret, drivet av god efterfrågan och hög effektivitet i verksamheten. Genomförda förvärv och avyttringen av Yeti Move bidrog också positivt till resultatet i kvartalet. Jag är stolt över de fantastiska projekt och den laginsats som gör att vi nu landar en rörelsemarginal för affärsområdet på över tio procent för 2021.

Tre förvärv på åtta månader

För ett år sedan skrev jag om nya förvärvsambitioner och våra uppdaterade finansiella mål tog sikte på detta. Under fjärde kvartalet förvärvade vi både det svenska it-bolaget Tedsys och, precis vid årsskiftet, brittiska Walkgrove, som stärker vårt erbjudande inom professionellt digitalt lärande. Lägger vi till Squeed som förvärvades i maj, så har vi adderat tre fantastiska bolag till Semcon på åtta månader, som bidrar med en total årsomsättning om 177 Mkr. Gemensamt för tillskotten är att kompetensen kompletterar vår befintliga verksamhet och utvecklar vårt erbjudande inom digitala och fysiska lösningar. Vår balansräkning är stark och ambitionen är att fortsätta göra ytterligare strategiska förvärv under 2022. 

Förberedelser för särnotering

Arbetet med att dela upp Semcons affärsområden till två självständiga bolag löper på enligt plan. Målsättningen med uppdelningen är att öka fokus för respektive verksamhet och på bästa sätt ta tillvara framtida tillväxtmöjligheter. Det förberedande arbetet har hittills inte medfört att några väsentliga kostnader belastar resultatet. 

Semcons styrelse har beslutat att parallellt med genomförandet av den interna separationen inleda förberedelser för en Lex Asea-utdelning samt börsnotering av affärsområdet Product Information. Ambitionen är att slutföra separationen under 2022 och styrelsens avsikt är att, förutsatt att omständigheterna vid tillfället bedöms vara de rätta, föreslå en utdelning och efterföljande notering till en bolagsstämma under fjärde kvartalet 2022.

Spännande tider väntar

Sammanfattningsvis var 2021 ett styrkebesked där vi växte verksamheten samtidigt som vi landade en rekordhög lönsamhet. Positiva marknadsutsikter i kombination med en framtida ny struktur som stöttar vidare tillväxt gör att jag ser goda möjligheter till fortsatt långsiktigt värdeskapande. 

På kort sikt väntar jag mig en bra marknad och fortsatt god tillväxt i koncernen i inledningen av 2022. Styrelsen föreslår en utdelning om 4,00 kr per aktie, vilket är i linje med Semcons utdelningspolicy samtidigt som det lämnar kvar medel i kassan för fler kompletterande förvärv. Jag ser med förväntan fram emot resten av året, spännande tider väntar! 

Göteborg den 9 februari 2022
Markus Granlund, vd och koncernchef

Telefonkonferens och ljudsändning (engelska)

Idag kl. 10:00 presenterar vd och koncernchef Markus Granlund och CFO Björn Strömberg rapporten och svarar på frågor. Mer information om telefonkonferensen hittar du på https://semcon.com/sv/investerare/.

Prenumerera

För att prenumerera på pressmeddelanden och finansiella rapporter från Semcon, vänligen besök https://semcon.com/sv/om-semcon/prenumerera/.
 

Denna information är sådan information som Semcon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2022, kl. 08.00.

Semcon är ett internationellt teknikföretag som genom att förena fysiska och digitala världar skapar användarupplevelser som gör skillnad - för människor och för vår planet. Vare sig du strävar efter att uppgradera en befintlig produkt eller tjänst, uppfinna ny teknologi eller tänka helt nytt kring framtida behov, vårt fokus är alltid på mänskliga behov och beteenden. Med olika bakgrund och specialistkompetenser bidrar våra team med nya perspektiv i utvecklingen av hållbara och konkurrenskraftiga lösningar. Genom att kombinera 40 år av avancerad ingenjörskonst, strategisk innovation, digitala tjänster och produktinformationslösningar driver vi utvecklingen framåt i flera branscher. Vi är cirka 2 000 dedikerade medarbetare baserade i sju olika länder. Läs mer på semcon.com (https://semcon.com/sv/)

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/