Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Semcon

Semcon

SEMCON: Semcons styrelse föreslår vinstutdelning

11:00 / 1 June 2021 Semcon Press release

Styrelsen för Semcon AB (publ) har beslutat att föreslå en utdelning till aktieägare om 3 kronor per aktie. Förslaget kommer att läggas fram för beslut vid en extra bolagsstämma den 2 juli 2021.

Som meddelades i Semcons bokslutskommuniké för helåret 2020 avsåg styrelsen att ta upp frågan om utdelning efter utgången av maj. Vid årsstämman den 29 april 2021 beslutades därefter i enlighet med styrelsens förslag att vinstutdelning inte skulle lämnas till aktieägarna. Styrelsen har nu återigen utvärderat koncernens utveckling, inklusive koncernens finansiella resultat och ställning samt de allmänna marknadsutsikterna. Vid en sammanvägd bedömning har styrelsen beslutat att föreslå en utdelning om 3 kronor per aktie. Den föreslagna vinstutdelningen utgör 53 % av 2020 års vinst per aktie efter utspädning.

En kallelse till den extra bolagsstämman kommer att utfärdas inom kort.

 

Denna information är sådan information som Semcon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2021, kl. 11.00.
 

Semcon är ett internationellt teknikföretag som genom att förena fysiska och digitala världar skapar användarupplevelser som gör skillnad - för människor och för vår planet. Vare sig du strävar efter att uppgradera en befintlig produkt eller tjänst, uppfinna ny teknologi eller tänka helt nytt kring framtida behov, vårt fokus är alltid på mänskliga behov och beteenden. Med olika bakgrund och specialistkompetenser bidrar våra team med nya perspektiv i utvecklingen av hållbara och konkurrenskraftiga lösningar. Genom att kombinera 40 år av avancerad ingenjörskonst, strategisk innovation, digitala tjänster och produktinformationslösningar driver vi utvecklingen framåt i flera branscher. Vi är mer än 2 000 dedikerade medarbetare baserade i sju olika länder. Läs mer på semcon.com (https://semcon.com/sv/)

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/