Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Semcon

Semcon

SEMCON: Kallelse till extra bolagsstämma i Semcon AB (publ)

11:15 / 1 June 2021 Semcon Press release

Aktieägarna i Semcon AB (publ), org. nr. 556539-9549, med säte i Göteborg, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 2 juli 2021.

INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID-19

Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Det är viktigt för Semcon att ta ett samhällsansvar och bidra till att begränsa risken för smittspridning av Covid-19. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder kommer den extra bolagsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning). Någon bolagsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte äga rum. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs samma dag som extra bolagsstämman så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt. 

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Rätt att, genom förhandsröstning, delta i extra bolagsstämman har aktieägare som:
  • dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per torsdagen den 24 juni 2021, 
  • dels genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att förhandsröstningsformuläret är bolaget tillhanda senast torsdagen den 1 juli 2021.

Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer databehandlas och användas endast för extra bolagsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast måndagen den 28 juni 2021. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

FÖRHANDSRÖSTNING 

Aktieägare får utöva sin rösträtt vid den extra bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning. 

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.semcon.com (http://www.semcon.com/sv/). Förhandsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara Semcon tillhanda senast torsdagen den 1 juli 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till adress Semcon AB, att. Annika Tedenhag, 417 80 Göteborg. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till annika.tedenhag@semcon.com.Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. 

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret. 

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

I bolaget finns 18 112 534 aktier och röster. Samtliga aktier är stamaktier. Bolaget innehar per dagen för kallelsen 636 071 egna aktier. Bolaget får inte rösta för egna aktier.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad
7. Beslut om disposition av bolagets vinst samt avstämningsdag för utdelning
8. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Styrelsens föreslår styrelsens ordförande Eva Elmstedt som ordförande vid stämman.

Punkt 7 - Beslut om disposition av bolagets vinst samt avstämningsdag för utdelning

Vid årsstämman den 29 april 2021 beslutades i enlighet med styrelsens förslag att vinstutdelning inte skulle lämnas till aktieägarna. Därefter har styrelsen återigen utvärderat koncernens utveckling, inklusive koncernens finansiella resultat och ställning och de allmänna marknadsutsikterna. Vid en sammanvägd bedömning har styrelsen beslutat att föreslå en utdelning om 3 kronor per aktie. 

Utdelningens storlek kan maximalt uppgå till 54 337 602 kronor om bolaget per avstämningsdagen för utdelning inte innehar några egna aktier.

I bolaget finns per dagen för kallelse till bolagsstämma 18 112 534 aktier, varav för närvarande 636 071 aktier är icke utdelningsberättigade egna aktier. Summan av ovan föreslagen utdelning om 54 337 602 kronor kan mot denna bakgrund komma att bli lägre beroende på antalet eget innehavda aktier per avstämningsdagen för utdelning. 

Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 6 juli 2021. Om extra bolagsstämman beslutar enligt förslaget beräknas utbetalning ske genom Euroclear Sweden AB den 9 juli 2021.

Efter det senaste beslutet om värdeöverföring finns 343 933 637 kronor kvar av det enligt 17 kap 3 § första stycket aktiebolagslagen disponibla beloppet.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid extra bolagsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, eller bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska sändas per post till Semcon AB, att. Annika Tedenhag, 417 80 Göteborg, eller via e-post till annika.tedenhag@semcon.comsenast den 22 juni 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets huvudkontor och på www.semcon.com (http://www.semcon.com/sv/) senast den 25 juni 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin adress.

REDOVISNINGSHANDLINGAR OCH FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG M.M.

Kopia på den fastställda årsredovisningen med revisionsberättelse för 2020, styrelsens fullständiga förslag, styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen och styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 6 § 3 punkten aktiebolagslagen med tillhörande yttrande från revisor, finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.semcon.com (http://www.semcon.com/sv/). De hålls också tillgängliga hos bolaget på ovanstående adress och skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin adress.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

_______________________________

Styrelsen för Semcon AB (publ)
Göteborg i juni 2021.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2021, kl. 11.15.

Semcon är ett internationellt teknikföretag som genom att förena fysiska och digitala världar skapar användarupplevelser som gör skillnad - för människor och för vår planet. Vare sig du strävar efter att uppgradera en befintlig produkt eller tjänst, uppfinna ny teknologi eller tänka helt nytt kring framtida behov, vårt fokus är alltid på mänskliga behov och beteenden. Med olika bakgrund och specialistkompetenser bidrar våra team med nya perspektiv i utvecklingen av hållbara och konkurrenskraftiga lösningar. Genom att kombinera 40 år av avancerad ingenjörskonst, strategisk innovation, digitala tjänster och produktinformationslösningar driver vi utvecklingen framåt i flera branscher. Vi är mer än 2 000 dedikerade medarbetare baserade i sju olika länder. Läs mer på semcon.com (https://semcon.com/sv/)

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/