Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Semcon

Semcon

SEMCON: Beslut vid Semcons årsstämma 2021

15:30 / 29 April 2021 Semcon Press release

Semcons årsstämma hölls torsdagen den 29 april 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av COVID-19-pandemin, genomfördes årsstämman med stöd av tillfälliga lagregler enbart genom förhandsröstning, utan möjlighet att närvara personligen eller genom ombud. Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut:

Fastställande

Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar.

Disposition av bolagets vinst

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inte lämna någon vinstutdelning. 

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Styrelseledamöter

Stämman beslutade att styrelsen fortsatt ska bestå av fem stämmovalda ordinarie ledamöter utan suppleanter. Stämman omvalde Carl Backman, Eva Elmstedt, Jeanette Reuterskiöld och Karl Thedéen till styrelseledamöter. Stämman beslutade om nyval av Carsten Browall som styrelseledamot. Till ny styrelseordförande valdes Eva Elmstedt.

Revisorer

Stämman valde Ernst & Young Aktiebolag som registrerat revisionsbolag fram till slutet av nästa årsstämma.

Arvode åt styrelsen och revisorer

Stämman beslutade om att ett sammanlagt arvode om 1 785 000 kronor ska utgå till de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna varav 625 000 kronor till styrelsens ordförande och 290 000 kronor till respektive övrig stämmovald ledamot. Särskilt arvode ska inte utgå för arbete i styrelsens eventuella kommittéer/utskott. Stämman beslutade även att arvode åt revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Ändring av bolagets bolagsordning

Stämman antog ändring av bolagsordning enligt styrelsens förslag.

Styrelsens ersättningsrapport

Stämman godkände styrelsens förslag till ersättningsrapport för räkenskapsåret 2020.

Bemyndigande att emittera nya aktier

Stämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 1 811 253 stamaktier för att möjliggöra användandet av egna aktier som likvid vid förvärv. Teckningskursen ska motsvara bedömt marknadsvärde. 

Bemyndigande att förvärva och överlåta aktier

Stämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om förvärv av stamaktier över börsen inom gällande kursintervall eller genom riktat förvärvserbjudande till ägarna av stamaktier till ett pris motsvarande börskursen med tillägg av högst 20 procent för att dels förbättra bolagets kapitalstruktur eller möjliggöra användandet av stamaktier i bolaget som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet eller del därav. Förvärv av egna aktier får vid varje tillfälle ske av högst så många stamaktier att bolaget efter förvärvet innehar högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. 

Stämman bemyndigade även styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om överlåtelse av egna aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och ej över börsen, för användning som likvid vid förvärv. Överlåtelse får vid varje tillfälle ske av hela det antalet stamaktier i bolaget som bolaget innehar. Vederlaget ska motsvara bedömt marknadsvärde. 

Beslut om Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2021

Stämman beslutade att inrätta ett aktiesparprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner, "Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2021", i enlighet med styrelsens förslag. 

Sammanfattningsvis kommer cirka 25 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Semconkoncernen att erbjudas deltagande i programmet som löper under en 12-månaders period från det att programmet implementeras. Deltagande förutsätter en egen investering motsvarande ett belopp om högst 10 procent av deltagarens bruttolön för köp av stamaktier. Under förutsättning att de köpta aktierna behålls av den anställde under tre år, kommer den anställde vederlagsfritt tilldelas ett motsvarande antal aktier samt - förutsatt att vissa uppställda prestationskrav är uppfyllda - ytterligare två till fyra aktier för varje inköpt aktie.

Det befintliga innehavet av egna stamaktier som Semcon innehar bedöms kunna täcka de stamaktier som behövs för fullgörandet av förpliktelser under det Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2021 som nu beslutats. 

Stämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att vederlagsfritt överlåta högst 100 000 stamaktier till deltagarna i Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2021 enligt av styrelsen fastställda villkor. 

Protokoll från årsstämman med fullständiga beslut kommer att göras tillgängligt på bolagets webbplats, www.semcon.com (https://semcon.com/sv/investerare/bolagsstyrning/).

 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 april 2021, kl. 15.30.
 

Semcon är ett internationellt teknikföretag som genom att förena fysiska och digitala världar skapar användarupplevelser som gör skillnad - för människor och för vår planet. Vare sig du strävar efter att uppgradera en befintlig produkt eller tjänst, uppfinna ny teknologi eller tänka helt nytt kring framtida behov, vårt fokus är alltid på mänskliga behov och beteenden. Med olika bakgrund och specialistkompetenser bidrar våra team med nya perspektiv i utvecklingen av hållbara och konkurrenskraftiga lösningar. Genom att kombinera 40 år av avancerad ingenjörskonst, strategisk innovation, digitala tjänster och produktinformationslösningar driver vi utvecklingen framåt i flera branscher. Vi är mer än 1 800 dedikerade medarbetare baserade i sju olika länder. Läs mer på semcon.com (https://semcon.com/sv/)

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/