Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Rottneros

Rottneros

Rottneros AB: Rottneros delårsrapport januari-mars 2024

08:00 / 25 April 2024 Rottneros Press release

Bra leveranser men produktionsstörningar

NETTOOMSÄTTNINGEN sjönk med 8 procent till 688 (744) MSEK. Jämfört med fjärde kvartalet 2023 ökade omsättningen med 8 procent tack vare högre marknadspriser och ökad leveransvolym.

LISTPRISET för NBSK-massa var 5 procent lägre i både USD och SEK jämfört med första kvartalet 2023. Jämfört med fjärde kvartalet 2023 steg listpriset i USD med 12 procent och i SEK med 9 procent.

PRODUCERAD VOLYM uppgick till 84,3 (89,6) tusen ton, vilket är 15 procent lägre än samma kvartal 2023. En kall vinter och produktionsstörningar i Vallvik påverkade utfallet.

SÅLD VOLYM uppgick till 89,8 (82,6) tusen ton, en ökning med 9 procent.

EBIT (rörelseresultat) var 5 (149) MSEK. Jämfört med samma kvartal 2023 var massapriserna lägre medan vedkostnaden var högre. Resultatet påverkades också av lägre produktion i Vallviks Bruk.

NETTORESULTATET för kvartalet uppgick till -2 (118) MSEK. Resultat per aktie var -0,02 (0,77) SEK.

BALANSRÄKNINGEN är fortsatt stark. Soliditeten var 65 (66) procent och tillgänglig likviditet uppgick till 427 (860) MSEK. Nettokassan uppgick till 12 MSEK.

UTDELNING Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att dela ut 0,50 SEK/aktie, eller 63 procent av nettoresultatet 2023.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

VD-ORD

Det första kvartalet var utmanande produktionsmässigt i Vallviks Bruk och blev därmed en resultatmässig besvikelse. Samtidigt fortsatte produktionen i Rottneros Bruk att utvecklas starkt och CTMP-linjen noterade en ny rekordnivå för ett enskilt kvartal. Vallviks produktion tyngdes huvudsakligen av den stränga kylan i januari, men vi upplevde även vissa andra enskilda störningar under kvartalets andra halva. Genom våra systematiska arbetssätt och personalens stora engagemang har vi åtgärdat källorna till störningarna och produktionen har löpt väl under inledningen av det andra kvartalet. Massamarknaden fortsätter att stärkas med successiva prisuppgångar sedan årsskiftet.

Produktionsstörningarna i Vallviks Bruk i kombination med lägre massapriser innebar att netto-omsättningen minskade 3 procent för jämförbara enheter gentemot samma kvartal ifjol, till 688 MSEK. EBIT minskade till 5 MSEK, påverkat av ovanstående faktorer samt av ökade priser för vedråvaran.

Den svaga produktionsutvecklingen i Vallviks Bruk bedöms ha påverkat resultatet med omkring 30 MSEK. Jämfört med ifjol minskade brukets produktion med 15 procent. Rottneros Bruks produktion fortsatte samtidigt att utvecklas starkt, +13 procent, till en ny rekordnivå för CTMP-linjen. För koncernen som helhet minskade produktionen med 6 procent.

Under de närmaste 12-18 månaderna kommer vi öka takten i de löpande underhållsinvesteringarna för att säkerställa en hög och stabil produktion i våra bruk samtidigt som vi bygger för framtiden genom våra större investeringsprojekt. Dessa utgörs av den utökade CTMP-kapaciteten samt solceller med tillhörande batterilager i Rottneros Bruk och av hartskokeriet i Vallvik.

Projekten löper enligt plan med planerade uppstarter under sommaren och hösten. Därmed är vi inne i en mer intensiv fas vilket innebar att kvartalets investeringar summerades till 82 MSEK.

Fortsatt hård konkurrens om vedråvaran men våra nära leverantörsrelationer gynnar oss

Trots den fortsatt hårda konkurrensen om vedråvaran var vår råvaruförsörjning gynnsam med gott om ved- och flisråvara under kvartalet. Det är tydligt att vårt fokus på att jobba nära och långsiktigt med våra leverantörer ger resultat. Detta har stor betydelse för att hålla nere andelen som importeras från Baltikum till högre priser. Samtidigt har takten för prisuppgången på vedråvaran bromsat upp något, även om trenden fortfarande är uppåtriktad. Genom Nykvist Skogs har vi sedan några år fördjupat relationerna med ett antal sågverk. Detta har varit mycket framgångsrikt och gynnar vår tillgång till flis.

Gynnsam massamarknad med en positiv prisutveckling

Massamarknaden är inne i en positiv trend. Under kvartalet såg vi successiva prishöjningar, från
cirka 1 250 USD per ton blekt kemisk långfibrig massa vid årsskiftet till drygt 1 450 USD i mitten på april. Lagernivåerna har kommit ned samtidigt som leveranserna ökar och vi ser ett tydligt trendskifte bland våra kunder mot att de är intresserade av allt större volymer. Även priserna på kortfibermassa är på väg upp, vilket kan gynna efterfrågan och prissättningen på CTMP längre fram.

Mycket stort och växande intresse för våra klimatvänliga förpackningslösningar

Vi märker fortsatt ett mycket stort intresse för våra klimatvänliga förpackningslösningar inom Rottneros Packaging. Arbetet med vår investering i Polen tillsammans med Arctic Paper löper på med förväntad produktionsstart under det tredje kvartalet.

Våra starka finanser avgörande för koncernens långsiktiga utveckling

Vår solida balansräkning fortsätter att ge oss arbetsro att långsiktigt utveckla vår verksamhet för att skapa värde samtidigt som vi delar ut en betydande andel av vårt nettoresultat till våra aktieägare.
På vår välbesökta årsstämma i Sunne fattades beslut om en utdelning om 0,50 kr per aktie, vilket motsvarar drygt 60 procent av vinsten per aktie under 2023. Samtidigt var soliditeten vid kvartals-skiftet robusta 65 procent och den tillgängliga likviditeten 427 MSEK.

Avslutningsvis vill jag varmt tacka alla kollegor för deras helhjärtade engagemang, inte minst när vi möter tuffa utmaningar. Jag vill även tacka våra kunder, leverantörer, ägare och styrelsen för ett nära och gott samarbete.

Lennart Eberleh

Vd och koncernchef

(för fullständig rapport, se bifogade fil)

Denna information är sådan information som Rottneros AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den25 april 2024 klockan 08.00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid avvikelser mellan de två ska den svenska versionen gälla.

Påminnelse;
Inbjudan till Rottneros presentation
av delårsrapport Q1 2024

Alla deltagare kan följa presentationen via länken kl 12.00 den 25 april:

Rottneros - Q1 Presentation 2024 - Finwire (https://www.finwire.tv/webcast/rottneros/q1-2024/)

Presentationen kommer att hållas på engelska. Frågor kan ställas på svenska eller engelska via länken i förväg eller under presentationen.
Det går även att se presentationen i efterhand via Rottneros Youtubekanal (https://www.youtube.com/channel/UC6CtTPRKSahFikiBnkqq5BQ) eller
webbplats: Rapporter & presentationer | Rottneros (https://www.rottneros.com/sv/investerare/rapporter-presentationer/)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef, Rottneros AB,
+46 (0)270 622 65, lennart.eberleh@rottneros.com

Monica Pasanen, CFO, Rottneros AB,
+46 (0) 270 622 70, monica.pasanen@rottneros.com

Rottneros är en fristående producent av marknadsmassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB,
börsnoterat på Nasdaq Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av marknadsmassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg, råvaru-anskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland och skogsaktören Nykvist Skogs AB. Koncernen omsätter cirka 2,7 miljarder kronor och har cirka 290 anställda.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/