Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Rottneros

Rottneros

Rottneros AB: Kommuniké från årsstämma i Rottneros

16:30 / 20 March 2024 Rottneros Press release

Vid årsstämma i Rottneros AB (publ) ("Rottneros" eller "Bolaget") idag den 20 mars 2024 beslutades bland annat följande.

Fastställande av räkenskaperna för 2023 och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen för 2023 intagna resultat-räkningarna för Bolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31 december 2023 för Bolaget och koncernen. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att av till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 487 072 163 kronor disponeras på så sätt att ett sammanlagt belopp om 76 285 963 kronor, motsvarande 0,50 kronor per utdelningsberättigad aktie utdelas till aktieägarna och att i ny räkning balanseras 410 786 201 kronor.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara sex, utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag, utan revisorssuppleanter.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Per Lundeen, Roger Mattsson, Julia Onstad, Conny Mossberg, Johanna Svanberg och Magnus Wikström så som ordinarie styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Per Lundeen omvaldes till styrelseordförande.

Till Bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma och det noterades att den auktoriserade revisorn Bo Karlsson kommer att agera huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag och för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att styrelsearvodet till icke anställda ledamöter ska utgå med

636 000 kronor till styrelsens ordförande och med 318 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, med 22 000 kronor per ledamot i revisionsutskottet och med 22 000 kronor per ledamot i ersättningsutskottet. Till arbetstagarrepresentanterna ska utgå ett inläsningsarvode om 32 000 kronor per person.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag och tillägg från aktieägare, om att principerna för utseende av valberedningen så som fastställdes vid årsstämman 2018 och som beskrivits i kallelsen ska vara oförändrade med det tillägg att principerna innehåller att valberedningen ska verka för en jämn könsfördelning i styrelsen.

Godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att godkänna den framlagda ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2023.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och styrelseledamöter
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och styrelseledamöter. Riktlinjerna innebär i korthet att ersättningar inom Rottneros ska vara baserade på principer om prestation, konkurrenskraft och skälighet. Ersättning till ledande befattningshavare ska kunna bestå av fast ersättning, rörlig ersättning, aktie- och aktiekursbaserade incitamentsprogram, pension samt övriga förmåner.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef, Rottneros AB,
+46 (0)270 622 65, lennart.eberleh@rottneros.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2024, kl. 16.30.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/