Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Qlosr

Qlosr

Qlosr Group AB (publ) erhåller tilldelningsbeslut med Kristinehamns kommun avseende avtal om Klienter och tillhörande tjänster

15:13 / 2 February 2023 Qlosr Press release

Kristinehamns kommun har genomfört en offentlig upphandling (LOU) avseende tjänster för IT-arbetsplats, skoldatorer och tillhörande konfigurationstjänster. Upphandlingen gäller Kristinehamns kommun, där även Storfors kommun har fullmakt att avropa tjänsterna. Qlosr Group AB (publ) nedan kallat (“Qlosr Group” eller “Bolaget”) har erhållit tilldelningsbeslut om att teckna avtal med Kristinehamns kommun avseende samtliga upphandlade tjänsteområden. Det totala värdet uppgår till cirka 40 MSEK enligt Kristinehamns kommun och avtalstiden är två (2) år från avtalsstart, med möjlighet till förlängning. Maximal avtalstid är fyra (4) år.

Från det att Kristinehamns kommun meddelat anbudsgivarna tilldelningsbeslutet, inträder en avtalsspärr då avtal inte får tecknas. Avtalsspärren löper i tio (10) dagar från det att underrättelse om tilldelning skickades ut till samtliga anbudsgivare. Tilldelningsbeslutet utgör inte en accept i avtalsrättslig mening. Accept uppstår först när avtal undertecknats av båda parter skriftligen.

Upphandlingen omfattar IT-arbetsplatser, skoldatorer och tillhörande konfigurationstjänster. Resultatet blir en livscykelhanterad tjänst med hårdvara och support från installation och leverans till återtag och miljöåtervinning baserat på PC och Chromebook.

Utöver ett konkurrenskraftigt pris lades stor vikt i anbudsutvärderingen på mjuka faktorer som närhet till kund, lokal arbetsledning, ansvar, proaktivitet, kommunikation och förväntansstyrning.

Tilldelningsbeslutet från Kristinehamns kommun bekräftar återigen att vår strategi gällande fortsatt tillväxt hos förvärvade lokala bolag fungerar som planerat. Med våra samlade resurser i koncernen och med lokal närvaro i regionen kommer vi att leverera efterfrågade tjänster på ett strukturerat och effektivt sätt med en hög kundnöjdhet, säger Jonas Norberg CEO, Qlosr Group

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Norberg, Group CEO, Qlosr Group AB (publ.)

+46(0)70-9794644

jonas.norberg@qlosr.se

www.qlosr.se

Om Qlosr Group AB (publ)
Qlosr Group AB (publ) är en helhetsleverantör av IT-lösningar vilket omfattar försäljning och leverans av paketerade prenumerationstjänster. Största delen av verksamheten bedrivs på den nordiska marknaden och består av paketerade IT-tjänster inom arbetsplats, nätverk och serverdrift. Bolagets tre primära målgrupper utgörs av små- och medelstora företag, offentlig sektor samt den privata skolsektorn med fokus på större nationella skolkoncerner. Qlosr Groups aktie (QLOSR B) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser: certifiedadviser@penser.se, 08-463 83 00.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/