Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Kallelse till årsstämma i Probi AB (publ)

08:00 / 26 March 2024 Probi Press release

Aktieägarna i Probi AB (publ), org. nr. 556417-7540, kallas härmed till årsstämma den 7 maj 2024 kl. 15.00 på Elite Hotel, Ideon Gateway, Scheelevägen 27, Lund.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Probis bolagsordning.

Rätt att delta, anmälan om deltagande och poströstning
Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen eller som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 26 april 2024, och ska

i. vid deltagande i stämmolokalen: anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 30 april 2024.

Anmälan om deltagande görs skriftligen med post till Probi AB (publ), "Årsstämma 2024", Att: Anna Fallenius, Ideongatan 1A, 223 70 Lund, via e-post till bolagsstamma@probi.comeller per telefon 046-286 89 29. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid årsstämman.

ii. vid utövande av rösträtt genom poströstning: anmäla detta genom att avge sin poströst till bolaget senast den 30 april 2024, så att poströsten är Probi tillhanda senast den dagen.

    För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.probi.com. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Probi AB (publ), "Årsstämma 2024", Att: Anna Fallenius, Ideongatan 1A, 223 70 Lund eller med e-post till bolagsstamma@probi.com.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt (i) ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.probi.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. Fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör skickas till bolaget under ovanstående adress i samband med anmälan om deltagande eller, i förekommande fall, poströstning.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 26 april 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 30 april 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Verkställande direktörens anförande
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat­räkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag
11. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter
14. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
15. Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningens förslag:

15.
a. Jean-Yves Parisot (omval)
b. Jörn Andreas (omval)
c. Charlotte Hansson (omval)
d. Malin Ruijsenaars (omval)
e. Stephanie Blum Sperisen (nyval)
f. Jean-Yves Parisot, som styrelseordförande (omval)

16. Val av revisor
17. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18. Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
19. Stämmans avslutande

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)
Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av bolaget baserad på bolagsstämmoaktieboken framtagen av Euroclear Sweden AB, anmälda aktieägare som är närvarande i stämmolokalen samt mottagna poströster.

Disposition av resultat (punkt 10)
Styrelsen föreslår utdelning uppgående till 1,30 kronor per aktie. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit den 10 maj 2024. Beslutar stämman enligt styrelsens förslag, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 15 maj 2024.

Styrelse m m (punkterna 2, 13 - 16)
Bolagets valberedning, vilken bestått av Heinz-Jürgen Bertram (representerande Symrise), Marianne Flink (representerande Fjärde AP-fonden), Lotta Sjöberg (representerande Handelsbanken fonder) och Bengt Jeppsson (representerande de mindre aktieägarna), har lämnat följande förslag:

Ordförande vid stämman: Advokat Madeleine Rydberger, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

Antalet styrelseledamöter: Fem styrelseledamöter och inga suppleanter.

Styrelsearvode: Styrelsens ordförande ska erhålla 540 000 kronor (540 000 kronor) och var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna ska erhålla 270 000 kronor (270 000 kronor). Ersättning för utskottsarbete föreslås utgå enligt följande: Ordföranden för revisionsutskottet ska erhålla 120 000 kronor (120 000 kronor) och annan ledamot i revisionsutskottet 50 000 kronor (50 000 kronor) samt ordföranden för ersättningsutskottet 30 000 kronor (30 000 kronor) och annan ledamot i ersättningsutskottet 20 000 kronor (20 000 kronor).

Styrelseledamöter: Omval av Jean-Yves Parisot, Jörn Andreas, Charlotte Hansson och Malin Ruijsenaars. Nyval av Stephanie Blum Sperisen.

Styrelseordförande: Omval av Jean-Yves Parisot.

Information om de för omval föreslagna ledamöterna finns i bolagets årsredovisning för 2023. För ytterligare information om styrelseledamot föreslagen för nyval, Stephanie Blum Sperisen, se nedan. Valberedningens motiverade yttrande finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.probi.com.

Stephanie Blum Sperisen (född 1959) har en doktorsexamen i biokemi och farmakologi, J.W. von Goethe University, Frankfurt a.Main, Tyskland samt därtill forskarutbildning med inriktning mot immunologi vid Ludwig Institute of Cancer Research, Lausanne. Hon bedriver sedan 2024 egen konsultverksamhet och har mellan 2003 och 2024 innehaft olika ledarroller inom Nestlé R&D för att driva evidensbaserade innovativa lösningar för konsument- och hälsovårdsprodukter och dessförinnan har hon varit klinisk forskningsledare inom onko-immunologi, Lausanne University. Stephanie är ledamot av det internationella sakkunnigrådet (eng. International Advisory Board) för HEC (Haute Ecole de Commerce) vid universitetet i Lausanne och har därutöver inga andra pågående styrelseuppdrag. Stephanie innehar inga aktier i Probi och är, enligt valberedningen, att anse som oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som bolagets större aktieägare.

Revisorer: I enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för en mandatperiod om ett år, med auktoriserade revisorn Peter Gunnarsson som huvudansvarig revisor.

Revisionsarvode: Enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 17)

Tillämpningsområde
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar i enlighet med nedanstående förslag angående riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till de personer som ingår i Probis koncernledning, nedan gemensamt kallade "ledande befattningshavare".

Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2024. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av stämman.

Om en styrelseledamot utför uppdrag för bolaget som inte är styrelseuppdrag, utgår kontant ersättning som ska vara marknadsmässig med hänsyn taget till uppdragets art och arbetsinsats. Sådan ersättning beslutas av styrelsen (eller av bolagsstämman om så följer av lag).

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Probi är en komplett, integrerad probiotikakoncern med verksamhet över stora delar av världen. Probis vision är att vara den innovativa forskningsdrivna ledaren inom probiotika, med en ambition att förbättra människors välbefinnande över hela världen. Probis mission är att erbjuda probiotiska produkter av hög kvalitet, underbyggda av vetenskap, odlade med omsorg och levererade i attraktiva format.

Probis strategi är att uppnå hållbar och lönsam tillväxt genom att sträva efter att vara framstående inom fyra viktiga fokusområden. Dessa fokusområden är:
  • Affärsmässighet och kunden i centrum
Fokus ligger på att förbättra våra kunders upplevelse och öka vår interna förståelse för våra kunder samt att utöka vår globala bas av nyckelkunder och stärka vår position för våra vetenskapsbaserade produkter, med fokus på Tier 1-marknader.
  • Pionjärer inom vetenskap och innovation
Vi ska fortsatt vara ledande inom probiotika genom att säkerställa en kontinuerlig takt av marknadsrelevanta innovationer, genom att öka snabbheten till marknaden och genom att kontinuerligt utöka vårt utbud av kliniskt dokumenterade probiotikaprodukter. Vi ska också på vetenskaplig grund utvärdera fördelar och tillväxtpotential av andra biotika.
  • Differentierade produkter av hög kvalitet

Detta fokusområde avser vår konkurrensfördel att leverera produkter genom hela värdekedjan, från koncentrerade probiotiska ingredienser till färdiga konsumentprodukter. Vi ska fokusera på långsiktig förbättring av bruttomarginalerna genom att optimera våra interna tillverkningsprocesser och genom att effektivisera leveranskedjan kommer vi därtill att leverera en bättre kundupplevelse. Behovet av nya produktionsmöjligheter, kontraktstillverkning i tillväxtregioner och optimering av tillverkningsavtrycket ska tillgodoses i takt med att affärsmöjligheter uppstår.

Alla tre fokusområden ovan kommer att stärkas genom utnyttjande av strategiska externa samarbeten, internationella forskningssamarbeten och/eller förvärv inom relevanta hälsoområden, geografiska områden och segment.
  • Medarbetare med ett gemensamt syfte och mål för probiotika

Vi strävar efter att ha en sund och välmående organisation som drivs av vårt gemensamma syfte och mål; att tillhandahålla probiotika för ett hälsosammare liv och en hälsosammare planet.

Nyckeln till ett framgångsrikt genomförande av strategin är engagerade och hängivna medarbetare som arbetar systematiskt och strategiskt.

Dessa riktlinjer förväntas bidra till genomförandet av strategin, inklusive Probis långsiktiga intressen och hållbarhet, genom att de möjliggör för Probi att kunna erbjuda en marknadsmässig och konkurrenskraftig totalkompensation i syfte att rekrytera och behålla ledande befattningshavare samt genom att de underlättar för ledande befattningshavare att fullgöra sina arbetsuppgifter.

Principer för olika typer av ersättning m.m.
Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och får bestå av fast kontantlön (grundlön), rörlig kontantlön (bonus), pension och övriga förmåner, samt ytterligare kontant rörlig ersättning vid vissa extraordinära omständigheter. Bolagsstämman kan därutöver - och oberoende av dessa riktlinjer - besluta om exempelvis långsiktiga aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

Fast kontantlön
Den fasta kontantlönen (grundlönen) ska beakta den anställdes potential, ansvarsområden och erfarenhet.

Rörlig kontantlön
Årlig rörlig ersättning
Den årliga rörliga kontantlönen för VD får uppgå till högst 60 % av den fasta årslönen och för övriga ledande befattningshavare får den årliga rörliga kontantlönen uppgå till högst 50 % av den fasta årslönen. För ledande befattningshavare anställda i den amerikanska organisationen får årlig rörlig kontantlön uppgå till högst 100 % av den fasta årslönen. Årlig rörlig kontantlön ska vara beroende av den ledande befattningshavarens uppfyllelse av förutbestämda kvantitativa och kvalitativa mål. Målen kan vara finansiella genom att exempelvis relatera till resultat eller nettoomsättning och icke-finansiella genom att exempelvis relatera till hur individen bidrar till Probis mångfaldsarbete samt upprätthållandet och byggandet av Probis kultur. Målen ska bland annat syfta till att säkerställa ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling, varigenom de förväntas bidra till uppfyllandet av Probis affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet. Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av årlig rörlig kontantlön ska mätas årligen.

Rörlig långsiktig kontant bonus (LTI-bonus)
Utöver fast kontantlön och årlig rörlig kontantersättning kan ledande befattningshavare varje år erhålla en rörlig långsiktig kontantbonus (LTI-bonus). LTI-bonusen ska belöna mål kopplade till nettoomsättning och EBITDA över en period om tre räkenskapsår. LTI-program ska implementeras årligen under det första kvartalet och ska omfatta en intjänandeperiod om tre räkenskapsår, varav respektive räkenskapsår ska motsvara ett prestationsår; år 1, år 2 och år 3. LTI-bonusen ska för VD uppgå till högst 50 % av grundlönen under det första prestationsåret, medan den för andra ledande befattningshavare ska uppgå till högst 40 % av grundlönen under det första prestationsåret (tilldelningsbeloppet). Styrelsen ska fastställa bonusmål för nettoomsättning och EBITDA för varje prestationsår, varvid år 1 ska viktas 20 % av tilldelningsbeloppet, år 2 ska viktas 30 % av tilldelningsbeloppet och år 3 ska viktas 50 % av tilldelningsbeloppet. Om nettoomsättningen under ett prestationsår uppgår till minst 95 % av bonusmålet, ska en bonus mellan cirka 30-55 % av prestationsårets viktning intjänas, beroende på hur mycket målet har överträffats. Om bonusmålet för EBITDA överträffas under ett prestationsår ska en bonus mellan cirka 34-45 % av prestationsårets viktning intjänas, beroende på hur mycket målet har överträffats. Den totala LTI-bonusen som intjänats under LTI-programmets löptid ska utbetalas under det första kvartalet året efter LTI-programmets löptid, förutsatt att medarbetaren fortsatt är anställd och inte har avslutat sin anställning (med förbehåll för sedvanliga undantag). Om anställningen avslutas på grund av arbetsbrist ska bonus som intjänats vid tidpunkten för uppsägningen utbetalas pro rata i förhållande till det aktuella prestationsåret

Fastställande av utfall för rörlig kontantlön m.m.
Inför varje årlig mätperiod för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantlön ska styrelsen, baserat på ersättningsutskottets förslag, fastställa vilka kriterier som bedöms relevanta för den kommande mätperioden. När mätperioden har avslutats ska det fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Styrelsen ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig kontantlön till VD. Såvitt avser rörlig kontantlön till övriga ledande befattningshavare ansvarar VD och styrelsens ordförande tillsammans för bedömningen. Bedömningar avseende huruvida finansiella mål har uppnåtts ska baseras på fastställt finansiellt underlag för aktuell period.

Rörlig kontantlön kan utbetalas efter avslutad mätperiod eller vara föremål för uppskjuten utbetalning. Styrelsen ska ha möjlighet att enligt lag eller avtal och med de begränsningar som må följa därav helt eller delvis återkräva rörlig kontantlön som utbetalats på felaktiga grunder.

Ytterligare kontant rörlig ersättning
Ytterligare kontant rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 30 % av den fasta årslönen samt ej utges mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen.

Pension
För ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara avgiftsbaserade. Rörlig kontantlön ska vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för avgiftsbaserad pension ska följa ITP1-planen och uppgå till högst 4,5 % av den pensionsgrundande inkomsten upp till 7,5 inkomstbasbelopp, och högst 30 % på överstigande lönedelar upp till 30 inkomstbasbelopp. Därutöver kan, enligt tillämpliga kollektivavtal, en del av ledande befattningshavares pensionsgrundande inkomst avsättas som en komplettering till den ledande befattningshavarens avtalspension (deltidspensionspremie).

Övriga förmåner
Övriga förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån, och ska kunna utgå i den utsträckning detta bedöms vara marknadsmässigt för ledande befattningshavare i motsvarande positioner på den arbetsmarknad där befattningshavaren är verksam. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 % av den fasta årslönen.

Upphörande av anställning
Ledande befattningshavare ska vara anställda tills vidare. Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader för VD och högst nio månader för övriga ledande befattningshavare. Fast grundlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta grundlönen för tolv månader. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag. Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare befattningshavaren inte erhåller avgångsvederlag. Ersättningen ska uppgå till högst 60 % av den fasta grundlönen vid tidpunkten för uppsägningen, om inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser, och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst tolv månader efter anställningens upphörande.

Lön och anställningsvillkor för anställda
Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa riktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna
Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av stämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för ledande befattningshavare, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte VD eller övriga ledande befattningshavare i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna
Styrelsen ska äga rätt att frångå riktlinjerna om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Probis långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Probis ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Beskrivning av betydande förändringar av riktlinjerna och aktieägarnas synpunkter
I förhållande till nuvarande riktlinjer beslutade av årsstämman 2020 innebär förslaget till årsstämman 2024 en ny struktur för en treårig rörlig långsiktig kontant bonus till ledande befattningshavare relaterad till mål avseende nettoomsättning och EBITDA. Därutöver har beskrivningen av ITP1 justerats för att anpassas till det nya inkomsttaket för pensionsgrundande inkomst om 30 inkomstbasbelopp. Styrelsen har inte erhållit några synpunkter från aktieägarna på riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkt 18)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till sammanlagt 1 165 000 aktier. Styrelsen ska därvid äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt liksom att betalning ska ske kontant eller genom kvittning eller apport. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen fastställas på marknadsmässigt sätt.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera företagsförvärv med egna aktier.

Bemyndigandet motsvarar cirka 10 % av aktiekapitalet och röstetalet.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag samt övriga handlingar som ska vara tillgängliga för aktieägare enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.probi.com senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna skickas också kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress. Information om dem som föreslås till Probis styrelse och om föreslagen revisor samt valberedningens motiverade yttrande m.m. finns på bolagets hemsida www.probi.com.

Frågerätt
Aktieägare har, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt att vid årsstämman begära upplysningar från styrelse och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Aktier och röster
I Probi finns totalt 11 394 125 aktier, motsvarande lika många röster. Probi innehar inte några egna aktier.

Behandling av personuppgifter
För information om behandling av personuppgifter, se

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Lund i mars 2024

Styrelsen för Probi AB (publ)

För mer information, kontakta:

Per Lindblad, CFO, Probi
Tel +46 46 286 89 41, e-post: per.lindblad@probi.com

Om Probi
Probi[®] är en global koncern som uteslutande fokuserar på forskning, tillverkning och leverans av probiotika i kosttillskott och livsmedel. Bolaget är experter på att hantera levande bakterier från forskning genom alla steg i tillverkningsprocessen och är dedikerade att göra de hälsofrämjande fördelarna med probiotika tillgängliga för människor i hela världen. Sedan bolaget grundades 1991 vid Lunds universitet i Sverige, har Probi utvidgat sin verksamhet till mer än 40 marknader och innehar mer än 400 patent över hela världen. Probi omsatte 628 MSEK under 2023. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid-cap och hade cirka 3 400 aktieägare den 31 december 2023.

Show as PDF

Show original from Aktietorget

Aktietorget

This information was distributed by Aktietorget http://www.aktietorget.se/