Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probi: Q4 2023: Händelserikt avslut på ett år av förändring

08:00 / 26 January 2024 Probi Press release

Viktiga händelser under fjärde kvartalet
 • Nettoomsättningen ökade med 8 % (6 % valutajusterat) till 156 MSEK (144).
 • EBITDA-marginalen uppgick till 12 % (11) eller 15 % justerat för jämförelsestörande poster.
 • Probi lanserade Probi[®] Sensia, ett helt nytt produktkoncept inom mental hälsa.
 • Probi lanserade två nya vetenskapligt bevisade synbiotiska koncept tillsammans med Clasado Biosciences på Supply Side West i Las Vegas.
 • Per Lindblad utsågs till CFO den första november.
 • Bolagets styrelse föreslår en utdelning om 14,8 MSEK, motsvarande 1,30 SEK per aktie, för räkenskapsåret 2023.
Viktiga händelser under helåret 2023
 • Anita Johansen utsågs till VD.
 • Probi etablerade en egen marknadsorganisation och tog över distributionen och försäljningen av Probi[®]-varumärket i Sverige. Probi expanderade även till Norge.
 • Probi stärkte sin position i Nordamerika genom att ta över all distribution av
 • BLIS K12™ och BLIS M18™ i USA och Kanada.
 • Probi lanserade den sporformande probiotikan Weizmannia coagulans GX-1, en stam med hög stabilitet som lämpar sig för dryckes- och godisliknande format.
 • Probi publicerade resultaten från en tredje klinisk studie om HEAL9™ inom "gut-brain"-området.
 • Probi beviljades 23 nya patent under 2023.

 

VD kommenterar

Ett år av handlingskraft och förändring

Nu när jag avslutat mitt första år som vd för Probi kan vi konstatera att 2023 präglades av såväl utmaningar som betydande framsteg. Jag är särskilt stolt över lanseringen av vårt nya koncept Probi[® ]Sensia, samt partnerskapet med Clasado Biosciences kring synbiotika, vilka båda utgör historiska milstolpar för Probi.

Som helhet var 2023 ett utmanande år med ett svagt marknadsläge, inte minst i Nordamerika. Vår försäljning uppgick till 628 MSEK, motsvarande en ökning om 1,5 % jämfört med föregående år (-2 % valutajusterat). Under det andra halvåret noterades en stabilisering av marknaden och i fjärde kvartalet uppgick försäljningen till 156 MSEK, vilket är en ökning om 8,4 % jämfört med motsvarande period förra året (9,1 % valutajusterat). För de enskilda regionerna blev helårsresultatet i Nordamerika i linje med föregående år. I EMEA minskade försäljningen, primärt som en effekt av att vissa av våra B2B-kunder reducerade sina säkerhetslager. APAC uppvisade en fortsatt stark utveckling under året med en tillväxt om 26 % och vi ser fortsatt tillväxtpotential framåt.

Probis EBITDA-marginal för helåret var 17,1 %. Justerat för jämförelsestörande poster blev lönsamheten 20,4 %. Den lägre marginalen beror primärt på det pågående optimeringsprogrammet inom bolagets produktions-verksamhet, där det uppstått tillfälliga kostnader för att hantera oönskad ineffektivitet och säkerställa långsiktiga förbättringar. Programmet fortskrider, och vi är övertygade om att detta är en väl värd investering som gradvis kommer att bidra till ökad lönsamhet över tid.

Fjärde kvartalet präglades i stor utsträckning av "Probi Reinforced", vår nya strategiska inriktning tillsammans med reviderade finansiella mål för 2024-2028. Över lag har vi investerat mycket tid och energi på att förstärka vår strategi och organisatoriska förmåga inför de kommande åren. Dessa initiativ förväntas börja visa effekt från och med 2025 där 2024 kommer att vara ett övergångsår.

Vad gäller kommersialisering gjordes flera betydande framsteg under fjärde kvartalet. Bland annat anordnade vi en workshop under två dagar i Thailand för kunder och partners i APAC. Därutöver deltog vi under oktober i den ledande utställningen för kosttillskott; Supply Side West i Las Vegas. Vid båda eventen lanserade bolaget nya innovationer som underbygger vår position som pionjärer inom probiotika.

Vi lanserade Probi[®] Sensia, ett helt nytt koncept inom mental hälsa, som är baserat på en stark kliniskt bevisad effekt. Vi lanserade också två nya synbiotiska koncept i samarbete med Clasado Biosciences, där vi kombinerar deras vetenskapligt bevisade prebiotika med Probi Defendum[®] och Probi Digestis[®], två av våra mest studerade probiotiska koncept. Dessa nya lanseringar utgör stora milstolpar för bolaget och har betydande kommersiell potential. Den initiala responsen från våra kunder har varit mycket positiv. Försäljningscyklerna för att implementera nya ingredienser i våra kunders varumärken är dock relativt långa och vi kommer att fortsätta understödja dessa nyckellanseringar med aktiviteter under hela 2024.

Vidare genomfördes flera förändringar för att stärka organisationen under året. Under fjärde kvartalet förstärkte vi ledningsgruppen med CFO Per Lindblad. Han har en mycket relevant bakgrund inom finans och affärsutveckling från vårt industrisegment och hans kunskap kommer att spela en viktig roll i bolagets fortsatta utveckling.

Sammantaget har vi lagt en stark grund och förberett organisationen för accelererad tillväxt under de kommande åren. Vårt fokus står fast vid innovation, kundfokus och att uppvisa stark affärsmässighet i den fortsatta resan. Nu när vi går in i ett nytt kapitel känner jag mig optimistisk och ser fram emot att fortsätta utmana gränser och vara en drivande kraft på marknaden för probiotika, med effektiva lösningar som förbättrar människors hälsa.

Anita Johansen
VD

Inbjudan till telefonkonferens
Probis bokslutskommuniké 2023 offentliggjordes den 26 januari 2024 klockan 8.00. Samma dag klockan 10.00 hålls en telefonkonferens med Anita Johansen, VD och Per Lindblad, CFO, som presenterar rapporten. Telefonkonferensen nås via länken https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=50047274. The presentation is available at www.probi.com and www.financialhearings.com.

Kontakt
Anita Johansen, VD, Telefon: +46 (0)46 286 89 48, E-mail: anita.johansen@probi.com
Per Lindblad, CFO, Telefon: +46 (0)46 286 89 41, E-mail: per.lindblad@probi.com
 

Denna information är sådan information som Probi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VDs och CFOs försorg, för offentliggörande den 26 januari, 2024 kl. 08:00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/