Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probi: Q4 2022: Fjärde kvartalet påverkat av engångsposter

08:00 / 27 January 2023 Probi Press release

Viktiga händelser under fjärde kvartalet
 • Nettoomsättningen minskade med 15 % (-27 % valutajusterat) till 144 MSEK (170) i Q4. Snöstorm i USA försenade leveranser motsvarade 18 MSEK i nettoomsättning.
 • EBITDA-marginalen uppgick till 11 % (32) i Q4. Justerat för de försenade leveranserna och kostnader av engångskaraktär uppgick EBITDA-marginalen till 24 %.
 • Distributionen i Sverige av det egna varumärket Probi[®] tas över från den förste april 2023.
 • Utköp av rättighet till stam från amerikanska samarbetspartners för snabbare kommersialisering av sporer.
 • Styrelsen utsåg Anita Johansen till tillförordnad VD. Ny rekrytering pågår.
Viktiga händelser under helåret 2022
 • Nettoomsättningen minskade med 6 % (-17 % valutajusterat) till 618 MSEK (658).
 • EBITDA-marginalen uppgick till 22 % (28).
 • Teknologisk överföring av Blis produkter påbörjad med första kommersiella produktionsbatchen av BLIS K12.
 • Ny produkt framtagen inom skincare baserad på biprodukt från produktionsprocess, vilken bidrar till minskade miljökostnader och miljöbelastning.
 • Pilotstudie med 132 deltagare inom Gut-Brain avslutad.
 • Styrelsen föreslår att årsstämman 2023 beslutar om en utdelning om 1,30 SEK (1,30) per aktie motsvarande 14,8 MSEK (14,8) för räkenskapsåret 2022.

VD kommenterar

Viktiga åtgärder för ökad tillväxt och lönsamhet

Mina första 50 dagar som tillförordnad VD för Probi har varit intensiva. Probi är ett fantastiskt bolag med stor potential och jag är mycket hedrad att ha fått förtroendet att leda detta bolag. Samtidigt har vi flera utmaningar att hantera, både i vår egen verksamhet och på marknaden.

Vi stänger 2022 och konstaterar att det varit ett synnerligen turbulent år i omvärlden, vilket givetvis även satt spår i vår verksamhet. Omsättningen landade på 618 MSEK, en minskning mot föregående år med 6 %. Valutajusterat var minskningen 17 %. Det sista kvartalet påverkades negativt av den snöstorm som lamslog delar av USA i slutet av december, vilket innebar att vi fick skjuta upp några större leveranser motsvarande ett värde om 18 MSEK till 2023. Omsättningen i det fjärde kvartalet uppgick till 144 MSEK, vilket var 15 % lägre än föregående år.

I fjärde kvartalet hade vi engångskostnader om ca 12 MSEK, där 8 MSEK var personalrelaterade och resterande avsåg kostnader för affärsutveckling. Den rapporterade EBITDA-marginalen för helåret uppgick till 22 % men justerat för engångskostnader och de försenade ordrarna uppgick EBITDA-marginalen till ca 25 %.

Både Americas och EMEA har utvecklats svagt under 2022. Viss förklaring finns hos enskilda kunder men samtidigt är marknadssentimentet mer försiktigt i båda regionerna kopplat till den makroekonomiska utvecklingen. Vi bedömer att det även under 2023 kommer fortsätta att finnas en viss försiktighet i marknaden.

För region APAC har utvecklingen 2022 varit positiv med en intäktsökning på 10 %. I regionen är det framförallt i Kina som vi har växt trots de covidrestriktioner som funnits under året. I takt med att dessa nu släpps ser vi möjligheter att öka aktiviteterna förutsatt att inte smittspridningen skapar nya hinder.

Under ett par år har vi gjort stora investeringar i vår tillverkningsanläggning i Redmond. Samtidigt som vi gjort stora framsteg har vi under hösten konkluderat att ytterligare förbättringar och investeringar krävs för att optimera vår tillverkningsprocess. Ett av mina viktigaste prioriteringsområden under 2023 kommer vara att fortsätta att förbättra produktionen och dra nytta av våra investeringar i vår tillverkningsanläggning.

Pandemin har inneburit utmaningar för oss att driva kliniska studier. Därför är det extra roligt att vi i slutet av året avslutade en pilotstudie inom Gut-Brain. Detta är ett brett hälsoområde med stor potential inom flera spännande nischer. Vi förbereder nu publicering av studien och för produktlansering under 2023.

Under 2023 kommer vi även att lansera en helt ny produktkategori - sporer. Vi köpte i slutet av året rättigheten till stammen från våra samarbetspartners, vilket innebär att vi kan driva produktutveckling och kommersialisering väsentligt snabbare. Sporer är ett område med stor kommersiell potential bland annat i USA.

Vi är givetvis inte nöjda med tillväxten och lönsamheten under 2022 och har initierat ett antal åtgärder för att vända utvecklingen. Mina främsta prioriteringar 2023 kommer att vara att säkerställa produktionskapacitet, öka tillväxt och därmed lönsamhet, se till att vi har rätt resurser på rätt ställen och att vi lyckas med våra nya produktlanseringar som kommer bidra till långsiktig tillväxt.

Anita Johansen
Tillförordnad VD

Inbjudan till telefonkonferens
Probis bokslutskommuniké 2022 offentliggjordes den 27 januari 2023 klockan 8.00. Samma dag klockan 10.00 hålls en telefonkonferens med Anita Johansen, Tillförordnad VD och Henrik Lundkvist, CFO, som presenterar rapporten. Telefonkonferensen nås via länken https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5004780. Presentationen finns tillgänglig på www.probi.com och www.financialhearings.com.

Kontakt
Anita Johansen, Tillförordnad VD, Telefon: +46 (0)46 286 89 48, E-mail: anita.johansen@probi.com
Henrik Lundkvist, CFO, telefon: +46 (0)46 286 89 41, E-mail: henrik.lundkvist@probi.com

Denna information är sådan information som Probi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VDs och CFOs försorg, för offentliggörande den 27 januari 2023 kl. 08.00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/