Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probi: Q2 2022: Stabilt kvartal med valutadriven tillväxt

08:00 / 15 July 2022 Probi Press release

Viktiga händelser under andra kvartalet
  • Nettoomsättningen ökade med 10 % (-1 % valutajusterat) till 175 MSEK (158) i Q2 och uppgick till 329 MSEK (329) avseende H1 vilket var i nivå med föregående år (-9 % valutajusterat).
  • EBITDA-marginalen uppgick till 26 % (25) i Q2 och 26 % (26) i H1.
  • Stabil utveckling i alla regioner, starkaste kvartalet sedan 2020 i APAC.
  • Ökade satsningar på försäljningsaktiviteter och uppbyggnad av försäljningsorganisation i region Americas.
  • Ny produkt inom skincare baserad på biprodukt från produktionsprocess, vilken bidrar till minskade miljökostnader och miljöbelastning.

VD kommenterar

Vi fortsätter investera i framtida tillväxt

Tillväxten i andra kvartalet uppgick till 10 % drivet av en gynnsam valutakursutveckling. Rensat för valutaeffekter låg vår försäljning ungefär i nivå med föregående år. Då Probi under flera kvartal rapporterat negativ försäljningstillväxt är detta ett viktigt steg på vår väg tillbaka att visa tillväxt som bolag.

Vår EBITDA-marginal uppgick till 26 % vilket var något lägre än vårt finansiella mål. Vi har under detta år aktivt satsat på att utveckla vår produktpipeline samt byggt ut vår försäljningsorganisation i region Americas, vilket tillsammans med en markant högre aktivitetsnivå i kundinteraktioner på samtliga marknader drivit kostnader. Vår produktportfölj och framtida lanseringar har en god marknadspotential och vi kommer under året fortsatt investera i vår framtid.

Försäljningen i Americas ökade med 14 % jämfört med föregående år drivet av valutakurseffekter. Valutajusterat låg försäljningen i regionen ungefär i nivå med föregående år. Under första halvan av året har den amerikanska marknaden uppvisat en lägre tillväxttakt jämfört med Europa och APAC. Marknaden beräknas i år vara i nivå med 2021. Samtidigt är det i dagsläget svårt att uttala sig om höstens marknadstillväxt givet den nuvarande makroekonomiska dynamiken och vilka eventuella följder det kan få på konsumenters beteenden.

I region EMEA låg försäljningen i nivå med föregående år, men justerat för milestonerelaterade intäkter 2021 var tillväxten 10 % i kvartalet. Under kvartalet har många av våra kunder i regionen upplevt en positiv efterfrågan, till stor del drivet av mer normala marknadsförhållanden efter lättade covid-restriktioner.

Region APAC hade sitt starkaste kvartal sedan andra kvartalet 2020, som var påtagligt påverkat av lageruppbyggnad i samband med pandemin. Sinopharms utrullning pågår enligt plan och det tredje ClinBac™-konceptet, Probi Ferrosorb®, kommer lanseras under hösten. I Kina har de Covid-relaterade restriktionerna lättat något och vårt team kan återigen träffa kunder och partners för att skapa ytterligare efterfrågan.

Vi är snart i mål med vårt uppgraderingsprogram av tillverkningsanläggningen i Redmond. Det är en viktig del i vår strategi att väsentligen öka vår egen tillverknings¬kapacitet av vetenskapligt dokumenterade bakterie¬stammar men även att minska vår sårbarhet i produktionskedjan.

Under kvartalet har vi gjort den första leveransen av SymFerment® som är resultatet av en produktutveckling som skett tillsammans med Symrise AG. Den är baserad på en biprodukt från vår produktionsprocess och ingår i en hudvårdsprodukt som Symrise lanserade i april. Genom att återanvända material från vår ordinarie fermenteringsprocess, minskas både miljöbelastningen och kostnaden samtidigt som vi skapar en ny intäktskälla. Detta illustrerar tydligt hur vi jobbar brett på flera fronter inom produktutveckling.

För närvarande upplever vi en positiv post-pandemisk utveckling i EMEA och APAC, men dessa regioner är fortfarande relativt små i jämförelse med vår amerikanska marknad. Tillväxten är för närvarande lägre i region Americas, vilket har en påverkan på vår kortsiktiga tillväxttakt.

Med en konkurrenskraftig produktportfölj och med vår uppgraderade tillverkningsanläggning tillsammans med en stark balansräkning har vi ett bra utgångsläge att nå framtida tillväxt. 2022 kommer inte att bli ett starkt tillväxtår för oss, men jag ser spännande saker i horisonten och känner stor tillförsikt att vi kommer att återgå till tillväxt 2023.

Tom Rönnlund
VD

Inbjudan till telefonkonferens

Probis delårsrapport för andra kvartalet 2022 offentliggjordes den 15 juli 2022 klockan 8.00. Samma dag klockan 10.00 hålls en telefonkonferens med Tom Rönnlund, VD och Henrik Lundkvist, CFO, som presenterar rapporten. Telefonkonferensen nås på telefonnummer +46 (0)8 50 51 63 86 med PIN-kod 5621393#. Presentationen finns tillgänglig på www.probi.com och www.financialhearings.com.

Kontakt
Tom Rönnlund, VD, telefon: +46 (0)46 286 89 40, E-mail: trd@probi.com
Henrik Lundkvist, CFO, telefon: +46 (0)46 286 89 41, E-mail: henrik.lundkvist@probi.com
 

Denna information är sådan information som Probi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom VDs och CFOs försorg, för offentliggörande den 15 juli 2022 kl. 08.00 CET

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/