Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probi: Q4 2021: Stark utveckling i EMEA, Americas påverkat av kunddynamik

08:00 / 2 February 2022 Probi Press release

Viktiga händelser under fjärde kvartalet
  • Nettoomsättningen minskade med 8 % (-9 % valutajusterat) till 170 MSEK (185).
  • EBITDA-marginalen uppgick till 32 % (25 %).
  • Stark utveckling i EMEA och APAC i kvartalet medan Americas var fortsatt påverkat av tidigare kommunicerad kunddynamik.
Viktiga händelser under helåret 2021
  • Nettoomsättningen minskade med 8 % (-3 % valutajusterat) till 658 MSEK (717).
  • EBITDA-marginalen uppgick till 28 % (27 %).
  • Flera viktiga partnerskap tecknade under året, bland annat med Oriflame och Sinopharm Foreign Trade.
  • Paneuropeiska lanseringen med Perrigo bidrog till stark tillväxt i EMEA.
  • Förvärv av aktier i nyazeeländska Blis Technologies i samband med långsiktigt strategiskt partnerskap.
  • Styrelsen föreslår att årsstämman 2022 beslutar om en utdelning om 1,30 SEK (1,10) per aktie motsvarande 14,8 MSEK (12,5) för räkenskapsåret 2021.

VD kommenterar

Ett år med både utmaningar och stark utveckling

Vårt fjärde kvartal avspeglar till stora delar utvecklingen för hela året 2021. Den totala nettoomsättningen för året minskade med 3 % justerat för valutakurser och förklaras i sin helhet av utvecklingen i region Americas. Vi nådde inte hela vägen till vårt långsiktiga finansiella lönsamhetsmål under året men givet lägre försäljningsvolymer är det tillfredsställande med en EBITDA-marginal på 28 %. Vi avslutar året med en förbättrad EBITDA-marginal på 32 % i fjärde kvartalet, vilket till stor del kan förklaras av en gynnsam produktmix samt ökade volymer i våra egna produktionsanläggningar.

Den regionala utvecklingen gick under året i olika riktningar. Region Americas hade ett utmanande år i jämförelse med ett starkt jämförelseår 2020 som var påverkat av positiva efterfrågeeffekter drivet av covid-19. Under året uteblev ordrar från två större kunder och trots förhoppning att få igen delar av dessa senare under året, kan vi konstatera att de sannolikt inte kommer tillbaka i närtid. Dessa två kunder stod för cirka 50 MSEK av avvikelsen mot 2020 på helåret. Sammantaget innebar detta att regionen upplevde ett utmanande år med en valutakursjusterad försäljningsminskning om 8 %. Sista kvartalet låg förvisso i linje med föregående kvartal men minskade med 19 % valutajusterat mot det starka fjärde kvartalet 2020. Vi bedömer att den turbulens vi upplevt i regionen under 2021 är av övergående karaktär och utvecklingen framåt kommer att bli mer stabil.

Region EMEA utvecklade sig bra under 2021 och levererade sitt starkaste år någonsin med en tillväxt på 17 %. Året avslutades också starkt med tillväxt på 27 % i fjärde kvartalet. Vi har under året byggt upp viktiga nyckelkunder och skrivit avtal med nya kunder som vi förväntar oss kommer att utvecklas starkt på sikt. Vi är därför optimistiska kring utvecklingen i regionen framöver.

Region APAC avslutade året starkt och landade på en årstillväxt på 6 %. Jämförelsetalen för andra halvåret 2020 var samtidigt svaga till följd av lageruppbyggnaden under första halvan av 2020. Regionen fortsätter vara en prioriterad marknad för Probi och vi ser goda möjligheter till fortsatt tillväxt genom nytillkomna kunder under 2021 och en stark pipeline av nya potentiella kunder.

För att stärka vår forskningskapacitet och konkurrenskraft har vi under 2021 initierat en genomgripande ombyggnation samt uppgradering av vårt laboratorium i Lund och inflyttningen är planerad att ske under första halvåret 2022. Detta är en viktig satsning för oss som stärker vår förmåga inom pre-klinisk forskning samt ger utökade möjligheter för produktutveckling.

Efter att ha färdigställt den största delen av uppgraderingen av tillverkningsanläggningarna i USA har vi arbetat med att trimma in och stabilisera produktionen parallellt med den teknologiska överföringen från Blis Technologies. Under framförallt senare halvan av 2021 har vi upplevt vissa störningar i leveranskedjan, men vi förväntar oss att detta kommer stabiliseras under 2022. Ökad egen tillverkningskapacitet förväntas ha en positiv effekt på våra marginaler framöver.

Sammantaget var 2021 ett bra men också ett utmanande år. Vi vet inte vad världen har att bjuda på 2022 men med flera spännande partnerskap i hamn, ökad tillverkningskapacitet och ett helt nytt laboratorium i startblocken känner jag stor tillförsikt inför framtiden. Vi står fast vid våra finansiella mål och tillsammans med alla fantastiska medarbetare är jag övertygad att vi kommer att nå dem.

Tom Rönnlund
VD

Inbjudan till telefonkonferens
Probis bokslutskommuniké för 2021 offentliggjordes den 2 februari 2022 klockan 8.00. Samma dag klockan 10.00 hålls en telefonkonferens med Tom Rönnlund, VD och Henrik Lundkvist, CFO, som presenterar rapporten. Telefonkonferensen nås på telefonnummer +46 (0)8 56 64 27 03. Presentationen finns tillgänglig på www.probi.com och www.financialhearings.com.

Kontakt
Tom Rönnlund, VD, telefon: +46 (0)46 286 89 40, E-mail: trd@probi.com
Henrik Lundkvist, CFO, telefon: +46 (0)46 286 89 41, E-mail: henrik.lundkvist@probi.com

Denna information är sådan information som Probi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VDs och CFOs försorg, för offentliggörande den 2 februari 2022 kl. 08.00 CET

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/