Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Q2 2021: Probi ingår nya strategiska partnerskap

08:00 / 16 July 2021 Probi Press release

Viktiga händelser under andra kvartalet
  • Nettoomsättningen minskade med 12 % (-3 % valutajusterat) till 158 MSEK (180) i Q2 och minskade med 3 % (+8 % valutajusterat) till 329 MSEK (338) i H1.
  • EBITDA-marginalen uppgick till 25 % (32 %) i Q2 och 26 % (26 %) i H1.
  • Nytt partnerskap med Oriflame och lansering av produkt baserad på Probi Digestis®.
  • Nytt långsiktigt forskningssamarbete med fokus på vaginal hälsa med estniska Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS.
  • Antalet aktier och röster har minskats genom indragning av de 250 000 egna aktierna i enlighet med årsstämmans beslut den 7 maj 2021. Antalet aktier och röster i Probi uppgår till 11 394 125.
Händelser efter kvartalets utgång
  • Investering av cirka 9 MNZD (cirka 56 MSEK) i nyemitterade aktier i nyazeeländska Blis Technologies, motsvarande ett ägande om 13 %, i samband med långsiktigt strategiskt partnerskap.

 

VD kommenterar

Ännu en pusselbit på plats för ett starkare Probi

Efter en stark inledning på året var andra kvartalet inte i nivå med våra förväntningar. Den valutajusterade tillväxten blev -3 % och nominellt minskade nettoomsättningen med 12 % i kvartalet. EBITDA-marginalen uppgick till 25 %, vilket var sämre än det ovanligt starka andra kvartalet föregående år. Det är huvudsakligen lägre försäljningsvolymer som ligger bakom den svagare EBITDA-marginalen i kvartalet.

Region Americas förklarar en stor del av utvecklingen i kvartalet. Nettoomsättningen minskade med 17 % (-5 % valutajusterat) och förklaras huvudsakligen av ett fåtal av våra större kunder där försäljningen har uteblivit. Detta berodde på senareläggning av ordrar, men även på förändringar i kunders produktportföljer. Vi har haft en fortsatt positiv utveckling med vår största kund i regionen efter deras uppgradering av sitt produktsortiment under förra året och vi ser potential för ytterligare tillväxt med dem framöver.

Den positiva utvecklingen fortsatte i region EMEA som tangerade rekordnivån från första kvartalet och visade en tillväxt på 7 % trots ett starkt kvartal föregående år. Perrigos utrullning går enligt plan och bidrog starkt till utvecklingen i regionen. Vi har även inlett ett spännande samarbete med Oriflame med en gemensam produkt som lanseras inom deras Wellness-kategori. Under kvartalet tecknade vi också avtal med en ny kund i Italien avseende Probi Ferrosorb® och potentialen ser lovande ut.

I region APAC går utvecklingen i rätt riktning. Lageruppbyggnaden i kundledet föregående år gör att jämförelsesiffrorna var tuffa i kvartalet men sett över de senaste tre åren var det ett av våra starkaste kvartal i regionen. Det är särskilt glädjande att vi har tecknat ett treårsavtal med en stor koreansk kund, vilket förväntas bidra med en nettoomsättning om cirka 10 MSEK redan under innevarande år.

Vi har en fortsatt stark ambition att växa såväl organiskt som genom förvärv. Efter kvartalets utgång genomförde vi investeringen i det nyazeeländska bolaget Blis Technologies. Investeringen är en del i ett långsiktigt strategiskt partnerskap och en viktig pusselbit för att växa inom nya hälsoområden och höja lönsamheten genom ökat kapacitetsutnyttjande av våra produktionsresurser. Genom Blis får vi tillgång till en portfölj av kliniskt dokumenterade bakteriestammar inom öron, näsa och hals, vilket är områden som är relativt obearbetade för Probi. Utöver det kommersiella avtalet kommer vi att samarbeta inom FoU för att utvärdera nya attraktiva produkter. Blis är noterat på den nyazeeländska börsen NZX och vi kommer att vara en aktiv ägare bland annat genom styrelserepresentation.

Vi är fullt fokuserade på att nå våra långsiktiga finansiella mål och kommer att intensifiera vår kundbearbetning under andra halvåret då våra säljare förväntas kunna börja resa igen. Samtidigt kommer många av de viktiga avtal och strategiska samarbeten vi har fått på plats under första halvåret få synbar utväxling först 2022.

Efter ett utmanande år präglat av pandemin börjar vi se en normalisering på flera plan. Vi kan träffa våra kunder och konsumenterna kan åter handla på apotek och i butiker. Den underliggande efterfrågan på våra produkter är fortsatt stark och det kommer vi självklart att dra nytta av.

Tom Rönnlund
VD

 

Inbjudan till telefonkonferens

Probis delårsrapport för det andra kvartalet 2021 offentliggjordes den 16 juli 2021 klockan 8.00. Samma dag klockan 10.00 hålls en telefonkonferens med Tom Rönnlund, VD och Henrik Lundkvist, CFO, som presenterar rapporten. Telefonkonferensen nås på telefonnummer +46 (0)8 50 55 83 53 (PIN: 39394326#). Presentationen finns tillgänglig på www.probi.com och www.financialhearings.com (http://www.financialhearings.com)

 

Kontakt
Tom Rönnlund, VD, telefon: +46 (0)46 286 89 40, E-mail: trd@probi.com
Henrik Lundkvist, CFO, telefon: +46 (0)46 286 89 41, E-mail: henrik.lundkvist@probi.com

Denna information är sådan information som Probi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom VDs och CFOs försorg, för offentliggörande den 16 juli 2021 kl. 08.00 CET

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/