Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probi: Q4 2020: Starkt avslut på ett framgångsrikt år

08:00 / 9 February 2021 Probi Press release

Viktiga händelser under fjärde kvartalet
  • Nettoomsättningen ökade med 11 % (20 % valutajusterat) till 185 MSEK (166 MSEK).
  • EBITDA-marginalen uppgick till 25 % (32 %).
  • Förvärv av aktier och strategiskt partnerskap med Vital Nutrients Holdings. Förvärvet uppgick till 6 MUSD och ägandet till något mindre än 10 %.
  • Publicering av stor studie bekräftar positiv effekt på vanliga förkylningar vid användande av Probi Defendum®.
Viktiga händelser under helåret 2020
  • Nettoomsättningen ökade med 15 % (17 % valutajusterat) till 717 MSEK (626 MSEK).
  • EBITDA-marginalen uppgick till 27 % (29 %).
  • Covid-19 har under 2020 ökat efterfrågan på probiotika i Americas samtidigt som det inneburit större försäljningsvolatilitet i EMEA och APAC.
  • Styrelsen föreslår att årsstämman 2021 beslutar om en utdelning om 1,10 SEK (1,00) per aktie motsvarande 12,5 MSEK (11,4) för räkenskapsåret 2020.

 

VD kommenterar

Ett starkt 2020 ger oss tillförsikt
För Probi blev 2020 ett starkt år och vi ökade netto-omsättningen med 15 % till 717 MSEK med en EBITDA-marginal på 27 % för helåret. Under första halvåret märkte vi en tydlig lageruppbyggnad hos våra kunder i EMEA och APAC, vilket var en konsekvens av de restriktioner som följde av covid-19. Dessa regioner har sedan haft ett svagare andra halvår. Region Americas utvecklades starkt under året med en tillväxt på 20 % och vi noterade ett större intresse för probiotika på den amerikanska marknaden. Vi är stolta över att ha utökat vårt engagemang med både befintliga och nya kunder, vilket resulterat i en stark tillväxt under året. Det har varit ett utmanande år och verksamheten har givetvis påverkats av pandemin, men sammantaget är effekterna på koncernen neutrala för helåret.

Vi avslutade året med ett övertygande sista kvartal och en nettoomsättning på 185 MSEK (166 MSEK) motsvarande en tillväxt på 11 %. Ökningen drevs helt av region Americas som växte med 21 % i kvartalet medan EMEA och APAC båda hade en svag utveckling i kvartalet med nedgång på -19 % respektive -24 %. Dessa regioner är fortsatt påverkade av restriktioner som i viss utsträckning innebär begränsningar för vår direkta kundbearbetning och uppskjutna lanseringsplaner. Vi såg dock en ökad aktivitet under andra halvåret och räknar med att det kommande året kommer att utvecklas positivt även i dessa regioner.

Under fjärde kvartalet inleddes arbetet med ett flertal nya studier inom benhälsa, stress och kvinnohälsa. En ny viktig studie inom maghälsa initierades på den kinesiska marknaden vilken är Probis första i landet i egen regi. Sammantaget har detta inneburit högre kostnader för R&D, vilket tillsammans med produktmixen har bidragit till att EBITDA-marginalen sjönk till 25 % i fjärde kvartalet (32 %).

Uppgraderingen av fabriken i USA, som pågått under hela 2020, är nu till största delen genomförd. De kommande månaderna kommer fokus att vara på intrimning av produktionen och effekter av investeringarna bedömer vi kunna se under andra halvan av 2021.

I oktober lanserade vi en tydligare profilering av vår produktportfölj. Inom ClinBacÔ har vi samlat vårt premiumsegment med våra mest vetenskapligt validerade bakteriestammar och LiveBac[Ò] är varumärket för vårt sortiment av säkra bakteriestammar som komplement till eller som enskilda ingredienser i våra kunders produkter.

Under 2020 kommunicerade vi nya ambitiösare långsiktiga tillväxt- och lönsamhetsmål. Trots utmaningar i omvärlden har vi haft fullt fokus på våra mål och räknar med att under 2021 och framöver uppnå dessa. Vi har under året bland annat fördjupat samarbetet med en av våra största kunder i Americas, i samband med deras produkt-uppdatering, och tecknat avtal med en stor paneuropeisk kund för distribution i hela Europa. I APAC ska vi återta tillväxten med en ny stark ledning som nu är på plats. Med nya samarbeten som vår joint venture med Viva5 och vårt strategiska partnerskap med Vital Nutrients ska vi utveckla affären för att få ytterligare hävstång i tillväxten.

När jag summerar 2020 kan jag konstatera att vi har ett fantastiskt utgångsläge för att fortsätta vår tillväxt med såväl befintliga som nya kunder samt med utökade samarbeten och förvärv. Tillsammans med alla kompetenta medarbetare ser jag fram emot att växa Probi ännu starkare under 2021.

Tom Rönnlund
VD

 

Inbjudan till telefonkonferens

Probis bokslutskommuniké 2020 offentliggjordes den 9 februari 2021 klockan 8.00. Samma dag klockan 10.00 hålls en telefonkonferens med Tom Rönnlund, VD och Henrik Lundkvist, CFO, som presenterar rapporten. Telefonkonferensen nås på telefonnummer +46 (0)8 50 55 83 53. Presentationen finns tillgänglig på www.probi.com och www.financialhearings.com.

 

Kontakt

Tom Rönnlund, VD, Telefon: +46 (0)46 286 89 40, E-mail: trd@probi.com
Henrik Lundkvist, CFO, Telefon: +46 (0)46 286 89 41, E-mail: henrik.lundkvist@probi.com

 

Denna information är sådan information som Probi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom VDs och CFOs försorg, för offentliggörande den 9 februari 2021 kl. 08.00 CET

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/