Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Q2 2020: Probi höjer de långsiktiga målen

08:00 / 17 July 2020 Probi Press release

Viktiga händelser under andra kvartalet
  • Styrelsen har fattat beslut om nya finansiella mål samt utdelningspolicy
  • Nettoomsättningen uppgick till 180 MSEK (176 MSEK valutajusterat), vilket var i nivå med föregående år. EBITDA-marginalen uppgick till 32 % (31 %) med sammantaget en neutral påverkan av covid-19
  • Bengt Jeppsson mottog priset som NutraChampion i Nutra Ingredients Awards

 

VD kommenterar

Bra momentum i det andra kvartalet

Vi fortsatte att visa styrka under andra kvartalet och matchade ett starkt jämförelsekvartal föregående år, då vi dessutom hade en engångsintäkt om 4 MSEK. Tillväxten för första halvåret uppgick till 6 %. EBITDA-marginalen stärktes under andra kvartalet efter den svagare inledningen i början av året och uppgick till 32,3%.

Effekterna för Probi från covid-19 har sammantaget varit begränsade avseende såväl intäkter som kostnader. Den underliggande efterfrågan på probiotika har ökat i USA under perioden, vilket delvis kan förklaras av ett generellt ökat intresse för egenhälsa i samband med covid-19. Vi har även noterat en tydlig ökning hos kunder med en stark förankring i e-handelskanalen, framförallt i USA. Tack vare vår flexibilitet och erfarenhet har vi snabbt kunnat svara upp mot kundernas skifte mot denna försäljningskanal. Den produktuppdatering som genomförs med en av våra större kunder i USA, kommer bidra positivt till vår försäljning under tredje kvartalet. Samtidigt förväntar vi oss att denna produktuppdatering kommer att innebära viss volatilitet i försäljningen för individuella kvartal framöver.

I regionerna EMEA och APAC, som haft relativt omfattande restriktioner till följd av covid-19, har omsättningen temporärt ökat då kunderna säkerställt tillgången till produkter, vilket har lett till lageruppbyggnad hos vissa av våra kunder.

Vi höjer ambitionen

Under första halvåret av 2020 har styrelsen och ledningen gjort en strategisk översyn av bolagets finansiella mål. Vi ser tydliga trender som driver intresset och användningen av probiotika. Fortsatt ökat fokus på personlig hälsa, en ökad medellivslängd och nya tillämpningsområden för probiotika är några exempel. Probi är väl positionerat att vara ett världsledande bolag på probiotikamarknaden, i synnerhet inom premiumsegmentet där vi har en solid bas i vår forskning. Probis starka finansiella position ger oss förutsättningar att aktivt utvärdera förvärv som kan stärka och komplettera våra befintliga produktområden och geografiska närvaro. Vi höjer vår tillväxtambition, såväl organisk som genom förvärv, men tappar inte fokus på lönsamheten utan skruvar även upp vårt EBITDA-mål. Samtidigt har styrelsen beslutat om en ny utdelningspolicy.

Det är med stolthet jag också vill gratulera Bengt Jeppsson, en av Probis grundare, till vinsten av priset NutraChampion i Nutra Ingredients Award. Bengt är en inspirationskälla och mycket viktig för Probis utveckling till det högkvalitativa probiotikabolag det är idag.

Covid-19-krisen är inte över på långa vägar, vilket vi också ser i våra olika regioner. Samtidigt kan jag konstatera att intresset för våra produkter är fortsatt starkt och att vi just nu inte ser några tendenser att detta skulle avta. Jag ser därför med tillförsikt och ödmjukhet fram emot en fortsatt god utveckling under resterande delen av 2020.

Tom Rönnlund, VD

Inbjudan till telefonkonferens
Datum: 17 juli 2020
Tid: 10:00
Telefon: +46 (0)8 50 55 83 59
Deltagare från Probi:
Tom Rönnlund, VD och Henrik Lundkvist, CFO
Presentationen finns tillgänglig på www.probi.com och www.financialhearings.com

Kontakt
Tom Rönnlund, VD: Telefon: +46 (0)46 286 89 40 E-post: trd@probi.com
Henrik Lundkvist, CFO: Telefon: +46 (0)46 286 89 41 E-post: henrik.lundkvist@probi.com

Denna information är sådan information som Probi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 juli 2020 kl. 08.00 CET

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/