Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probis årsstämma 2020

16:20 / 13 May 2020 Probi Press release

På Probis årsstämma den 13 maj 2020 i Lund beslutades bland annat följande:
  • Årsstämman fastställde årsredovisningen samt syrelsens förslag till vinstutdelning för verksamhetsåret 2019 med 1,00 kr per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 15 maj 2020.

  • Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

  • Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter. Stämman omvalde styrelseledamöterna Jörn Andreas, Irène Corthésy Malnoë, Charlotte Hansson och Jean-Yves Parisot samt nyvalde Malin Ruijsenaars. Till styrelseordförande omvaldes Jean-Yves Parisot.

  • Styrelsearvodet fastställdes till totalt 1 750 000 kr, varav 500 000 kr till ordföranden och 250 000 kr till var och en av de övriga ledamöterna. Därutöver fastställdes arvode för utskottsarbete till 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 50 000 kronor till ledamot, samt 30 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 20 000 kronor till ledamot.

  • Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, som hade meddelat att Peter Gunnarsson skulle fungera som huvudansvarig revisor.

  • Styrelsens förslag gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare godkändes.

  • Styrelsen bemyndigades, i enlighet med sitt förslag, att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier.

  • Styrelsen bemyndigades, i enlighet med sitt förslag, att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 1 164 412 aktier.

  • Till valberedning inför årsstämman 2021 utsåg stämman Heinz-Jürgen Bertram (Symrise), Jannis Kitsakis (Fjärde AP-fonden), Marianne Flink (Swedbank Robur Fonder) samt Bengt Jeppsson (professor på enheten för kirurgi vid Lunds universitet, representerande de mindre aktieägarna).

Presentation från verkställande direktören kommer att finnas tillgänglig på www.probi.com.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Tom Rönnlund, VD: tel + 46 46 286 89 40, e-mail: trd@probi.com
Henrik Lundkvist, CFO: tel + 46 46 286 89 41, e-mail: henrik.lundkvist@probi.com

OM PROBI
Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag. Probis vision är att bidra till ett hälsosammare liv genom att erbjuda effektiv och väldokumenterad probiotika med bevisade hälsofördelar baserat på vetenskaplig forskning. Probi, som grundades av forskare i Sverige 1991, är ett multinationellt bolag med verksamhet på över 40 marknader världen över och innehar över 400 patent över hela världen. Probi omsatte 626 MSEK under 2019. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid-cap. Probi hade cirka 4 000 aktieägare den 31 december 2019. Läs mer på www.probi.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/