Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probi: Q1 2020: En solid start på året

08:00 / 24 April 2020 Probi Press release

Viktiga händelser under första kvartalet
  • Nettoomsättningen ökade med 14 % (11 % valutajusterat) till 158 MSEK (138 MSEK). 
  • EBITDA-marginalen uppgick till 19 % (20 %) och försämrades p g a en mindre fördelaktig produktmix samt ökade kostnader i samband med en temporär produktionsstörning.
  • Joint venture med Viva5 Corporation inom nya marknadsnischer.
  • Fördjupat samarbete med större amerikansk kund.
  • Tre nya personer till ledningsgruppen inom HR, Marknad och Försäljning samt R&D.

 

VD kommenterar

En solid inledning på 2020

Året har börjat bra för Probi med en tillväxt på 14 % jämfört med föregående år trots den globala covid-19-krisen. Vår EBITDA-marginal minskade till 19 % vilket förklaras av en mindre fördelaktig produktmix i kvartalet och engångskostnader, bland annat orsakat av en temporär produktionsstörning.
Vi har under kvartalet sett ett tydligt ökat intresse för våra immunprodukter på alla marknader med tidigarelagda och utökade ordrar vilket sannolikt är en effekt av covid-19-epidemin. 
Vi har utökat samarbetet med en av våra största kunder i region Americas i samband med en större uppdatering av kundens produktsortiment. Detta innebär ett bredare leveransåtagande för Probi och kommer att ge positiva volymeffekter framöver men kan också innebära ökad variation i försäljning och bruttomarginal mellan kvartalen under 2020. 
I vårt strategiska arbete att utveckla verksamheten mot nya marknadsnischer har vi inlett ett långsiktigt samarbete med det amerikanska hälsokostbolaget Viva5 Corporation. Vårt gemensamägda bolag VivaPro ska utveckla vetenskapligt validerade probiotikaprodukter med ett attraktivt och konsumentvänligt format inom områden som ligger utanför Probis nuvarande kärnverksamhet. Samarbetet kommer inte att generera några signifikanta intäkter under 2020. 
Produktionen i våra anläggningar i USA fortgår med endast smärre störningar i logistikkedjan för närvarande, covid-19-krisen till trots. Vi har vidtagit omfattande säkerhetsåtgärder för att säkerställa produktionen och minimera risker för smittspridning. Vi har även säkrat vår leveransförmåga genom underleverantörer för det fall ytterligare restriktioner i de områden där vi är verksamma skulle påverka vår egen produktion. Den pågående uppgraderingen av tillverkningsenheten i Redmond fortlöper enligt plan med endast någon mindre försening.
Vi har inlett ett strategiskt arbete med översyn av våra finansiella mål. Avsikten är att presentera dessa mål i samband med kvartalsrapporten för andra kvartalet. 
Under kvartalet har vi även välkomnat tre nya medlemmar i vår ledningsgrupp. 
I dessa turbulenta och bekymmersamma tider gläds vi åt ett ökat intresse för våra produkter och att vår orderbok i närtid ser bra ut. Det är samtidigt för tidigt att avgöra hur bestående efterfrågan är. Stora ordrar i nuläget kan vara tecken på hamstring i konsumentledet och vi räknar med att intäkterna kan komma att variera mellan kvartalen under året. Förutsatt att covid-19-krisen inte förvärras ytterligare och att våra medarbetare inte drabbas vågar jag ändå säga att helåret 2020 ser ljust ut för Probi.
Tom Rönnlund, VD

Inbjudan till telefonkonferens
Datum: 24 april 2020
Tid: 10:00
Telefon: +46 (0)8 50 55 83 50
Deltagare från Probi: 
Tom Rönnlund, VD
Henrik Lundkvist, CFO

Presentationen finns tillgänglig på www.probi.com och www.financialhearings.com
Kontakt
Tom Rönnlund, VD, Telefon: +46 (0)46 286 89 40, E-post: trd@probi.com
Henrik Lundkvist, CFO, Telefon: +46 (0)46 286 89 41, E-post: henrik.lundkvist@probi.com

Denna information är sådan information som Probi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 april 2020 kl. 08.00 CET.
 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/