Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probi: Q4 2019: Stabil utveckling med förbättrad lönsamhet

08:00 / 11 February 2020 Probi Press release

Viktiga händelser under fjärde kvartalet
  • Nettoomsättningen ökade med 2 % till 166 MSEK (valutajusterat oförändrat) under det fjärde kvartalet, vilket var i nivå med bolagets förväntningar. Nettoomsättningen för helåret ökade med 4 % till 626 MSEK (605 MSEK inkl. valutajusteringar).
  • Lönsamheten förbättrades och EBITDA-marginalen uppgick till 29 % för helåret 2019 (27 % justerat för IFRS 16) jämfört med 26 % föregående år.
  • Två exklusiva leveransavtal undertecknade med större kunder i USA.
  • Lancet Rheumatology publicerade resultaten från bolagets kliniska studie som visar på samband mellan reducerad benskörhet och intag av probiotika (Probi[®] Osteo).
  • Styrelsen föreslår att årsstämman 2020 beslutar om en utdelning om 1,00 SEK (0,00) per aktie motsvarande 11,6 MSEK (0) avseende 2019.

 

VD kommenterar

Positiv trend avslutar året
Året 2019 avslutades med en tydlig återhämtning efter ett svagt tredje kvartal. Regionen Americas återvände till tillväxt och även EMEA stabiliserades medan APAC hade ett sämre fjärde kvartal. Under kvartalet tog vi ett viktigt steg in i Italien tillsammans med ett lokalt läkemedelsbolag med stark position på marknaden. Vi tecknade även viktiga exklusiva leveransavtal i USA med våra två största kunder på den amerikanska marknaden. I Indien vann vi en större upphandling tillsammans med en kund som ger en god grund för tillväxt i APAC-regionen.

För helåret 2019 ökade nettoomsättningen med 4 % och uppgick till 626 MSEK. Rensat för valutaeffekter var tillväxten i stort sett oförändrad jämfört med 2018. Detta är, som tidigare kommunicerats, inte i linje med vårt långsiktiga mål att växa snabbare än marknaden och förklaras huvudsakligen av en utmanade marknad i USA. Under 2019 har ett flertal viktiga avtal med befintliga och nya kunder tecknats som ger oss tillförsikt att under nästa år öka vår tillväxt. Vår lönsamhet har ytterligare förstärkts under året till en EBITDA-marginal om 29 %.

Vi har under andra halvan av 2019 initierat ett uppgraderingsprogram vid tillverkningsenheten i Redmond, USA. Programmet syftar till att ytterligare höja effektiviteten och kvaliteten i produktionen och är centralt för att förstärka vår konkurrenskraft. Genom modernisering och uppgradering av enheten räknar vi med positiva effekter på brutto-marginalen och en ökad kapacitet att växa både i USA och internationellt. Investerings-programmet kommer att pågå under 2020 och full effekt kommer vi se först 2021.

Produkter med vetenskaplig grund
Våra nya produktkoncept, Probi[®] Osteo för reducerad benskörhet och Probi FerroSorb[®] för gravida, har fått ett bra mottagande på marknaderna under året, uppbackade av solida vetenskapliga resultat. I fallet med Probi[®] Osteo är vi särskilt stolta över att få studien bakom produkten publicerad i en av de mest ansedda vetenskapliga tidskrifterna, Lancet Rheumatology. Detta visar styrkan i Probis sätt att arbeta med forskning och utveckling.

Efter ett utmanande år med en organisk försäljning i nivå med föregående år känner jag tillförsikt till att vi under 2020 ska öka vår tillväxttakt. Vi har ett tydligt fokus på att bredda försäljningen av vårt premiumsegment till nya kunder och marknader, en mycket respekterad produktportfölj, stärkt produktionsförmåga och ett fantastiskt team med unik kompetens inom probiotika. Det ger oss alla förutsättningar att driva tillväxt och lönsamhet. Jag ser fram emot ett spännande 2020 där vi som team fortsätter att arbeta för vår vision: "Probi - First in Probiotics".

Tom Rönnlund, VD
 

Inbjudan till telefonkonferens
Datum: 11 februari 2020
Tid: 10:00
Telefon: +46 (0)8 50 55 83 65
Deltagare från Probi:
Tom Rönnlund, VD
Henrik Lundkvist, CFO
Presentationen finns tillgänglig på www.probi.com och www.financialhearings.com
 

Kontakt
Tom Rönnlund, VD: Telefon: +46 (0)46 286 89 40, E-post: trd@probi.com
Henrik Lundkvist, CFO: Telefon: +46 (0)46 286 89 41, E-post: henrik.lundkvist@probi.com
 

Denna information är sådan information som Probi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 februari 2020 kl. 08.00 CET

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/