Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probi: Q3 2020: Stark tillväxt med god lönsamhet

08:00 / 21 October 2020 Probi Press release

Viktiga händelser under tredje kvartalet
  • Nettoomsättningen ökade med 38 % (43 % valutajusterat) till 195 MSEK (142 MSEK). Positiv engångseffekt om ca 15 MSEK från amerikansk kunds produktuppdateringsprogram.
  • EBITDA-marginalen uppgick till 32 % (32 %).
  • Rekrytering av ny Vice President R&D genomförd med tillträde i september.
  • Ny forskningsstudie som visar koppling mellan probiotika och minskade bieffekter från stress publicerad tillsammans med Lunds universitet.

 

Händelser efter kvartalets utgång
  • Förvärv av aktier i Vital Nutrients Holdings med strategiskt partnerskap. Förvärvet uppgår till 6 MUSD med ett ägande om något mindre än 10 %.

 

VD kommenterar

Vi är på en tillväxtresa

Vi gjorde vårt bästa kvartal hittills med en omsättningstillväxt på 38 % jämfört med föregående år. Tillväxten drevs i huvudsak av Americas som hade ett starkt kvartal. EBITDA-marginalen för koncernen låg i tredje kvartalet på 32 %, vilket var i nivå med föregående år, och för niomånadersperioden hade vi en EBITDA-marginal på 28 %. 

Efterfrågan på våra produkter fortsätter att vara stark i Americas och de negativa effekterna av covid-19 har varit begränsade. Den starka tillväxten i regionen på

50 % i kvartalet förklaras delvis av den produkt-uppdatering som en av våra större kunder genomför men huvuddelen av vår tillväxt kommer från en ökad efterfrågan hos såväl befintliga som nya kunder. Vi ser fortsatt positivt på våra tillväxtmöjligheter i Americas men noterar samtidigt att variationer mellan kvartalen kan förekomma beroende på hur kundorderna infaller.

Utvecklingen i EMEA och APAC har varit svagare där regionerna har påverkats negativt av den lageruppbyggnad som skedde under föregående kvartal, drivet av covid-19 pandemin. Även om vi bedömer att detta är tillfälliga fluktuationer är vi inte nöjda med utvecklingen. Vi har vidtagit åtgärder framförallt i vår organisation i Asien och ser fortsatt stor tillväxtpotential i regionen.

Vårt investeringsprogram i tillverkningsanläggningarna i USA går enligt plan. Med dessa investeringar genomförda kommer vi nästa år att ha en förstärkt tillverkningskapacitet och samtidigt kunna sänka produktionskostnaderna, vilket väntas leda till en positiv effekt på bruttomarginalen. 

Arbetet att utforska nya produktområden fortsätter och i augusti kunde vi tillsammans med Lunds universitet publicera en forskningsstudie som visar en koppling mellan probiotika och minskade bieffekter av akut psykosocial stress. Detta är ett potentiellt mycket spännande område där vi ser intressanta möjligheter framöver. 

Jag är glad över att nu ha ett komplett ledningsteam i Probi med vår senaste rekrytering av Peter Dybdahl Hede som ny Vice President R&D. Peter tillträdde i september och har lång erfarenhet inom R&D från biotech- och läkemedelsindustrin. 

Vi annonserade den 20 oktober vårt förvärv av aktier i Vital Nutrients Holdings. Det är ett strategiskt förvärv där vi ser stor potential att få hävstång på vår verksamhet i bolagen inom Vital Holdings.

Våra medarbetare har visat en fantastisk förmåga att hantera denna exceptionella tid. Trots att vi alla har fått utmana oss själva och hitta nya och kreativa lösningar har vi inte tappat fokus. Aktivitetsnivån i Probi är hög inom alla områden och med förvärvet i Vital Nutrients Holdings visar vi att vårt tillväxtmål ligger fast.

Tom Rönnlund
VD

Inbjudan till telefonkonferens
Probis delårsrapport för tredje kvartalet 2020 offentliggjordes den 21 oktober 2020 klockan 8.00. Samma dag klockan 10.00 hålls en telefonkonferens med Tom Rönnlund, VD och Henrik Lundkvist, CFO, som presenterar rapporten. Telefonkonferensen nås på telefonnummer +46 (0)8 50 55 83 68. Presentationen finns tillgänglig på www.probi.com och www.financialhearings.com

Kontakt
Tom Rönnlund, VD, Telefon: +46 (0)46 286 89 40, E-mail: trd@probi.com         
Henrik Lundkvist, CFO, Telefon: +46 (0)46 286 89 41, E-mail: henrik.lundkvist@probi.com

Denna information är sådan information som Probi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom VDs och CFOs försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2020 kl. 08.00 CET

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/