Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probi: Q2 2019: Fortsatt god tillväxt under årets andra kvartal

08:00 / 19 July 2019 Probi Press release

Viktiga händelser under andra kvartalet
  • Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 180 MSEK (153), en ökning om 18 % (justerat för valutaeffekter 15 %) jämfört med andra kvartalet 2018
  • EBITDA för andra kvartalet uppgick till 57 MSEK (43), en ökning om 32 % jämfört med andra kvartalet 2018
  • Framgångsrik avslutad klinisk studie på 326 friska gravida kvinnor visar signifikant förbättrad järnstatus vid intag av Probi FerroSorb®
  • Nytt produktkoncept lanserat på den nordiska marknaden anpassat för konsumenter av alla åldrar med produkterna Probi® Baby, Probi® Gravid, Probi® Family samt Probi® Active 50+
  • Tidigarelagd återbetalning av lån om 39 MSEK som följd av ett starkt kassaflöde

Finansiell översikt

MSEK   Apr   Apr   Jan   Jan
-jun -jun -jun -jun
2019 2018 2019 2018
       
Nettoomsättning   180,3   153,2   318,5   272,4
Bruttomarginal %   49,8%   47,0%   46,4%   44,8%
EBITDA 1)   56,5   42,7   84,7   59,9
EBITDA-marginal, % 1)   31,3%   27,9%   26,6%   22,0%
Rörelseresultat (EBIT)   39,1   28,2   50,4   32,6
Periodens resultat   29,8   21,0   38,4   24,3
Resultat per aktie före och   2,62   1,84   3,37   2,13
efter utspädning, SEK
Aktiekurs per balansdagen,   322,50   362,80   322,50   362,80
SEK
Börsvärde per balansdagen   3 674,6   4 133,8   3 674,6   4 133,8

Se not 5 för nyckeltal som                
inte är definierade enligt
IFRS
1) Se not 1 för nyckeltalet            
exklusive effekt av IFRS 16
leasing

Inbjudan till telefonkonferens
Datum: 19 juli 2019
Tid: 10:00
Telefon: +46 8 56 64 27 03
Deltagare från Probi: 
Tom Rönnlund, VD
Henrik Lundkvist, CFO

Presentationen finns tillgänglig på www.probi.com och www.financialhearings.com

Kontakt
Tom Rönnlund, VD: Telefon: +46 46 286 89 40 E-post: trd@probi.com
Henrik Lundkvist, CFO: Telefon: +46 46 286 89 41 E-post: henrik.lundkvist@probi.com

Denna information är sådan information som Probi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 juli 2019 kl. 08.00 CET

Om Probi
Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag. Probis vision är att bidra till ett hälsosammare liv genom att erbjuda effektiv och väldokumenterad probiotika med bevisade hälsofördelar baserat på vetenskaplig forskning. Probi, som grundades av forskare i Sverige 1991, är ett multinationellt bolag med verksamhet på över 40 marknader världen över och innehar över 400 patent över hela världen. Probi omsatte 604 MSEK under 2018. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid-cap. Probi hade cirka 4 000 aktieägare den 31 december 2018.

probi.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/