Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Kallelse till årsstämma i Probi AB (publ)

08:45 / 29 March 2019 Probi Press release

Aktieägarna i Probi AB (publ), org. nr. 556417-7540, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2019 kl 15.00 på Elite Hotel, Ideon Gateway, Scheelevägen 27, Lund.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 30 april 2019, dels senast tisdagen den 30 april 2019, gärna före kl 16.00, till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd tisdagen den 30 april 2019. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande i stämman görs skriftligen under adress Probi AB (publ), Ideon, Gamma 1, 223 70 Lund, via e-post till bolagsstamma@probi.comeller per telefon 046-286 89 20. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan och måste uppvisas i original senast på årsstämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida www.probi.com.

Förslag till dagordning

1.       Stämmans öppnande

2.       Val av ordförande vid stämman

3.       Upprättande och godkännande av röstlängd

4.       Godkännande av dagordning

5.       Val av justerare

6.       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.       Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8.       Verkställande direktörens anförande

9.       Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat­räkningen och koncernbalansräkningen

10.     Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

11.     Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

12.     Fastställande av antalet styrelseledamöter

13.     Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

14.     Val av styrelse och styrelseordförande

15.     Val av revisor

16.     Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

17.     Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier

18.     Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

19.     Utseende av valberedning

20.     Stämmans avslutande

Disposition av resultat (punkt 10)

Styrelsen har föreslagit att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018, och att bolagets medel till förfogande om sammanlagt 894 923 499 kronor, inklusive årets vinst om 65 582 725 kronor, balanseras i ny räkning.

Styrelse m m (punkterna 2, 12 - 15)

Bolagets valberedning, vilken bestått av Heinz-Jürgen Bertram (representerande Symrise), Jannis Kitsakis (representerande Fjärde AP-fonden), Marianne Flink (representerande Swedbank Robur fonder) och Bengt Jeppsson (representerande de mindre aktieägarna), har lämnat följande förslag: 

Ordförande vid stämman: Advokat Madeleine Rydberger, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

Antalet styrelseledamöter: Fem styrelseledamöter och inga suppleanter.

Styrelsearvode: Sammanlagt 1 750 000 kronor (1 600 000 kronor) exklusive arvode för utskottsarbete, varav styrelsens ordförande ska erhålla 500 000 kronor (400 000 kronor) och var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna ska erhålla 250 000 kronor (200 000 kronor). Ersättning för utskottsarbete föreslås utgå enligt följande: Ordföranden för revisionsutskottet ska erhålla 100 000 kronor (70 000 kronor) och annan ledamot i revisionsutskottet 50 000 kronor (40 000 kronor) samt ordföranden för ersättningsutskottet 30 000 kronor (30 000 kronor) och annan ledamot i ersättningsutskottet 20 000 kronor (20 000 kronor).

Revisionsarvode: Enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert.

Styrelseledamöter: Omval av Jean-Yves Parisot, Irène Corthésy Malnoë, Charlotte Hansson och Jonny Olsson. Nyval av Jörn Andreas.

Styrelseordförande: Omval av Jean-Yves Parisot.

Information om de för omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida www.probi.com. Information om den för nyval föreslagna ledamoten finns i valberedningens motiverade yttrande.

Revisorer: I enlighet med styrelsens rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för en mandatperiod om ett år, med auktoriserade revisorn Peter Gunnarsson som huvudansvarig revisor.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)

Probi ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till bolagsledningen ska bestå av fast grundlön, rörlig kontantlön, möjlighet att delta i långsiktiga aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram, pension samt övriga ersättningar. Tillsammans utgör dessa delar den anställdes totalkompensation.

Den fasta lönen ska beakta den anställdes ansvarsområden och erfarenhet. Den rörliga kontantlönen ska vara beroende av den anställdes uppfyllelse av kvantitativa och kvalitativa mål och ska för VD uppgå till högst 60 % av den fasta lönen och för övriga ledande befattningshavare till högst 50 % av den fasta lönen. För ledande befattningshavare anställda i den amerikanska organisationen kan rörlig kontantlön utgå med maximalt en årslön. Rörlig ersättning ska vara kopplad till förutbestämda villkor och ska säkerställa ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling. Ersättningar och förmåner ska vara marknadsmässiga och bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter. Vid uppsägning från den anställdes sida uppgår uppsägningstiden normalt till mellan tre och sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida ska ersättning under uppsägningstid och enligt avgångsvederlag sammantaget inte överstiga belopp motsvarande fast lön under tolv månader.

Ovanstående riktlinjer omfattar inte aktierelaterade incitamentsprogram som kan komma att beslutas särskilt av bolagsstämman.

Styrelsen ska äga rätt att frångå riktlinjerna om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier (punkt 17)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om återköp av egna aktier enligt följande.

Återköp får ske av högst så många aktier att bolaget efter varje återköp innehar högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Aktierna får återköpas på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier enligt följande.

Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse får ske av högst det antal egna aktier som bolaget innehar vid tiden för överlåtelsen.

Styrelsen ska vidare äga rätt att - med eller utan företrädesrätt för aktieägarna - fatta beslut om överlåtelse av egna aktier på annat sätt än enligt punkt 1 ovan. Överlåtelse får då ske mot kontant betalning, mot vederlag i annan egendom än kontanter eller genom kvittning av skuld. Styrelsens beslut om överlåtelse ska verkställas inom den tid styrelsen bestämmer. Överlåtelse får ske av högst det antal egna aktier som bolaget innehar vid tiden för överlåtelsen.

Syftet med de föreslagna bemyndigandena är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera företagsförvärv med egna aktier.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkt 17 krävs att aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkt 18)

Styrelsen föreslår bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till sammanlagt 1 164 412 aktier. Styrelsen ska därvid äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt liksom att betalning ska ske kontant eller genom kvittning eller apport. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen fastställas på marknadsmässigt sätt.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, att möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera företagsförvärv med egna aktier.

Om bemyndigandet utnyttjas till fullo, innebär detta ca 9 % utspädning av kapitalet och röstetalet.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkt 18 krävs att aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Utseende av valberedning (punkt 19)

Aktieägarna Symrise, Fjärde AP-fonden, Swedbank Robur fonder och Bengt Jeppsson har föreslagit att årsstämman utser en valberedning, bestående av fyra ledamöter, med de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Till ledamöter av valberedningen föreslås Heinz-Jürgen Bertram (representerande Symrise), Marianne Flink (representerande Swedbank Robur fonder), Jannis Kitsakis (representerande Fjärde AP-fonden) och Bengt Jeppsson (representerande de mindre aktieägarna). Om någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag slutförts, ska den ledamot som aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, avgå och om valberedningen så bedömer lämpligt ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste registrerade aktieägaren som inte redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten innan valberedningens uppdrag slutförts, ska sådan ledamot, om valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren. Om de registrerade ägarförhållandena annars väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring ske i sammansättningen av valberedningen enligt ovan angivna principer eller valberedningen slutföra sitt arbete utan att ny ledamot utses.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse och revisorernas yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, www.probi.com, senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

Frågerätt

Aktieägare har rätt att vid årsstämman begära upplysningar från styrelse och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bolagets ekonomiska situation.

Aktier och röster

I Probi AB finns totalt 11 644 125 aktier, motsvarande lika många röster. Av dessa aktier innehas 250 000 av bolaget självt, vilka inte får företrädas vid årsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om behandling av personuppgifter, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Lund i mars 2019

Styrelsen för Probi AB (publ)

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Tom Rönnlund, VD: Telefon: +46 46 286 89 40, E-post: trd@probi.com
Henrik Lundkvist, CFO: Telefon: +46 46 286 89 41, E-post: henrik.lundkvist@probi.com

OM PROBI
Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag. Probis vision är att bidra till ett hälsosammare liv genom att erbjuda effektiv och väldokumenterad probiotika med bevisade hälsofördelar baserat på vetenskaplig forskning. Probi, som grundades av forskare i Sverige 1991, är ett multinationellt bolag med verksamhet på över 40 marknader världen över och innehar över 400 patent över hela världen. Probi omsatte 604 MSEK under 2018. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid-cap. Probi hade cirka 4 000 aktieägare den 31 december 2018.

probi.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/