Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probi: Q3 2019: Uppgraderingsprogram avseende tillverkningsenhet initierat under kvartalet

08:00 / 25 October 2019 Probi Press release

Viktiga händelser under tredje kvartalet 
  • Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 142 MSEK (169), en minskning om 16 % (justerat för valutaeffekter en minskning om 22 %) jämfört med tredje kvartalet 2018 framförallt som en följd av svagare marknadstillväxt i Nordamerika 
  • Uppgraderingsprogram initierat avseende bolagets tillverkningsenhet i Redmond, USA för att ytterligare stärka konkurrenskraften
  • Nya produktlanseringar av Probi[®] Osteo på den nordamerikanska marknaden i en växtbaserad dryck och av Probi[®] Osteo och Probi FerroSorb[®] i Australien 
  • Tidigarelagd återbetalning av lån om 20 MSEK som följd av ett starkt kassaflöde innebär att samtliga banklån nu är återbetalda

Finansiell översikt

[][][]
MSEK Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep
2019 2018 2019 2018
Nettoomsättning 141,6 168,8 460,1 441,3
Bruttomarginal % 45,8% 47,5% 46,2% 45,8%
EBITDA[1] 45,4 50,9 130,1 110,8
EBITDA-marginal, %[1] 32,1% 30,1% 28,3% 25,1%
Rörelseresultat (EBIT) 26,7 37,9 77,1 70,5
Periodens resultat 21,7 28,1 60,0 52,4
Resultat per aktie före 1,90 2,47 5,27 4,60
och efter utspädning,
SEK
Aktiekurs per 304,00 413,60 304,00 413,60
balansdagen, SEK
Börsvärde per 3 463,8 4 712,6 3 463,8 4 712,6
balansdagen
Se not 5 för nyckeltal      
som inte är definierade
enligt IFRS
[1] Se not 1 för      
nyckeltalet exklusive
effekt av IFRS 16
leasing

Inbjudan till telefonkonferens
Datum: 25 oktober 2019
Tid: 10:00
Telefon: +46 (0)8 50 55 83 66
Deltagare från Probi: Tom Rönnlund, VD, Henrik Lundkvist, CFO

Presentationen finns tillgänglig på www.probi.com och www.financialhearings.com

Kontakt
Tom Rönnlund, VD: Telefon: +46 (0)46 286 89 40, E-post: trd@probi.com
Henrik Lundkvist, CFO: Telefon: +46 (0)46 286 89 41, E-post: henrik.lundkvist@probi.com

Om Probi
Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag. Probis vision är att bidra till ett hälsosammare liv genom att erbjuda effektiv och väldokumenterad probiotika med bevisade hälsofördelar baserat på vetenskaplig forskning. Probi, som grundades av forskare i Sverige 1991, är ett multinationellt bolag med verksamhet på över 40 marknader världen över och innehar över 400 patent över hela världen. Probi omsatte 604 MSEK under 2018. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid-cap. Probi hade cirka 4 000 aktieägare den 31 december 2018. probi.com

Denna information är sådan information som Probi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2019 kl. 08.00 CET

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/