Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Q4 2017: Probi nådde viktig milstolpe i utvecklingen av affärsområdet Functional Food

08:00 / 25 January 2018 Probi Press release

Viktiga händelser under fjärde kvartalet
  • Betydande avtal tecknat med ett globalt FMCG-företag för lansering av Functional Food-produkt i Nordamerika under 2019
  • Viktiga produktlanseringar av FerroSorb® och Probi Select™ i Nordamerika börjar ge försäljningssynergier inom Consumer Healthcare
  • Ny ansökan för hälsopåståenden gällande FerroSorb® inlämnad till EFSA efter positiva resultat i den kompletterande studien
  • Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årsstämman 2018 beslutar att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017

Finansiell översikt

MSEK Helår 2017 Helår
2016
Nettoomsättning 612.2 443.5
Nettoomsättningstillväxt, lokal valuta, % 38.2% 103.2%
Bruttomarginal, % 45.4%   61.0%
EBITDA 157.3 152.6
EBITDA-marginal, % 25.7% 34.4%
Rörelseresultat (EBIT) 104.1 120.0
Periodens resultat 69.1 101.8
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 6.06 10.73
Aktiekurs per balansdagen, SEK 340.00 475.50
Börsvärde per balansdagen 3,874.0 5,417.9
Se not 5 för nyckeltal som inte är definierade                  
enligt IFRS och not 4 för justeringar gjorda för
helår 2016.

Inbjudan till telefonkonferens
Datum: 25 januari 2018
Tid: 10:00
Telefon: 08-56 64 26 97
Deltagare från Probi: Peter Nählstedt, VD och Jörn Andreas, CFO

Presentationen finns tillgänglig på www.probi.com och www.financialhearings.com

Kontakt
Peter Nählstedt, VD: Telefon: 046-286 89 23, E-mail: peter.nahlstedt@probi.com
Jörn Andreas, CFO: Telefon: 046-286 89 41, E-mail: jorn.andreas@probi.com

Om Probi
Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag. Probis vision är att bidra till ett hälsosammare liv genom att erbjuda effektiv och väldokumenterad probiotika med bevisade hälsofördelar baserat på vetenskaplig forskning. Probi, som grundades av forskare i Sverige 1991, är ett multinationellt bolag med fyra centers of excellence, med verksamhet på över 40 marknader världen över och innehar över 400 patent över hela världen. Probi omsatte 612 MSEK under 2017. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid-cap. Probi har cirka 5 000 aktieägare.

probi.com

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan information som Probi AB är skyldigt att offentliggöra enligt Värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2018 kl. 08.00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/