Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Q4 2016: FÖRVÄRVET SLUTFÖRT, NYEMISSIONEN FRAMGÅNGSRIKT GENOMFÖRD OCH ÄNNU ETT FÖRSÄLJNINGSREKORD

08:00 / 24 January 2017 Probi Press release

FJÄRDE KVARTALET 2016
 • NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 194,0 MSEK (35,9), varav 75,6 MSEK från förvärv.
 • RÖRELSERESULTATET uppgick till 43,6 MSEK (3,7).
 • RESULTAT EFTER SKATT uppgick till 36,8 MSEK (2,7).
 • RESULTAT EFTER SKATT PER AKTIE uppgick till 3,46 SEK (0,30).
 • FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL var -864,5 MSEK (0,0). Köpeskillingen för förvärvet om 900 MSEK betalades den 3 oktober.            
ACKUMULERAT 2016
 • NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 443,5 MSEK (215,7), varav 76 MSEK från förvärv.
 • RÖRELSERESULTATET uppgick till 130,3 MSEK (63,1). Rörelseresultatet har belastats med förvärvskostnader på 16,2 MSEK.
 • RESULTAT EFTER SKATT uppgick till 108,6 MSEK (49,0).
 • RESULTAT EFTER SKATT PER AKTIE uppgick till 11,43 SEK (5,38).
 • FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL var -39,9 MSEK (+34,8). Probi har lämnat utdelning på 9,1 MSEK (7,7).
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET:
 • Förvärvet av Nutraceutix slutfördes den 3 oktober och integrationen fungerar väl
 • Nyemissionen framgångsrikt genomförd
 • Ännu ett försäljningsrekord i kvartalet, exklusive förvärv och valutaeffekter

VD KOMMENTERAR VERKSAMHETEN:
"Vi bygger en globalt ledande probiotikakoncern och tog stora steg under 2016 med förvärvet av Nutraceutix. Förvärvet slutfördes i början av oktober och integrationsarbetet fungerar väl. Nyemissionen genomfördes framgångsrikt, vilket var viktigt för finansieringen av förvärvet.

De båda verksamheterna kompletterar varandra väl. Marknadspositionen i Nordamerika förbättras och möjligheten att växa ytterligare globalt ökar väsentligt. Vi har lyft fram tre av Probis utvecklade probiotiska stammar, som ännu inte nått marknaden och breddar vårt sortiment i USA med dessa och skapar direkt ett mervärde. Vi bedömer att den största synergin från förvärvet initialt kommer från försäljningsökningen skapad av dessa nya stammar.

Genom förvärvet fördubblas Probis nuvarande försäljning med en proforma nettoomsättning för 2016 på 686 MSEK. Proforma rörelseresultatet för helåret 2016 för de två verksamheterna uppgår till cirka 190 MSEK.

Den ordinarie verksamheten har under året fortsatt att utvecklas mycket positivt. Vi har satt kvartalsvisa försäljningsrekord tre av årets fyra kvartal. Det senaste kvartalet kunde vi redovisa en nettoomsättning på 118 MSEK. Den organiska tillväxten för helåret var 71%.

Rörelseresultatet var för helåret var 130 MSEK (63) och har belastats med transaktionskostnader på 16 MSEK, en partiell utrangering på 11 MSEK och integrationskostnader på 5 MSEK, vilka alla är av engångskaraktär.

Förutom möjligheterna i USA har dessutom nya avtal skrivits med ett flertal europeiska marknader under året vilket gör att vi ser framtiden an med tillförsikt."

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS:
Tid: Tisdag 24 januari 2017 kl. 10.00. Telefonnummer: 08-56 64 26 91. Deltagare från Probi: Peter Nählstedt, VD och Niklas Brandt, CFO. Presentationen finns tillgänglig på www.probi.se och www.financialhearings.com

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Peter Nählstedt, VD Probi, tel: 046-286 89 23, e-post: peter.nahlstedt@probi.se
Niklas Brandt, CFO Probi, tel: 046-286 89 26, e-post: niklas.brandt@probi.se 

Denna information är sådan information som Probi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari 2017 kl. 08.00 CET.

OM PROBI
Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag som utvecklar effektiv och väldokumenterad probiotika. Probi har genom sin forskning skapat en stark produktportfölj inom områdena maghälsa och immunförsvar. Produkterna finns tillgängliga för konsumenter i mer än 30 länder runt om i världen. Kunderna utgörs av ledande livsmedels-, hälso- och läkemedelsföretag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Probi omsatte 444 MSEK under 2016. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid-cap. Probi har cirka 4 700 aktieägare. Läs mer på www.probi.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/