Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probi förvärvar Nutraceutix och ökar kraftigt sin närvaro och kapacitet i Nordamerika samt offentliggör företrädesrättsemission om cirka 600 MSEK

21:00 / 6 June 2016 Probi Press release

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Japan, Kanada, USA eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler.

Probi AB (publ) ("Probi") offentliggör idag att det amerikanska dotterbolaget Probi USA, Inc. har tecknat ett avtal om inkråmsförvärv varigenom Probi kommer förvärva verksamheten från det amerikanska probiotikabolaget TNTGamble, Inc., som bedriver verksamhet under namnet Nutraceutix ("Nutraceutix"), för en preliminär kontant köpeskilling om 105 MUSD (motsvarande 873 MSEK[1]) på kontant- och skuldfri basis ("Förvärvet"). Nordamerika är den största och snabbast växande marknaden för probiotiska kosttillskott i världen. Genom Förvärvet kommer Probi öka sin marknadsandel på den nordamerikanska marknaden mer än trefaldigt, tillföra viktiga nya teknologier, tillverkningskompetens och kunder, samt skapa en stark plattform för ytterligare framtida förvärv. Den kontanta köpeskillingen finansieras genom tillgängliga likvida medel, en kreditfacilitet och en bryggfinansiering. Bryggfinansieringen kommer att återbetalas med likvid från en föreslagen nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 600 MSEK ("Företrädesrättsemissionen").

TRANSAKTIONEN I KORTHET
 • Probi förvärvar Nutraceutix för en preliminär kontant köpeskilling om 105 MUSD (motsvarande 873 MSEK[1]) på kontant- och skuldfri basis.
 • Ett transformerande förvärv som för Probi till toppskiktet av integrerade aktörer[2] inom probiotikasektorn med väsentligt ökad storlek, stärkt kapacitet och förbättrad närvaro både geografiskt och i värdekedjan:

o    Medför preliminär sammanlagd nettoomsättning för 2015 om cirka 506 MSEK[3], därmed mer än fördubblas Probis nuvarande storlek;
o    Mer än tredubblar Probis nettoomsättning på den stora och snabbväxande nordamerikanska probiotikamarknaden till cirka 418 MSEK[3] baserat på preliminära sammanlagda siffror för 2015;
o    Sammanför Nutraceutix etablerade och patentskyddade delivery-teknologi med Probis väldokumenterade portfölj av probiotikastammar, vilket möjliggör nya differentierade probiotiska produkter;
o    Säkerställer tillgång till etablerad, GMP-certifierad och mångsidig tillverkningskapacitet med viktiga strategiska och finansiella fördelar;
o    Tillför en attraktiv och väl kompletterande kundbas om cirka 200 amerikanska kunder och samarbetspartners;
o    Lyfter Probi till toppskiktet av integrerade aktörer[4] på den globala probiotikamarknaden och skapar en plattform för ytterligare framtida förvärv.

 • Den kontanta köpeskillingen finansieras genom tillgängliga likvida medel, en kreditfacilitet om cirka 35 MUSD och en bryggfinansiering om cirka 63 MUSD. Handelsbanken har åtagit sig att tillhandahålla kreditfaciliteten och bryggfinansieringen. Bryggfinansieringen kommer att återbetalas med likvid från Företrädesrättsemissionen om cirka 600 MSEK. Efter fullföljande av Förvärvet och Företrädesrättsemissionen och återbetalning av bryggfinansieringen, förväntar sig Probi ha en nettoskuldsättningsgrad (Net Debt/EBITDA) om cirka 1x på preliminär sammanlagd basis.
 • Symrise AG och Fjärde AP-fonden, som kontrollerar cirka 51,4 procent respektive 5,9 procent av utestående kapital och röster i Probi, har åtagit sig att, på sedvanliga villkor, rösta för Företrädesrättsemissionen vid en extra bolagsstämma den 29 juni 2016 samt att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesrättsemissionen. Därutöver har Swedbank Robur Fonder och Handelsbanken Fonder, som tillsammans kontrollerar cirka 11,8 procent av utestående kapital och röster i Probi, indikerat sin avsikt att rösta för Företrädesrättsemissionen vid den extra bolagsstämman samt att teckna sina pro rata-andelar i Företrädesrättsemissionen. Följaktligen har teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar att rösta för Företrädesrättsemissionen vid den extra bolagsstämman samt att teckna pro rata-andelar i Företrädesrättsemissionen erhållits från aktieägare som kontrollerar cirka 69,1 procent av utestående kapital och röster i Probi.[5]
 • Förvärvet förväntas fullföljas inom fyra månader och Företrädesrättsemissionen förväntas genomföras under andra halvåret 2016.
Peter Nählstedt, VD för Probi, kommenterar:
"Jag är fantastiskt nöjd med detta transformerande förvärv. Nutraceutix och Probi passar perfekt ihop. Bolagen har kompletterande affärsmodeller och har få gemensamma kunder samt delar starka entreprenörsvärden. Förvärvet skapar en stark plattform för att fortsätta tillväxten i USA och på den globala marknaden."

Tim Gamble, VD för Nutraceutix, kommenterar:
"Jag kan inte tänka mig en bättre kombination av två väl ansedda bolag. Med hög grad av kompletterande kompetenser, tillgångar och produkterbjudanden, och med gemensamt strategiskt fokus på kvalitetsmedveten tillväxt, förutspår jag en strålande framtid för det nya bolaget. Transaktionen kommer skapa en global ledare inom probiotika och probiotiska kosttillskott och kommer att öppna upp en mängd nya möjligheter för bolaget, dess anställda och dess kunder."

NUTRACEUTIX I KORTHET

Nutraceutix är en ledande, högt ansedd och kundfokuserad amerikansk tillverkare och leverantör av probiotika med en nettoomsättning på cirka 34 MUSD (290 MSEK[6],[7]) och EBITDA om cirka 8 MUSD (70 MSEK[6]) 2015. Under de senaste åren har verksamheten uppvisat en tvåsiffrig procentuell försäljningstillväxt.

Nutraceutix grundades 1983 och tillhör idag de fem största tillverkarna av probiotika i Nordamerika. År 2015 tilldelades bolaget priset North American Probiotic Company of the Year Award av Frost & Sullivan. Nutraceutix har sitt huvudkontor och en fermenteringsanläggning i Redmond, nära Seattle i delstaten Washington, samt en förpackningsanläggning i Lafayette, nära Denver i Colorado. Båda anläggningarna är kontrollerade och certifierade i enlighet med god tillverkningssed (GMP). Bolaget producerar cirka 340 miljoner tabletter och 4,3 miljoner förpackningar per år för sina kunder och hade år 2015 460 artiklar (SKU) i produktion. Nutraceutix har mer än 30 olika industrialiserade probiotiska stammar.

Nutraceutix tillverkar sina produkter i konsumentförpackning (slutprodukter; 57 procent av omsättningen år 2014), rent och formulerat bakteriepulver (20 procent respektive sju procent) samt tabletter och kapslar (16 procent). Nutraceutix egna delivery-teknologi BIO-tract®är en viktig differentierande och lojalitetskapande produktegenskap som är patenterad i mer än 30 länder. Nutraceutix har också expertis och patent inom vissa tillverkningsprocesser, känt som LiveBac®-processing, som möjliggör avancerad tillverkning av tabletter innehållande känsliga ingredienser som till exempel probiotika.

Nutraceutix kundbas består av amerikanska och globala varumärkesdistributörer, återförsäljare och direktförsäljare, samt andra kontraktstillverkare, främst inom kosttillskott. 2015 hade Nutraceutix 173 aktiva kundrelationer (en ökning från 141 kundrelationer år 2013). En stark kundbas inom e-handel har bidragit till signifikant tillväxt under de senaste åren. Bolaget sysselsätter 145 personer, inklusive en erfaren försäljnings- och marknadsföringsorganisation bestående av fem personer.

BAKGRUND OCH MOTIV

Med en stark position inom forskning och utveckling, har Probi vuxit och utvecklat sina väl dokumenterade och differentierade produktplattformar och blivit en betydande aktör på den globala probiotikamarknaden. Probis målsättning är att generera tillväxt som överträffar genomsnittet på marknaden. För att uppnå detta har Probi följande strategiska prioriteringar: 1) befästa och utveckla befintliga produkterbjudanden och kundrelationer, 2) etablera sig på nya marknader med fokus på de snabbt växande marknaderna i Asien och Nord- och Sydamerika, 3) lansera nya produkter och plattformar och 4) etablera sig inom nya produktområden och hälsoindikationer.

Förvärvet av Nutraceutix ligger helt i linje med dessa strategiska prioriteringar genom att det markant ökar Probis närvaro på den attraktiva nordamerikanska probiotikamarknaden, tillför nya betydelsefulla teknologier, tillverkningskapacitet och kundrelationer samt skapar en plattform för ytterligare framtida förvärv. De viktigaste motiven till Förvärvet är:

Stärkt närvaro i Nordamerika
 • Den nordamerikanska marknaden är den största och snabbast växande marknaden för probiotiska kosttillskott i världen med en stark tvåsiffrig tillväxt på 13 procent år 2015 (jämfört med cirka nio procent tillväxt på den globala probiotikamarknaden)[8]
 • Genom en direkt närvaro i Nordamerika kommer kundrelationer att vidareutvecklas. Nutraceutix mer än tredubblar Probis nettoomsättning i Nordamerika till cirka 418 MSEK[9] i preliminära sammanlagda siffror för 2015
 • Nutraceutix utgör en unik möjlighet att förvärva ett fullt integrerat och lönsamt probiotikaföretag med starka tillväxtutsikter på denna marknaden
Ökade möjligheter att vidareutveckla produktutbudet
 • Nutraceutix tillför den patenterade delivery-teknologin BIO-tract®, vilken kan tillämpas på Probis patenterade och väldokumenterade probiotikastammar för att utveckla nya och differentierade produkter
 • Probis patenterade och dokumenterade probiotikastammar kan bidra till att göra Nutraceutix erbjudande ytterligare konkurrenskraftigt
 • Probi får tillgång till intern produktions- och förpackningskapacitet och ett helhetskunnande inom produktion av probiotika
Stärkt position i värdekedjan
 • Nutraceutix erbjuder en flexibel och kvalitetsdriven helhetslösning för business-to-business-kunder inom probiotika
 • Möjliggör att leverera ett förbättrat kundvärde
 • Kraftigt ökad och kompletterande kund-/partnerbas på den amerikanska marknaden med cirka 200 nya kunder och partners samt ett fokuserat säljteam på fem personer
 • En kompletterande produktportfölj som breddar positionen inom nya marknadssegment och därmed stärker erbjudandet för befintliga kunder
Betydande synergimöjligheter
 • Kompletterande kundbas och breddad produktportfölj skapar betydande möjligheter till merförsäljning
 • Kombinerade styrkor och kompetenser inom probiotikastammar, produktutveckling och formulering skapar möjlighet för nya produkterbjudanden
 • Potentiella kostnadsbesparingar från ökad användning av produktionskapaciteten samt inköpssynergier
Plattform för ytterligare förvärv inom probiotikamarknaden
 • Förvärvet etablerar Probi i toppskiktet av integrerade probiotikaaktörer[10] och säkrar närvaro i hela värdekedjan, vilket skapar en plattform för framtida förvärv som kan bidra med ytterligare marknadsnärvaro, tillväxtmöjligheter och potentiella synergier
 • Prioriterade områden för framtida potentiella förvärv inkluderar att bygga ytterligare marknadsnärvaro i Nordamerika, APAC och Europa samt addera ny kompetens och nya licenser och rättigheter

Det sammanslagna bolaget kommer att behålla Probis nuvarande namn och börsnotering och fortsätta marknadsföra respektive bolags varumärke. Huvudkontoret kommer att vara i Lund, Sverige. Den huvudsakliga tillverkningen kommer att ske i USA medan forskning & utveckling och global marknadsföring kommer vara baserad i Lund.

Integrationen förväntas underlättas av att bolagen är starkt kompletterande och kommer att drivas av ett integrationsteam med ansvariga från båda organisationerna. Planen är också att stationera ledande befattningshavare i USA. Nutraceutix nuvarande VD förväntas behålla sin anställning som ansvarig  för den nordamerikanska enheten under en övergångsperiod.

Tillsammans kommer Probi och Nutraceutix ha cirka 180 anställda. Probis ledning bedömer att det inte kommer ske några väsentliga förändringar i personalstyrkan till följd av Förvärvet och att de stärkta operationella och finansiella resurserna av det sammanslagna bolaget kommer att möjliggöra ytterligare kommersiella investeringar och expansion.

Probi beräknar att integrationskostnader på cirka 10 MSEK kommer belasta resultatet för 2016.

FINANSIELLA EFFEKTER FÖR PROBI

Förvärvet av Nutraceutix kommer tillföra nettoomsättning om cirka 290 MSEK[11] och EBITDA om cirka 70 MSEK[11]. Nutraceutix försäljningstillväxt förväntas stödja Probis finansiella mål att generera tillväxt som överstiger genomsnittet på marknaden.

Den preliminära sammanlagda nettoomsättningen för Probi och Nutraceutix kommer vara cirka 506 MSEK[11] och preliminär sammanlagd EBITDA kommer uppgå till cirka 139 MSEK[11], motsvarande en preliminär sammanlagd EBITDA-marginal om 27 procent.

Förvärvsmultipeln (Enterprise Value/EBITDA) är cirka 12.7x.

Efter fullföljande av Förvärvet och Företrädesrättsemissionen och återbetalning av bryggfinansieringen, förväntar sig Probi ha utestående banklån om cirka 291 MSEK[12] och en nettoskuldsättningsgrad (Net Debt/EBITDA) om cirka 1x på preliminär sammanlagd basis.

Finansiell nyckelinformation 2015[11]:

MSEK          Probi      Nutraceutix      Preliminärt 
sammanlagd
Nettoomsättning 216 290 506
Bruttoresultat 153 96 249
Bruttomarginal 71% 33% 49%
EBITDA 69 70 139
EBITDA-marginal 32% 24% 27%

Ovanstående finansiella information är enbart att betrakta som illustrativ och inkluderar inga samordningsvinster, integrationskostnader, transaktionskostnader eller avskrivningar av övervärde som ett resultat av förvärvsanalysen. Den ovan presenterade finansiella informationen har inte granskats eller reviderats av Probis revisorer, ska betraktas som hypotetisk och utgör inte en proformaredovisning.

TRANSAKTIONSVILLKOR OCH FINANSIERING

Den 6 juni 2016 tecknade Probi ett avtal om inkråmsförvärv varigenom Probi förvärvar Nutraceutix verksamhet för en preliminär kontant köpeskilling om 105 MUSD (873 MSEK[12]) på kontant- och skuldfri basis.

Förvärvet är villkorat av godkännande från konkurrensmyndigheterna i USA och sedvanliga godkännanden av tredje part att Nutraceutix tillgångar har överlåtits till Probi, och förväntas fullföljas inom fyra månader.

Den kontanta köpeskillingen finansieras genom tillgängliga likvida medel, en kreditfacilitet om cirka 35 MUSD och en bryggfinansiering om cirka 63 MUSD. Handelsbanken har åtagit sig att tillhandahålla kreditfaciliteten och bryggfinansieringen. Bryggfinansieringen kommer att återbetalas med likvid från Företrädesrättsemissionen om cirka 600 MSEK.

FÖRETRÄDESRÄTTSEMISSIONEN

Probis styrelse föreslår att den extra bolagsstämman den 29 juni 2016 bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, emittera nya aktier genom Företrädesrättsemissionen. Likviden från Företrädesrättsemissionen skall uppgå till cirka 600 MSEK före emissionskostnader. Nettolikviden från Företrädesrättsemissionen kommer i första hand att användas till att återbetala bryggfinansieringen samt för att ytterligare stödja framtida finansiell flexibilitet.

Företrädesrättsemissionen förväntas genomföras under andra halvåret 2016.

Teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar

Den största aktieägaren i Probi, Symrise AG, som kontrollerar cirka 51,4 procent av utestående kapital och röster, samt Fjärde AP-fonden, som kontrollerar cirka 5,9 procent av utestående kapital och röster, har ingått avtal med Probi varigenom de har åtagit sig att, på sedvanliga villkor, rösta för Företrädesrättsemissionen på den extra bolagsstämman samt att teckna sina pro rata-andelar i Företrädesrättsemissionen.[13]

Därutöver har Swedbank Robur Fonder och Handelsbanken Fonder, som tillsammans kontrollerar cirka 11,8 procent av utestående kapital och röster i Probi, indikerat sin avsikt att rösta för Företrädesrättsemissionen vid den extra bolagsstämman samt att teckna sina pro rata-andelar i Företrädesrättsemissionen.[13]

Följaktligen har teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar att rösta för Företrädesrättsemissionen vid den extra bolagsstämman samt att teckna pro rata-andelar i Företrädesrättsemissionen erhållits från aktieägare som kontrollerar cirka 69,1 procent av utestående kapital och röster i Probi.[13]

RÅDGIVARE

Handelsbanken Capital Markets är finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Probi i samband med Företrädesrättsemissionen. Hjalmarsson & Partners Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Wiggin och Dana LLP är legal rådgivare till Probi i samband med Förvärvet. Cascadia Capital är finansiell rådgivare och Perkins Coie LLP är legal rådgivare till Nutraceutix i samband med Förvärvet.

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS (ENGELSKA):

Tidpunkt: 7 juni kl. 10:00. Deltagare från Probi: Peter Nählstedt, VD och Niklas Brandt, CFO. Presentationen kommer göras tillgänglig via www.probi.se.

För att delta på telekonferensen använd nedanstående länk och telefonnummer:

http://cloud.magneetto.com/wonderland/2016_0607_Financial_Hearing_Probi/view

Från Sverige: +46 8 566 426 90

Från UK: +44 203 008 98 04

Från USA: +1 855 753 22 35

Denna information är sådan som Probi AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Peter Nählstedt, VD, Probi, tel +46 46 286 89 23 eller mobil +46 723 86 99 83, e-post: peter.nahlstedt@probi.se

Niklas Brandt, CFO, Probi, tel +46 46 286 89 26 eller mobil +46 706 62 98 83, e-post: niklas.brandt@probi.se

OM PROBI

Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag som utvecklar effektiv och väldokumenterad probiotika. Probi har genom sin forskning skapat en stark produktportfölj inom områdena maghälsa och immunförsvar. Produkterna finns tillgängliga för konsumenter i mer än 30 länder runt om i världen. Kunderna utgörs av ledande livsmedels-, hälso- och läkemedelsföretag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Probi omsatte 216 MSEK under 2015. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Small-cap. Probi har cirka 4 000 aktieägare. Läs mer på www.probi.se.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Probi. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Probi kommer endast att ske genom det prospekt som kommer offentliggöras i samband med Företrädesrättsemissionen.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Japan, Kanada, USA eller annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier i Probi har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det finns ingen avsikt att registrera några av ovannämnda värdepapper eller att lämna något erbjudande till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Probis aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

----------------------------------------------------------------------

[1] Omräknat till en växelkurs på USD/SEK 8,3169, växelkursen den 3 juni 2016.

[2] Probi uppskattar att denna grupp bolag även inkluderar Chr. Hansen, Lallemand och DuPont.

[3] Omräknat till en växelkurs på USD/SEK 8,4350, motsvarande periodsnittet 1 januari - 31 december 2015. Såväl Nutraceutix som preliminära sammanlagda siffror är illustrativa. Den presenterade finansiella informationen har inte granskats eller reviderats av Probis revisorer, ska betraktas som hypotetisk och ska inte ses som proformaredovisning. Nutraceutix siffror är preliminära och enligt US GAAP.

[4] Probi uppskattar att denna grupp bolag även inkluderar Chr. Hansen, Lallemand och DuPont.

[5] De angivna ägarandelarna är beräknade per 3 juni 2016.

[6] Omräknat till en växelkurs på USD/SEK 8,4350, motsvarande periodsnittet 1 januari - 31 december 2015. Såväl Nutraceutix som preliminära sammanlagda siffror är illustrativa. Den presenterade finansiella informationen har inte granskats eller reviderats av Probis revisorer, ska betraktas som hypotetisk och ska inte ses som proformaredovisning. Nutraceutix siffror är preliminära och enligt US GAAP. 

[7] Under 2015 inträffade ett försäljningsbortfall om cirka 7 MUSD relaterat till en borttagen produkt hos en kund. Under de senaste åren har verksamheten uppvisat en tvåsiffrig procentuell försäljningstillväxt.

[8] Euromonitor och Probis estimat.

[9] Omräknat till en växelkurs på USD/SEK 8,4350, motsvarande periodsnittet 1 januari - 31 december 2015. Såväl Nutraceutix som preliminära sammanlagda siffror är illustrativa. Den presenterade finansiella informationen har inte granskats eller reviderats av Probis revisorer, ska betraktas som hypotetisk och ska inte ses som proformaredovisning. Nutraceutix siffror är preliminära och enligt US GAAP. 

[10] Probi uppskattar att denna grupp bolag även inkluderar Chr. Hansen, Lallemand och DuPont.

[11] Omräknat till en växelkurs på USD/SEK 8,4350, motsvarande periodsnittet 1 januari - 31 december 2015. Såväl Nutraceutix som preliminära sammanlagda siffror är illustrativa. Den presenterade finansiella informationen har inte granskats eller reviderats av Probis revisorer, ska betraktas som hypotetisk och ska inte ses som proformaredovisning. Nutraceutix siffror är preliminära och enligt US GAAP.

[12] Omräknat till en växelkurs på USD/SEK 8,3169, växelkursen den 3 juni 2016.

[13] De angivna ägarandelarna är beräknade per 3 juni 2016.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/