Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Kallelse till extra bolagsstämma i Probi AB (publ)

21:10 / 6 June 2016 Probi Press release

Aktieägarna i Probi AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 29 juni 2016 kl. 10.00 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, Lund.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 22 juni 2016, dels senast onsdagen den 22 juni 2016 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman, gärna före kl. 16.00.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd onsdagen den 22 juni 2016. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande i stämman görs skriftligen under adress Probi AB (publ), Ideon, Gamma 1, 223 70 Lund, via e-post till probi@probi.seeller per telefon 046-286 89 70. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida www.probi.se.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
8. Avslutning

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkt 7) 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till bolagets årsstämma 2017, fatta beslut om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras ska uppgå till det antal aktier som motsvarar en emissionslikvid om cirka 600 000 000 kronor och ska rymmas inom aktiekapitalets gränser. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra finansiering av bolagets förvärv av det amerikanska probiotikabolaget Nutraceutixs verksamhet. Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen.

Dokumentation m m
Styrelsens förslag till bemyndigande hålls tillgängligt hos bolaget och på dess hemsida, www.probi.se, senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

I Probi AB finns totalt 9 365 300 aktier, vilka berättigar till lika många röster. Av dessa aktier innehas 250 000 aktier av bolaget självt.

Lund i juni 2016

Styrelsen för Probi AB (publ)

Denna information är sådan som Probi AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
 

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Peter Nählstedt, VD, Probi, tel +46 46 286 89 23 eller mobil +46 723 86 99 83, e-post: peter.nahlstedt@probi.se
Niklas Brandt, CFO, Probi, tel +46 46 286 89 26 eller mobil +46 706 62 98 83, e-post: niklas.brandt@probi.se

OM PROBI
Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag som utvecklar effektiv och väldokumenterad probiotika. Probi har genom sin forskning skapat en stark produktportfölj inom områdena maghälsa och immunförsvar. Produkterna finns tillgängliga för konsumenter i mer än 30 länder runt om i världen. Kunderna utgörs av ledande livsmedels-, hälso- och läkemedelsföretag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Probi omsatte 216 MSEK under 2015. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Probi har cirka 4 000 aktieägare. Läs mer på www.probi.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/