Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probis årsstämma 2016

17:00 / 27 April 2016 Probi Press release

På Probis årsstämma den 27 april 2016 i Lund beslutades bland annat följande:
  • Årsstämman fastställde årsredovisning samt styrelsens förslag till vinstutdelning för verksamhetsåret 2015 med 1,00 kr per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 29 april 2016.

  • Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

  • Styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter. Omval gjordes av styrelseledamöterna Jörn Andreas, Benedicte Fossum, Jan Nilsson, Jonny Olsson, Jean-Yves Parisot och Eva Redhe. Till styrelseordförande omvaldes Jean-Yves Parisot. Allt i enlighet med valberedningens förslag.

  • Styrelsearvodet beslöts uppgå till totalt 1 175 000 kr, varav 300 000 kr till ordföranden och 175 00 kr till var och en av de övriga ledamöterna.

  • Omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB med Per-Arne Pettersson som huvudansvarig revisor.

  • Styrelsens förslag gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare godkändes.

  • Styrelsen bemyndigades, i enlighet med sitt förslag, att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om överlåtelse av egna aktier.

  • Styrelsen bemyndigades, i enlighet med sitt förslag, att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 936 530 aktier. Om bemyndigandet utnyttjas fullt ut innebär detta cirka 9 procent utspädning av kapitalet och röstetalet.

  • Till Probis valberedning utsåg stämman Heinz-Jürgen Bertram (Symrise), Jannis Kitsakis (4:e AP-fonden), Marianne Flink (Swedbank Robur Fonder) samt Bengt Jeppsson (Professor på enheten för kirurgi vid Lunds universitet).

Verkställande direktörens presentation kommer att finnas tillgänglig på www.probi.se.

Denna information är sådan som Probi AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Peter Nählstedt, VD, Probi, tel +46 46 286 89 23 eller mobil +46 723 86 99 83, e-post: peter.nahlstedt@probi.se

OM PROBI

Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag som utvecklar effektiv och väldokumenterad probiotika. Probi har genom sin forskning skapat en stark produktportfölj inom områdena maghälsa och immunförsvar. Produkterna finns tillgängliga för konsumenter i mer än 30 länder runt om i världen. Kunderna utgörs av ledande livsmedels-, hälso- och läkemedelsföretag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Probi  omsatte 216 MSEK under 2015. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small-cap. Probi har cirka 3 500 aktieägare. Läs mer på www.probi.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/