Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Kallelse till årsstämma i Probi AB (publ)

11:40 / 30 March 2016 Probi Press release

Aktieägarna i Probi AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 april 2016 kl 15.00 på Elite Hotel, Ideon Gateway, Scheelevägen 27, Lund. Anmälan om deltagande ska göras senast torsdagen den 21 april kl. 16.00.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 21 april 2016, dels senast torsdagen den 21 april 2016 kl 16.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd torsdagen den 21 april 2016. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande i stämman görs skriftligen under adress Probi AB (publ), Ideon, Gamma 1, 223 70 Lund, via e-post till probi@probi.seeller per telefon 046-286 89 70. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida www.probi.se.

Förslag till dagordning

1.   Öppnande

2.   Val av ordförande vid stämman

3.   Upprättande och godkännande av röstlängd

4.   Godkännande av dagordning

5.   Val av en eller två justeringsmän

6.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.   Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8.   Verkställande direktörens anförande

9.   Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat­räkningen och koncern­balansräkningen

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

12. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

14. Val av styrelse och styrelseordförande

15. Val av revisorer

16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

17. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier

18. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

19. Utseende av valberedning

20. Avslutning

Bilaga: Kallelse till årsstämma i Probi AB 2016.

Denna information är sådan som Probi AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Peter Nählstedt, VD, Probi, tel +46 46 286 89 23 eller mobil +46 723 86 99 83, e-post: peter.nahlstedt@probi.se

Niklas Brandt, CFO, Probi, tel +46 46 286 89 26 eller mobil +46 706 62 98 83, e-post: niklas.brandt@probi.se

OM PROBI

Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag som utvecklar effektiv och väldokumenterad probiotika. Probi har genom sin forskning skapat en stark produktportfölj inom områdena maghälsa och immunförsvar. Produkterna finns tillgängliga för konsumenter i mer än 30 länder runt om i världen. Kunderna utgörs av ledande livsmedels-, hälso- och läkemedelsföretag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Probi omsatte 216 MSEK under 2015. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small-cap. Probi har cirka 3 500 aktieägare. Läs mer på www.probi.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/