Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probi slutför förvärvet av Nutraceutix

20:00 / 3 October 2016 Probi Press release

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 oktober 2016 kl. 20.00 (CET).
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Kanada, Japan, USA eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler.

Probi AB (publ) ("Probi") offentliggjorde den 6 juni 2016 att bolaget, genom det amerikanska dotterbolaget Probi USA, Inc., har tecknat ett avtal om inkråmsförvärv av verksamheten från det amerikanska probiotikabolaget TNTGamble, Inc., som bedriver verksamhet under namnet Nutraceutix ("Nutraceutix"). Idag den 3 oktober 2016 slutfördes förvärvet, som mer än tredubblar Probis marknadsandel på den nordamerikanska marknaden, samtidigt som det tillför viktiga nya teknologier, tillverkningskompetens och kunder samt skapar en stark plattform för ytterligare framtida förvärv. Probi har erlagt en kontant köpeskilling om 105 MUSD (motsvarande 900 MSEK[1]), vilken finansierats genom tillgängliga likvida medel samt en kreditfacilitet och en bryggfinansiering inom ramen för det kreditfacilitetsavtal som bolaget har ingått med Handelsbanken.

Nutraceutix är en av de största tillverkarna och leverantörerna av probiotika i Nordamerika med en nettoomsättning på cirka 34 MUSD (290 MSEK[2]) och EBITDA om cirka 8 MUSD (70 MSEK[2]) 2015. Sedan 2011 har verksamheten uppvisat en tvåsiffrig procentuell försäljningstillväxt[3]. Nutraceutix kundbas består av amerikanska och globala varumärkesdistributörer, återförsäljare och direktförsäljare, samt andra kontraktstillverkare, främst inom kosttillskott. Nutraceutix har sitt huvudkontor och en fermenteringsanläggning i Redmond, nära Seattle i delstaten Washington, samt en förpackningsanläggning i Lafayette, nära Denver i Colorado. Genom Nutraceutix patenterade delivery-teknologi BIO-tract® har bolaget etablerat ett starkt varumärke och ingrediensvarumärke hos såväl B2B-kunder som slutkonsumenter.

Förvärvet av Nutraceutix, som slutfördes efter börsens stängning idag den 3 oktober 2016, etablerar Probi i toppskiktet av integrerade probiotika-aktörer[4] med väsentligt ökad storlek, stärkt kapacitet och förbättrad närvaro både geografiskt och i värdekedjan. Genom förvärvet mer än fördubblas Probis nuvarande nettoomsättning, med en proforma nettoomsättning för 2015 om cirka 506[5] MSEK. Den sammanlagda EBITDA för 2015 uppgår till cirka 139[6] MSEK, motsvarande en sammanlagd EBITDA-marginal om cirka 27 procent.

Förvärvet förväntas bidra positivt till vinsten per aktie för Probi på sammanlagd basis för helåret 2016 och framgent, även med hänsyn tagen till den företrädesrättsemission om cirka 602 MSEK som Probis styrelse, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, fattade beslut om den 28 september 2016.

Den kontanta köpeskillingen om 105 MUSD (motsvarande 900 MSEK[7]) har finansierats genom tillgängliga likvida medel, samt en kreditfacilitet om cirka 35 MUSD (300 MSEK[7]) och en bryggfinansiering om cirka 63 MUSD (540 MSEK[7]) inom ramen för det kreditfacilitetsavtal som Probi har ingått med Handelsbanken.

Efter slutförande av förvärvet, och vid antagande om en genomförd företrädesrättsemission och återbetalning av bryggfinansieringen samt del av kreditfaciliteten, förväntar sig Probi ha en nettoskuldsättningsgrad (räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar och likvida medel/EBITDA) om cirka 1x.

RÅDGIVARE
Handelsbanken Capital Markets är finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Probi i samband med företrädesrättsemissionen. Hjalmarsson & Partners Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Wiggin and Dana LLP är legal rådgivare till Probi i samband med förvärvet av Nutraceutix.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Peter Nählstedt, VD, Probi, tel +46 46 286 89 23, e-post: peter.nahlstedt@probi.se
Niklas Brandt, CFO, Probi, tel +46 46 286 89 26, e-post: niklas.brandt@probi.se

OM PROBI
Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag som utvecklar effektiv och väldokumenterad probiotika. Probi har genom sin forskning skapat en stark produktportfölj inom områdena maghälsa och immunförsvar. Produkterna finns tillgängliga för konsumenter i mer än 30 länder runt om i världen. Kunderna utgörs av ledande livsmedels-, hälso- och läkemedelsföretag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Probi omsatte 216 MSEK under 2015. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Small-cap. Probi har cirka 4 400 aktieägare. Läs mer på www.probi.se.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Probi. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Probi kommer endast att ske genom det prospekt som Probi avser offentliggöra den 4 oktober 2016.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Japan, Kanada, USA eller annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier i Probi har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det finns ingen avsikt att registrera några av ovannämnda värdepapper eller att lämna något erbjudande till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Probis aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtrikta

----------------------------------------------------------------------

[1] Omräknat till växelkursen den 3 oktober 2016 på USD/SEK 8,5679.

[2] Omräknat till genomsnittsväxelkursen för 1 januari - 31 december 2015, USD/SEK 8,4350. Nutraceutix siffror enligt U.S. GAAP.

[3]Justerat för försäljningsminskningen under 2015 jämfört med 2014 som berodde på att en kund avslutade marknadssatsningen på en produkt som var betydande för Nutraceutix.

[4] Probi uppskattar att denna grupp bolag även inkluderar Chr. Hansen, Lallemand och DuPont.

[5] Omräknat till genomsnittsväxelkursen för 1 januari - 31 december 2015, USD/SEK 8,4350.

[6] Omräknat till genomsnittsväxelkursen för 1 januari - 31 december 2015, USD/SEK 8,4350. Nutraceutix siffror enligt U.S. GAAP. Sammanlagd EBITDA är illustrativ och har inte granskats eller reviderats av Probis revisorer, ska betraktas som hypotetisk och ska inte ses som proformaredovisning.

[7] Omräknat till växelkursen den 3 oktober 2016 på USD/SEK 8,5679.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/