Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

FÖRVÄRVET AV NUTRACEUTIX SLUTFÖRT OCH NYTT FÖRSÄLJNINGSREKORD I KVARTALET

08:45 / 18 October 2016 Probi Press release

TREDJE KVARTALET 2016
 • NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 89,2 MSEK (51,9).
 • RÖRELSERESULTATET[1] uppgick till 30,7 MSEK (16,3). Rörelseresultatet har belastats med förvärvskostnader på 4,2 MSEK.
 • RESULTAT EFTER SKATT uppgick till 27,7 MSEK (13,1).
 • RESULTAT EFTER SKATT PER AKTIE uppgick till 3,04 SEK (1,44).
 • FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL uppgick till 797,8 MSEK (21,5). Probi har lämnat utdelning på 9,1 MSEK (7,7).       
ACKUMULERAT 2016
 • NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 249,5 MSEK (179,8).
 • RÖRELSERESULTATET[1] uppgick till 86,7 MSEK (59,4). Rörelseresultatet har belastats med förvärvskostnader på 11,7 MSEK.
 • RESULTAT EFTER SKATT uppgick till 71,7 MSEK (46,3).
 • RESULTAT EFTER SKATT PER AKTIE uppgick till 7,87 SEK (5,08).
 • FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL uppgick till 824,2 MSEK (34,8). Probi har lämnat utdelning på 9,1 MSEK (7,7).
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET:
 • Probi beslutade om företrädesemission och offentliggör villkoren
 • Nytt försäljningsrekord i kvartalet
 • Probi Digestis® lanserad på den tyska marknaden
VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN:
 • Probi slutförde förvärvet av Nutraceutix den 3 oktober
 • Probi offentliggjorde prospektet för företrädesemissionen den 4 oktober

VD KOMMENTERAR VERKSAMHETEN:
"Vi har tagit ett stort steg i byggandet av en betydande grupp inom probiotikavärlden genom slutförandet av förvärvet av Nutraceutix. De båda verksamheterna kompletterar varandra väl. Probi placerar sig genom förvärvet i toppskiktet av integrerade probiotika-aktörer med ökad storlek och kapacitet. Den egna tillverkningen i USA förbättrar positionen i värdekedjan. Marknadspositionen i Nordamerika förbättras och möjligheten att växa ytterligare globalt ökar väsentligt. Förvärvet kommer att tillföra viktiga nya teknologier, tillverkningskompetens och kunder samt skapar en stark plattform för ytterligare förvärv i framtiden. Planerna för integrationsarbetet har färdigställts under det tredje kvartalet och genomförandet har påbörjats omedelbart efter övertagandet av verksamheten i mycket god samarbetsanda. Den pågående nyemissionen säkerställer finansiering av förvärvet till låg riskexponering för företaget.

Den ordinarie verksamheten har under kvartalet utvecklats mycket tillfredsställande och vi har kunnat notera ett nytt försäljningsrekord för ett enskilt kvartal om 89,2 MSEK, vilket är en ökning med hela 72 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Niomånadersperioden uppvisade en tillväxt med 39 % jämfört med de första nio månaderna 2015. Resultatutvecklingen är också mycket tillfredsställande med en EBITDA på 91,8 MSEK för de första tre kvartalen, vilket är en EBITDA-marginal på nästan 37 %. Exklusive förvärvs- och integrationskostnader var EBITDA-marginalen1 drygt 42 %.

Probi har levererat sin första order till den tyska marknaden där nytt avtal har ingåtts. Det är ett betydelsefullt steg in på den största marknaden i Europa."

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS:
Tid: Tisdag 18 oktober 2016 kl. 10.00. Telefonnummer: +46 8 56 64 26 91. Deltagare från Probi: Peter Nählstedt, VD och Niklas Brandt, CFO. Presentationen finns tillgänglig på www.probi.se och www.financialhearings.com

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Peter Nählstedt, VD Probi, tel: 046-286 89 23, e-post: peter.nahlstedt@probi.se

Denna information är sådan som Probi AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2016-10-18 kl. 08.45.

[1] Definition av nyckeltal som ej finns definierade enligt IFRS sker på s. 14

OM PROBI
Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag som utvecklar effektiv och väldokumenterad probiotika. Probi har genom sin forskning skapat en stark produktportfölj inom områdena maghälsa och immunförsvar. Produkterna finns tillgängliga för konsumenter i mer än 30 länder runt om i världen. Kunderna utgörs av ledande livsmedels-, hälso- och läkemedelsföretag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Probi omsatte 216 MSEK under 2015. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Small-cap. Probi har cirka 4 400 aktieägare. Läs mer på www.probi.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/