Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Q4 2015 - 60 % TILLVÄXT OCH HÖJD RÖRELSEMARGINAL FÖR HELÅRET 2015

08:45 / 26 January 2016 Probi Press release

FJÄRDE KVARTALET 2015
 • NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 35,9 MSEK (39,9).
 • RÖRELSERESULTATET uppgick till 3,7 MSEK (6,6).
 • RESULTAT EFTER SKATT uppgick till 2,7 MSEK (5,4).
 • RESULTAT EFTER SKATT PER AKTIE uppgick till 0,30 SEK (0,59).
 • KASSAFLÖDET uppgick till 0,0 MSEK (10,6).
ACKUMULERAT 2015
 • NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 215,7 MSEK (135,2).
 • RÖRELSERESULTATET uppgick till 63,1 MSEK (27,0).
 • RESULTAT EFTER SKATT uppgick till 49,0 MSEK (21,8).
 • RESULTAT EFTER SKATT PER AKTIE uppgick till 5,38 SEK (2,39).
 • KASSAFLÖDET uppgick till 34,8 MSEK (16,9).
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET:
 • Probi FerroSorb, Probis produktplattform för bättre järnabsorption, klar för lansering.
 • Lansering av ny Functional Food-produkt med Seoul Dairy Cooperative, Sydkorea.
VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN:
 • Styrelsen föreslår utdelning om totalt 9,1 MSEK (7,7) vilket motsvarar 1,00 krona (0,85) per aktie.

VD KOMMENTERAR VERKSAMHETEN OCH FRAMTIDA UTVECKLING:

"Under 2015 nådde vi en ny milstolpe i Probis utveckling med en nettoomsättning för helåret som slutade på 215,6 MSEK. Detta motsvarar en tillväxt på 60 % jämfört med föregående år. Rensat för valutaeffekter uppgick nettoomsättningen till 192,1 MSEK, en tillväxt på 42 %. Vi har ökat vår rörelsemarginal för helåret från 20 % till 29 % samtidigt som vi fördubblat våra marknads- och försäljningsresurser. Vår tillväxt 2015 är huvudsakligen driven av en mycket positiv utveckling på den nordamerikanska marknaden, där bland annat Pharmavite och NBTY gjort omfattande lanseringar med Probis produkter. I det fjärde kvartalet hade vi en förväntad och temporär nedgång i våra leveranser, men vi ser att försäljningen tar fart igen i första kvartalet 2016. Vår orderstock indikerar en nettoomsättning i Q1 2016 väl i nivå med det starka första kvartalet 2015. Vi har pågående diskussioner gällande lanseringar på nya marknader med hög volympotential. Då lanseringstidpunkter ännu inte är fastställda är det svårt att bedöma i vilken omfattning detta kan komma att påverka 2016.  Sammantaget bedömer vi att det blir fortsatt tillväxt för helåret 2016, dock inte på samma nivå som under det gångna året.", säger Peter Nählstedt, VD för Probi.

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS:

Tid: Tisdag 26 januari 2016 kl. 10.00. Telefonnummer: +46 8 505 564 68 Deltagare från Probi: Peter Nählstedt, VD och Niklas Brandt, CFO. Presentationen finns tillgänglig på www.probi.se och www.financialhearings.com

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Peter Nählstedt, VD Probi, tel: 046-286 89 23 eller 0723-86 99 83, e-post: peter.nahlstedt@probi.se

Niklas Brandt, CFO Probi, tel: 046-286 89 26 eller 0706-62 98 83, e-post: niklas.brandt@probi.se

Denna information är sådan som Probi AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2016-01-26 kl. 08.45.

OM PROBI

Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag som utvecklar effektiv och väldokumenterad probiotika. Probi har genom sin forskning skapat en stark produktportfölj inom områdena maghälsa och immunförsvar. Produkterna finns tillgängliga för konsumenter i mer än 30 länder runt om i världen. Kunderna utgörs av ledande livsmedels-, hälso- och läkemedelsföretag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Probi omsatte 216 MSEK under 2015. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small-cap. Probi har cirka 3 500 aktieägare. Läs mer på www.probi.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/