Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probis årsstämma 2015

16:45 / 23 April 2015 Probi Press release

På Probis årsstämma den 23 april 2015 i Lund beslutades bland annat följande:
  • Årsstämman fastställde årsredovisning samt styrelsens förslag till vinstutdelning för verksamhetsåret 2014 med 0,85 kr per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 27 april 2015.

  • Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

  • Styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter. Omval gjordes av styrelseledamöterna Jörn Andreas, Benedicte Fossum, Jan Nilsson och Eva Redhe Ridderstad. Nyval gjordes av Jean-Yves Parisot och Jonny Olsson. Till styrelseordförande valdes Jean-Yves Parisot. Allt i enlighet med valberedningens förslag.

  • Styrelsearvodet beslöts uppgå till totalt 1 175 000 kr, varav 300 000 kr till ordföranden och 175 00 kr till var och en av de övriga ledamöterna.

  • Omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB med Per-Arne Pettersson som huvudansvarig revisor.

  • Styrelsens förslag gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare godkändes.

  • Probis valberedning ska bestå av tre ägarrepresentanter och stämman utsåg Heinz-Jürgen Bertram (Symrise), Jannis Kitsakis (4:e AP-fonden) samt Bengt Jeppsson (Professor på enheten för kirurgi vid Lunds universitet).

Verkställande direktörens presentation kommer att finnas tillgänglig på www.probi.se

Denna information är sådan som Probi AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Peter Nählstedt, VD, Probi, tel +46 46 286 89 23 eller mobil +46 723 86 99 83, e-post: peter.nahlstedt@probi.se

OM PROBI
Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag som utvecklar effektiv och väldokumenterad probiotika. Probi har genom sin forskning skapat en stark produktportfölj inom områdena maghälsa och immunförsvar. Produkterna finns tillgängliga för konsumenter i mer än 30 länder runt om i världen. Kunderna utgörs av ledande livsmedels-, hälso- och läkemedelsföretag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Probi  omsatte 135 MSEK under 2014. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small-cap. Probi har cirka 3000 aktieägare. Läs mer på www.probi.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/